Արդեն ՀՀԿ-ից խոր­հուրդ են հարց­նում

Արդեն ՀՀԿ-ից խոր­հուրդ են հարց­նում
10.09.2019 | 00:47
Գոր­ծող իշ­խա­նու­թյան ներ­սում ճգ­նա­ժամն այն­քան է խո­րա­ցել, որ ար­դեն ո­րոշ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ հան­դի­պում են խնդ­րում նախ­կին «թա­լան­չի, կո­ռում­պաց­ված» իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից, որ­պես­զի մի խոր­հուրդ հարց­նեն, հաս­կա­նան, թե ինչ­պես պետք է հա­րա­բեր­վել դր­սի գոր­ծըն­կեր­նե­րի հետ: Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, վեր­ջին շր­ջա­նում «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ո­րոշ ան­դամ­ներ հան­դի­պել են ՀՀԿ-ի հայտ­նի դեմ­քե­րի հետ և տե­ղե­կա­ցել, թե նախ­կի­նում ինչն ինչ­պես է ար­վել, որ­պես­զի դր­սե­րում հի­մար վի­ճա­կի մեջ չհայ­տն­վեն:
ՀՀԿ-ա­կան­ներն էլ ի­րենց հեր­թին են զար­մա­ցել, թե որ­քան հե­ռու են այս իշ­խա­նու­թյան կադ­րե­րը ի­րա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից և դի­վա­նա­գի­տու­թյու­նից: Եվ որ­քան էլ ճգ­նեն, միևնույն է, Փա­շի­նյա­նի աշ­խար­հա­ցունց հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը մեկ վայր­կյա­նում զրո­յաց­նե­լու են ցան­կա­ցած հա­րա­բե­րու­թյուն ու դի­վա­նա­գի­տու­թյուն, ին­չի մա­սին ՀՀԿ-ա­կան­նե­րի մոտ նեղ­սր­տել են ան­գամ իմ­քայ­լա­կան­նե­րը:
Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 617

Մեկնաբանություններ