Yerevan Perspectives International Music Festival
 
 • Ամուլսարը՝ ընտրությունների փորձաքար

  Ամուլսարը՝ ընտրությունների փորձաքար

  07.09.2019| 13:58
  Երեկ, կարծես, Ամուլսարի օրը լիներ՝ միանգամից երեք քննարկում նույն թեմայով: Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց «Իմ քայլը» խմբակցության, Ջերմուկի բնակչության ներկայացուցիչների և բնապահպանների, «Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերության ղեկավարության հետ:
 • Ինչո՞ւ է «ծռվել» Նիկոլ Փաշինյանը

  Ինչո՞ւ է «ծռվել» Նիկոլ Փաշինյանը

  06.09.2019| 18:22
  Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է ՍԾ անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանի ու Գարեգին Չուքասզյանի հետ: Խորհրդավոր հանդիպման մասին վարչապետի կայքում տեղեկություն չկա, հանդիպումից հետո Սեֆիլյանն ասել է, որ նախկին իշխանությունը ինտենսիվ պատրաստվում է ռևանշի, իրենք այն ուժն են, որ թույլ չեն տալու դա:
 • Համայնքների պալատն ընդդեմ վարչապետի

  Համայնքների պալատն ընդդեմ վարչապետի

  06.09.2019| 11:56
  Մեծ Բրիտանիայում շարունակվում է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի և խորհրդարանի դիմակայությունը բրեկզիտի հարցով: Սեպտեմբերի 4-ին վարչապետը սպառնաց պատգամավորներին արտահերթ ընտրություններով, եթե խորհրդարանը հավանություն տա օրինագծին, որը կխանգարի Մեծ Բրիտանիային առանց համաձայնագրի դուրս գալ ԵՄ-ից:
 • Փա­շի­ն­յա­նը ո­րո­շա­կի բա­ցա­հայ­տում­նե­րից հե­տո ի՞նչ հետևու­թ­յուն­ներ կա­նի Ա­մուլ­սա­րի առն­չու­թ­յամբ

  Փա­շի­ն­յա­նը ո­րո­շա­կի բա­ցա­հայ­տում­նե­րից հե­տո ի՞նչ հետևու­թ­յուն­ներ կա­նի Ա­մուլ­սա­րի առն­չու­թ­յամբ

  06.09.2019| 01:55
  Չգի­տեմ` որևէ մեկն ու­շադ­րու­թյուն դարձ­րե՞լ է, թե Ա­մուլ­սա­րի հետ կապ­ված ի­րա­վի­ճա­կի առն­չու­թյամբ ՀՀ վար­չա­պե­տի մոտ 19.08.2019 թ. խոր­հր­դակ­ցու­թյան ըն­թաց­քում Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ինչ հար­ցեր է տվել խոր­հր­դակ­ցու­թյան մաս­նա­կից­նե­րին և ինչ պա­տաս­խան­ներ է ստա­ցել:
 • Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի եղել օրինական նախագահ

  Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի եղել օրինական նախագահ

  06.09.2019| 00:39
  Ան­կա­խու­թյան տա­րի­նե­րի սկզբ­նա­կան շր­ջանն ա­ռանձ­նա­ցել է կա­մա­յա­կա­նու­թյան ան­նա­խա­դեպ դրսևո­րում­նե­րով, որ­պի­սի պա­րա­գա­յում ակն­հայտ շր­ջանց­վել են ոչ միայն օ­րենք­նե­րը, այլև Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նը:
 • Ինչու վար­չա­պե­տը գնաց քա­ղա­քա­կան գոր­ծար­քի

  Ինչու վար­չա­պե­տը գնաց քա­ղա­քա­կան գոր­ծար­քի

  06.09.2019| 00:31
  Ան­ցած ամ­ռան նույ­նիսկ ա­մե­նա­հի­թա­յին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը՝ Ա­մուլ­սա­րի շուրջ աղ­մու­կը, Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի հետ կապ­ված գոր­ծըն­թաց­նե­րը, ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի հետ կապ­ված ար­դեն քրո­նիկ բնույթ կրող ա­նո­րո­շու­թյուն­նե­րը, Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նին առ­նչ­վող քա­ղա­քա­կան և ոչ քա­ղա­քա­կան առևտու­րը, բազ­մա­թիվ այլ աղմ­կա­հա­րույց ու շոու հի­շեց­նող ձեր­բա­կա­լու­թյուն­նե­րը, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, չեն կա­րո­ղա­նում ստ­վե­րել Ար­ցա­խում տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րը և Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի դե­րա­կա­տա­րումն այդ գոր­ծըն­թաց­նե­րում։
 • Երրորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մը վա­ղուց է ըն­թա­նում, պար­զա­պես՝ ոչ տաք փու­լով

  Երրորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մը վա­ղուց է ըն­թա­նում, պար­զա­պես՝ ոչ տաք փու­լով

  06.09.2019| 00:24
  Իմ հար­գե­լի հա­մա­քա­ղա­քա­ցի­ներ, ի՜նչ շոգ էր 2019-ի ան­ցած օ­գոս­տո­սը։ Բո­լո­րո­վին ար­ձա­կուր­դա­յի­նի նման չէր։ Ի­րադ­րու­թյու­նը «վառ­վող» էր ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի ներ­սում, այլև նրա շուր­ջը։ Բայց, ինչ­պես երևում է, մեր հան­րու­թյունն այն­քան հի­վանդ է, որ նրան ո­չինչ չի հե­տաք­րք­րում, բա­ցի նրա­նից, ին­չը նրա աչ­քի տակ է «գց­վում»։
 • Հա­յաս­տա­նի մուտ­քերն ու ել­քե­րը

  Հա­յաս­տա­նի մուտ­քերն ու ել­քե­րը

  06.09.2019| 00:08
  Սո­վո­րա­բար ե­թե կա մուտք, կա նաև ելք: Տրա­մա­բա­նո­րեն: Հա­մե­նայն դեպս՝ մուտ­քը կա­րող է նաև ելք ծա­ռա­յել: Ի­րա­կա­նու­թյան մեջ մուտ­քերն ու ել­քե­րը ոչ թվով, ոչ տե­ղա­կա­յու­մով, ոչ ժա­մա­նա­կի մեջ, ոչ էլ հե­ռան­կա­րով հա­մար­ժեք չեն: Լի­նում են դեպ­քեր, երբ մուտք կա, ելք՝ ոչ, կամ՝ ել­քե­րը բա­զում են, մուտք չկա:
 • Պուտինի մղձավանջը՝ ընտրություններ

  Պուտինի մղձավանջը՝ ընտրություններ

  05.09.2019| 12:05
  Սեպտեմբերի 8-ին ռուսաստանցիները քվեարկելու են մունիցիպալ ու տարածաշրջանային ընտրություններում, և իշխանությունները վախենում են: Ոչ այլ երկրի միջամտությունից: Արդար ընտրություններ Ռուսաստանում տասնամյակներով չեն եղել:
 • Ի՞նչ է կատարվում Մեծ Բրիտանիայում

  Ի՞նչ է կատարվում Մեծ Բրիտանիայում

  04.09.2019| 10:43
  Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ ոչ մի դեպքում ԵՄ-ից բրեկզիտի հետաձգում չի խնդրի: Նա դեմ է նաև արտահերթ ընտրություններին, որոնց հնարավորությունը վաղուց է քննարկվում: