• Պահ­պա­նեց չեմ­պիո­նա­կան գո­տին

  Պահ­պա­նեց չեմ­պիո­նա­կան գո­տին

  11.02.2020| 04:08
  Պրո­ֆե­սիո­նալ բռնց­քա­մար­տի մինչև 50,8 կգ քա­շա­յին կար­գում հան­դես ե­կող Ար­տյոմ Դալ­լա­քյա­նը, ո­րը ներ­կա­յաց­նում է ՈՒկ­րաի­նան, վե­նե­սուե­լա­ցի Խոս­բեր Պե­րե­սի հետ մար­տում պաշտ­պա­նել է WBA վար­կա­ծով աշ­խար­հի չեմ­պիո­նի տիտ­ղո­սը:
 • Ցա­վոք, Մե­սին հա­վերժ չէ

  Ցա­վոք, Մե­սին հա­վերժ չէ

  11.02.2020| 04:07
  Goal.com-ի տե­ղե­կաց­մամբ՝ Բրա­զի­լիա­յի հա­վա­քա­կա­նի նախ­կին հար­ձակ­վող Ռի­վալ­դոն կար­ծիք է հայտ­նել, որ կա­տա­լո­նա­կան «Բար­սե­լո­նը» պետք է վե­րա­դառ­նա իր հայ­րե­նա­կից Նեյ­մա­րին գնե­լու տար­բե­րա­կին։
 • Աշխար­հի գա­վա­թից ես ա­վե­լի մեծ հուզ­մունք եմ ակն­կա­լում

  Աշխար­հի գա­վա­թից ես ա­վե­լի մեծ հուզ­մունք եմ ակն­կա­լում

  11.02.2020| 04:05
  Մարտ ամ­սին կա­նա­դա­կան Մոն­րեալ քա­ղա­քում կմեկ­նար­կի մե­ծա­հա­սակ­նե­րի գե­ղա­սահ­քի աշ­խար­հի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը։ Մարզ­չա­կան խոր­հր­դի ու երկ­րի ճյու­ղա­յին ֆե­դե­րա­ցիա­յի ո­րոշ­մամբ այդ ստու­գա­տե­սին Ռու­սաս­տա­նի ընտ­րա­նին կներ­կա­յաց­նեն վեր­ջերս ա­վարտ­ված Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյա­նը մաս­նակ­ցած մար­զիկ­նե­րը, ո­րոնց թվում է և մեր հայ­րե­նա­կից, 16-ա­մյա Ար­թուր Դա­նիե­լյա­նը, ո­րը տի­րա­ցել էր աշ­խար­հա­մա­սի ար­ծա­թե մե­դա­լին։
 • «Ա­սող» դար­ձած «Վե­րո­նան»

  «Ա­սող» դար­ձած «Վե­րո­նան»

  11.02.2020| 04:03
  Թե­պետ հե­տաձգ­ված հան­դի­պում­նե­րի շար­քից էր, այ­դու­հան­դերձ, եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի նա­խա­վեր­ջին տու­րի հետ հա­մըն­կավ Ի­տա­լիա­յի ա­ռաջ­նու­թյան «Լա­ցիո»-«Վե­րո­նա» առ­ճա­կա­տու­մը, որ­տեղ, հաղ­թե­լու դեպ­քում, հռո­մեա­ցի­նե­րը կա­րող էին բարձ­րա­նալ երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կան։ Սա­կայն մայ­րա­քա­ղա­քցի­նե­րի հա­մե­մա­տու­թյամբ պրո­վին­ցիալ վե­րո­նա­ցի­նե­րը տան­տե­րե­րին թույլ չտ­վե­ցին ա­նել այդ բա­նը։ Եվ ա­հա երկ­րորդ ա­նընդ­մեջ ա­նակն­կալն այդ նույն «Վե­րո­նա­յի» կա­տար­մամբ ու շատ ա­վե­լի ա­հեղ մր­ցակ­ցի նկատ­մամբ։ Թվում է, թե էլ ի՞նչ կա­րող էր լի­նել, որ սուր զգա­ցո­ղու­թյուն­նե­րի ա­ռու­մով ֆուտ­բո­լա­սե­րին ցցի հա­ներ։ Սա­կայն պարզ­վեց, որ ոչ պա­կաս սուր զգա­ցում­ներ էին և «Ին­տեր»-«Մի­լան» ֆան­տաս­տիկ դի­մա­կա­յու­թյու­նում, «Բե­տիս»-«Բար­սե­լոն» մր­ցակ­ցու­թյու­նում։
 • Այս շաբաթվա ֆուտբոլային հանդիպումները

  Այս շաբաթվա ֆուտբոլային հանդիպումները

  08.02.2020| 18:27
  Փետրվարի 8 Անգլիա. Պրեմիեր լիգա «Էվերտոն» – «Քրիսթալ Փելաս»՝ 16:30 «Բրայթոն» – «Ուոթֆորդ»՝ 21:30
 • Իրար հա­ջոր­դած ապ­շե­ցու­ցիչ դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ

  Իրար հա­ջոր­դած ապ­շե­ցու­ցիչ դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ

  07.02.2020| 02:12
  Անց­նող օ­րե­րը եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րում նշա­նա­վոր­վել են գա­վա­թա­յին խա­ղե­րով, ու լոկ Ֆրան­սիա­յում է, որ շա­րու­նա­կել են ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյու­նում հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ պար­զել, ե­թե աչ­քա­թող ա­նենք սկու­դե­տեի «Լա­ցիո»-«Վե­րո­նա» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, ո­րը հե­տաձգ­ված հան­դի­պում­նե­րի շար­քից էր: Ա­նակն­կալ­նե­րի բազ­մա­թի­վու­թյու­նից չխո­սենք, ո­րո­վետև շատ ա­վե­լի խեղ­դող ա­ռա­տու­թյամբ են ե­ղել գե­ղեց­կա­գույն դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րը, մր­ցակ­ցու­թյուն­ներ, ո­րոնք բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հա­մար են, դա­սագր­քա­յին հի­շա­տակ­ման ար­ժա­նի։
 • Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ կլինի «Ռոմայի» առաջիկա հանդիպմանը

  Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ կլինի «Ռոմայի» առաջիկա հանդիպմանը

  04.02.2020| 14:04
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի և «Ռոմաի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է խաղադաշտ վերադառնալ առաջիկա հանդիպմանը՝ գրում է Corriere dello Sport-ը:
 • Սպաս­ված իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յուն բուն­դես­լի­գա­յում

  Սպաս­ված իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յուն բուն­դես­լի­գա­յում

  04.02.2020| 01:12
  Ահա և վրա հա­սան անգ­լիա­կան թի­մե­րի ձմե­ռա­յին ար­ձա­կուրդ­նե­րը։ Մոտ կես ամ­սի չափ նրանց չենք տես­նի գոր­ծի մեջ, բայց պի­տի ըն­դու­նենք, որ նրանք էլ հանգս­տա­նա­լու ի­րա­վունք ու­նեն։ Սա­կայն միայն այս նո­րու­թ­յու­նը չէ, որ ըն­թեր­ցո­ղի ու­շադ­րու­թ­յանն է ար­ժա­նի։ Եր­կար սպաս­ված փո­փո­խու­թ­յուն է ե­ղել բուն­դես­լի­գա­յի մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կի վեր­նա­մա­սում՝ «Բա­վա­րիան» վե­րա­դար­ձել է ի­րեն ծա­նոթ հանգր­վան, իսկ մե­դալ­նե­րի հա­մար պայ­քարն այս­տեղ դար­ձել է ա­ռա­վել ինտ­րի­գա­յին, քա­նի որ առն­վազն չորս թիմ նման բա­նի ոչ միայն ա­խոր­ժակ, այլև հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նի, ին­չը, գի­տեք, ա­խոր­ժա­կից շատ ա­վե­լի զո­րեղ գոր­ծոն է։
 • Ճիշտ էի ա­սել, որ ա­ռանց մեզ չի լի­նում

  Ճիշտ էի ա­սել, որ ա­ռանց մեզ չի լի­նում

  31.01.2020| 12:12
  Օ­րերս ավ­ստ­րիա­կան Գրաց քա­ղա­քում ա­վարտ­վեց գե­ղա­սահ­քի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, ա­վարտ­վեց մար­զաձևի ռու­սա­կան դպ­րո­ցի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի փայ­լուն հաղ­թա­նա­կով՝ հնա­րա­վոր 12-ից շա­հել են 10 մե­դա­լ։
 • «Ռեալն» ա­րեց այդ բանն ու ոչ առանց «Բար­սե­լո­նի» մի­ջամ­տու­թ­յան

  «Ռեալն» ա­րեց այդ բանն ու ոչ առանց «Բար­սե­լո­նի» մի­ջամ­տու­թ­յան

  31.01.2020| 12:10
  Գնա­լով եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի մեր տե­սու­թյուն­ներն ա­վե­լի ու ա­վե­լի հա­ճախ ստիպ­ված կլի­նենք ընդ­մի­ջել գա­վա­թա­յին հան­դի­պում­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լով, քա­նի որ դրանք մտ­նում են այն փուլ, որ­տեղ ա­ռա­վե­լա­գույնս ու­ժեղ­ներն են մնում գոր­ծի մեջ և ա­վե­լի ու ա­վե­լի շո­շա­փե­լի է զգաց­վում եզ­րա­փա­կիչ­նե­րի շուն­չը։ Բնա­կա­նա­բար այս տե­սու­թյուն­նե­րին գա­լու են միա­նա­լու Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խա­ղար­կու­թյուն­նե­րի­նը, ինչն ա­ռա­վել բո­վան­դա­կա­յին է դարձ­նում մար­զա­սե­րի օ­րը՝ դարձ­նե­լով հա­գե­ցած, հզոր կր­քե­րով լե­ցուն։ Իսկ այժմ ընդ­հա­նու­րից անց­նենք մաս­նա­վո­րին, ա­ռա­վել ա­ռար­կա­յա­կա­նին։