Ասում են...

Ասում են...
17.09.2019 | 00:10

...թե ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մի խն­դիր­նե­րը վեր­հա­նե­լուն ուղղ­ված ԱԺ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի բուն նպա­տա­կը «պար­զելն» է` ին­չու է հայ­կա­կան կող­մից հար­ձա­կում սկ­սե­լու հրա­մանն ու­շա­ցել: «Սլաք­նե­րը դեպ Սերժ Սարգ­ս­յա՞նն եք ուղ­ղում, ցան­կա­նում եք «մի գործ» էլ նրա վրա՞ կա­րել, որ­պես­զի Ա­մուլ­սա­րի և մնա­ց­յալ խն­դիր­նե­րի հետ կապ­ված աղ­մու­կը խլաց­նեք, Փա­շի­ն­յա­նի զրո­յաց­վող ի­մի­ջը փր­կե, բայց չէ՞ որ ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մը ար­ցա­խ­յան երկ­րորդ մեծ հաղ­թա­նակն էր ինն­սու­նա­կան­նե­րի պա­տե­րազ­մից հե­տո. պա­տե­րազ­մա­կան դաշ­տի ա­մեն մի մի­լի­մետ­րի վրա հա­ր­յուր-հա­զա­րա­վոր պատ­րոն­ներ են մնա­ցած ե­ղել»,- դի­մե­ցինք հանձ­նա­ժող­վի ան­դամ­նե­րից մե­կին. «Գործ կա­րե­լու մա­սին խոսք լի­նել չի կա­րող. հանձ­նա­ժո­ղովն ա­մեն ինչ ա­նում է, որ­պես­զի հա­վա­սա­րակշռ­ված մո­տե­ցու­մը պահ­պան­վի. այդ պատ­ճա­ռով էլ` Վա­ղար­շակ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի նման փոր­ձա­ռու մե­կին ընդգր­կե­ցինք հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րում։ Այ­նու­հան­դերձ, կան նաև այդ օ­րը ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յւոն­ներն սկ­սե­լու հետ կապ­ված ինչ-ինչ հար­ցեր, որ պետք է պար­զել, որ­պես­զի նա­խա­դե­պը կրկ­նու­թ­յուն չու­նե­նա».- ա­սաց հանձ­նա­ժո­ղո­վա­կա­նը:

Դիտվել է՝ 9769

Մեկնաբանություններ