«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

«Ե­թե սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի վե­րա­ցումն էա­պես վատ­թա­րաց­նի ի­րա­վի­ճա­կը, պետք է լի­նեն պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան են­թարկ­ված ան­ձինք»

«Ե­թե սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի վե­րա­ցումն էա­պես վատ­թա­րաց­նի ի­րա­վի­ճա­կը, պետք է լի­նեն պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան են­թարկ­ված ան­ձինք»
19.05.2020 | 01:40
Երևա­նի պե­տա­կան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող, «Ա­ռա­ջի­նը՝ Հա­յաս­տան» նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի ան­դամ ՏԻԳ­ՐԱՆ Ա­ԼԵՔ­ՍԱ­ՆՅԱ­ՆԸ կա­մա­վո­րա­կան հի­մունք­նե­րով օգ­նել է կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րին՝ հեր­թա­պա­հու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­րել հա­մալ­սա­րա­նա­կան հի­վան­դա­նոց­նե­րում։ Նրա դի­տարկ­մամբ՝ կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րի թվի ա­վե­լաց­մա­նը զու­գա­հեռ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը թու­լաց­րին սահ­ման­ված սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, ար­ձա­նագր­վող թվերն էլ մտա­հո­գիչ են. «Սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը թու­լաց­վում են, դրան հա­կա­ռակ՝ վա­րա­կա­կիր­նե­րի թիվն օր օ­րի ա­վե­լա­նում է։ Իմ կար­ծի­քով՝ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը պետք է ու­ժի մեջ լի­նեին գո­նե մինչև հու­նիս։ Թվի ա­վե­լաց­ման հետ կապ­ված՝ բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­ցել հայ­տա­րար­ված սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի և մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ոչ ամ­բող­ջա­կան պահ­պա­նու­մը։ Աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րում սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը մեղ­մաց­վում են, բայց դա պայ­մա­նա­վոր­ված է վա­րա­կի տեմ­պե­րի նվազ­մամբ, իսկ մեզ մոտ հա­կա­ռակն է. նոր դեպ­քերն օր օ­րի ա­վե­լա­նում են, մինչ­դեռ հա­կա­ռակ այդ փաս­տին՝ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը մեղ­մաց­վում են։ Ե­թե թու­լաց­նենք զգո­նու­թյու­նը, վա­րա­կա­կիր­նե­րի թվա­քա­նակն ան­կա­ռա­վա­րե­լիո­րեն կսկ­սի ա­ճել, և հետևանք­նե­րը շատ ծանր կլի­նեն, կու­նե­նանք հա­րյուր­հա­զա­րա­վոր վա­րա­կա­կիր­ներ և հա­զա­րա­վոր մա­հեր։ Այդ պայ­ման­նե­րում ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գը չի կա­րո­ղա­նա դի­մա­կա­յել»։
Թեև տե­ղա­շար­ժի‚ տն­տե­սա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը վե­րաց­վում են‚ սա­կայն ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը պահ­պան­վում է։ Տպա­վո­րու­թյուն չի՞ ստեղծ­վում ար­դյոք‚ որ կո­րո­նա­վի­րուսն օգ­տա­գործ­վում է ինչ-ինչ քա­ղա­քա­կան շա­հեր սպա­սար­կե­լու հա­մար։ Մեր այս հար­ցադր­մա­նը Տիգ­րան Ա­լեք­սա­նյա­նը հա­կա­դար­ձեց, թե չի ցան­կա­նում մտա­ծել, որ ար­տա­կարգ դրու­թյան եր­կա­րա­ցու­մը կա­րող է քա­ղա­քա­կան շա­հեր սպա­սար­կե­լու նպա­տակ ու­նե­նալ։ Ըստ նրա՝ սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի եր­կա­րաց­ման դեպ­քում տն­տե­սա­կան վնաս­ներն ահ­ռե­լի չա­փե­րի կլի­նեն, և տն­տե­սա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի չե­ղարկ­ման պատ­ճա­ռը դա է։ Տե­ղա­շարժ­ման սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի վե­րաց­ման փու­լում պետք է ու­նե­նալ վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը կան­խող հս­տակ ռազ­մա­վա­րու­թյուն։ Իսկ ե­թե առ­կա սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի վե­րա­ցումն էա­պես վատ­թա­րաց­նի ի­րա­վի­ճա­կը, պետք է լի­նեն պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են­թարկ­ված ան­ձինք։
Ինչ­պե՞ս է մար­դու մոտ ըն­թա­նում այս վի­րու­սով վա­րակ­վա­ծու­թյու­նը, օր­գա­նիզ­մում ի՞նչ է տե­ղի ու­նե­նում, որ մար­դը հայ­տն­վում է ծանր կամ ծայ­րա­հեղ ծանր վի­ճա­կում: Տիգ­րան Ա­լեք­սա­նյա­նը նշում է, որ մարդ­կանց մոտ կո­րո­նա­վի­րուս­նե­րից ա­ռա­ջա­ցած հի­վան­դու­թյուն­նե­րը սո­վո­րա­բար դրսևոր­վում են մեղմ կամ մի­ջին հի­վան­դու­թյուն­նե­րով, ինչ­պես, օ­րի­նակ, սո­վո­րա­կան մր­սա­ծու­թյու­նը: Հիմ­նա­կա­նում վա­րա­կը վտան­գա­վոր է մե­ծա­հա­սակ­նե­րի և քրո­նիկ հի­վան­դու­թյուն­ներ ու­նե­ցող մարդ­կանց հա­մար։
Այ­սօր կո­րո­նա­վի­րու­սից պաշտ­պան­վե­լը թողն­վել է մարդ­կանց պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան դաշ­տում։ «Պաշտ­պան­վե­լու պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը ժո­ղովր­դի վրա թող­նե­լը, կար­ծում եմ, ճիշտ չէ։ Չնա­յած այն փաս­տին, որ ար­տա­կարգ դրու­թյուն է հայ­տա­րար­ված, սր­ճա­րան­նե­րում, խա­նութ­նե­րում, բան­կե­րում մարդ­կանց մեծ հոսք կա, ին­չը կա­րող է բե­րել վա­րա­կա­կիր­նե­րի թվի կտ­րուկ ա­վե­լաց­ման։ Ստաց­վում է, որ պե­տա­կան հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­նե­րի կող­մից բա­վա­րար ու­շադ­րու­թյան չեն ար­ժա­նա­նում հան­րու­թյան շր­ջա­նում տե­ղե­կաց­վա­ծու­թյան և պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան բարձ­րաց­ման խն­դիր­նե­րը։ Սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի մեղ­մաց­ման պայ­ման­նե­րում պետք է յու­րա­քան­չյուրս պա­տաս­խա­նա­տու լի­նենք և պահ­պա­նենք հա­մա­վա­րա­կի պայ­ման­նե­րում շփ­ման կա­նոն­նե­րը»,- ա­սում է բժիշ­կը։
Պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րար­ված թվե­րին այ­սօր շա­տե­րը չեն հա­վա­տում՝ նշե­լով‚ թե դրանք ար­հես­տա­կա­նո­րեն ուռ­ճաց­վում են։ Սա­կայն Տիգ­րան Ա­լեք­սա­նյա­նը կար­ծում է, որ պաշ­տո­նա­կան թվե­րի հետ կապ­ված ուռ­ճա­ցում­ներ չկան. «Այս փու­լում, ըստ իս, ճիշտ չէ դրա մա­սին մտա­ծե­լը, հի­մա պետք է աշ­խա­տենք վա­րա­կը միաս­նա­բար հաղ­թա­հա­րե­լու մա­սին, իսկ ար­տա­կարգ դրու­թյան ա­վար­տից հե­տո, երբ ի­րա­վի­ճա­կը կա­յու­նա­նա, կա­րե­լի է վեր­լու­ծել ու ա­ռանձ­նաց­նել դրա­կան, բա­ցա­սա­կան քայ­լե­րը և ընդ­հա­նուր առ­մամբ գնա­հա­տա­կան տալ հա­մա­վա­րա­կի կանխ­մանն ուղղ­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին»։
Լի­լիթ ԳԱԲ­ՐԻԵ­ԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1455

Մեկնաբանություններ