• Վատ է, ժո­ղո­վուրդ, վատ է

  Վատ է, ժո­ղո­վուրդ, վատ է

  10.04.2020| 14:30
  Վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս բրի­տա­նա­կան մար­զա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­ներն ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ են վե­րած­վում ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­ներ ներ­կա­յաց­նող հաշ­վե­մա­տյան­նե­րի՝ հա­մեմ­ված տն­տե­սա­կան լուրջ վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րով։ Պատ­ճա­ռը աշ­խար­հին հա­մա­կած վա­րակն է՝ կո­րո­նա­վի­րու­սը, ո­րը դեռ հայտ­նի էլ չէ, թե շո­շա­փե­լի ա­պա­գա­յում ինչ խոր­քա­յին փո­փո­խու­թյուն­ներ է մտց­նե­լու բո­լո­րիս կյան­քում։
 • Եվ այ­նուա­մե­նայ­նիվ կյան­քը կանգ չի առ­նում

  Եվ այ­նուա­մե­նայ­նիվ կյան­քը կանգ չի առ­նում

  10.04.2020| 14:28
  Զանգ­վա­ծա­յին լրատ­վու­թյան տար­բեր մի­ջոց­նե­րում լու­րեր են տա­րած­վել այն մա­սին, թե Թու­րի­նի «Յու­վեն­տու­սի» 35-ա­մյա պոր­տու­գա­լա­ցի հար­ձակ­վող Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուն ամ­ռա­նը կա­րող է վե­րա­դառ­նալ Մադ­րի­դի «Ռեալ», որ­տե­ղից էլ, ի դեպ, հայ­տն­վել էր ի­տա­լա­կան այս հան­րա­հայտ ա­կում­բում։ Նման են­թադ­րու­թյուն­նե­րի հիմք էր ծա­ռա­յել այն, որ «ծեր սի­նյո­րան» ցան­կա­նում է հրա­ժար­վել իր ա­մե­նա­թանկ վար­ձատր­վող խա­ղա­ցո­ղից, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նա փոխ­հա­տու­ցել այն դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը, ո­րոնց առջև կանգ­նել է հա­մայն աշ­խար­հին պա­տու­հա­սած կո­րո­նաա­վի­րո­սի պատ­ճա­ռով։ Ա­վե­լորդ չհա­մա­րենք նշել, որ Ռո­նալ­դուն ա­կում­բի հա­մար նշա­նա­կում է 31 մի­լիո­նի ար­տա­հոսք բյու­ջեից։
 • Յուվենթուսը մտադիր է վաճառել Ռոնալդուին

  Յուվենթուսը մտադիր է վաճառել Ռոնալդուին

  07.04.2020| 23:59
  Թուրինի «Յուվենթուսը» մտադիր է ամառային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում վաճառել Կրիշտիանու Ռոնալդուին հաղթահարելու համար կորոնավիրուսի պատճառով առաջացած ֆինանսական խնդիրները։
 • Աշխար­հը դար­ձել է բաց նյարդ

  Աշխար­հը դար­ձել է բաց նյարդ

  07.04.2020| 00:33
  Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յի» ղե­կա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շում է ըն­դու­նել, հա­մա­ձայն ո­րի թի­մի մար­զա­դաշ­տը կօգ­տա­գործ­վի որ­պես բժշ­կա­կան կենտ­րոն։ 80-հա­զա­րա­նոց ա­րե­նա­յի հյու­սի­սա­յին տրի­բու­նա­յում բժիշկ­նե­րը օգ­նու­թյուն ցույց կտան կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րին ու դրա­նում կաս­կած­վող­նե­րին։
 • Միայն իշ­խա­նու­թ­յուն­ների թույլտ­վութ­յամբ

  Միայն իշ­խա­նու­թ­յուն­ների թույլտ­վութ­յամբ

  07.04.2020| 00:32
  Մր­ցաշր­ջա­նի առն­չու­թյամբ անգ­լիա­կան պրե­միեր լի­գան հան­դես է ե­կել հայ­տա­րա­րու­թյամբ։ Խոր­հր­դակ­ցու­թյան ար­դյունք­նե­րով ո­րոշ­վել է ընդ­հատ­ված մր­ցա­շա­րը մա­յի­սի սկզբ­նե­րին չվեր­սկ­սել, սա­կայն չի էլ հս­տա­կեց­վել, թե երբ դա ա­նել։
 • Ռոնալդուն ցանկանում է վերադառնալ «Ռեալ»

  Ռոնալդուն ցանկանում է վերադառնալ «Ռեալ»

  06.04.2020| 14:31
  Թուրինի «Յուվենտուսի» հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն մտածում է Մադրիդի «Ռեալ» վերադառնալ մասին՝ տեղեկացնում է Calciomercato- ն: Պորտուգալացին դժգոհ է թուրինյան ակումբում իր դիրքերից: 35-ամյա ֆուտբոլիստը նախատեսում է տեղափոխվել Մադրիդ այս ամառ:
 • Փրկ­վել սնան­կա­ցու­մից

  Փրկ­վել սնան­կա­ցու­մից

  03.04.2020| 01:54
  Անգ­լիա­յում մտա­դիր են կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով ընդ­հատ­ված երկ­րի ֆուտ­բո­լի ա­ռաջ­նու­թյու­նը վեր­սկ­սել հու­լիս ամ­սից ոչ շուտ։ Ե­թե փոր­ձեն ա­վար­տին հասց­նել ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, կպա­հանջ­վի ոչ ա­վե­լի, քան 4-6 շա­բաթ։ Սա հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա լի­գա­ներն ու ա­կումբ­նե­րը փր­կե­լու կորց­նե­լիք մի­լիոն­նե­րից։
 • Փաս­տո­րեն ա­ռանց զեղ­ծա­րա­րու­թ­յուն­նե­րի չի՞ լի­նում

  Փաս­տո­րեն ա­ռանց զեղ­ծա­րա­րու­թ­յուն­նե­րի չի՞ լի­նում

  03.04.2020| 01:54
  Թե­պետև աշ­խար­հում երևի մարդ էլ չի մնա­ցել, որ չի­մա­նա, բայց և այն­պես բո­լոր դեպ­քե­րում ա­սենք, որ կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով այս տա­րի ամ­ռա­նը Տո­կիո­յում կա­յա­նա­լիք օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րը հե­տաձգ­վել են մեկ տա­րով։
 • Ձանիոլոն Մխիթարյանին ֆենոմենալ ֆուտբոլիստ է համարում

  Ձանիոլոն Մխիթարյանին ֆենոմենալ ֆուտբոլիստ է համարում

  28.03.2020| 22:48
  Իտալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի և «Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Նիկոլո Ձանիոլոն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանին ֆենոմենալ ֆուտբոլիստ է համարում:
 • Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ է մնալ Հռոմում

  Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ է մնալ Հռոմում

  26.03.2020| 22:21
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ է նույնիսկ ցածր աշխատավարձով մնալ Իտալիայում և խաղալ Սերիա Ա-ում՝ գրում է անգլիական The Sun-ը: