• Ի՞նչ են ու­զում կա­րու­սե­լի ձիուկ­նե­րը

  Ի՞նչ են ու­զում կա­րու­սե­լի ձիուկ­նե­րը

  12.06.2020| 00:53
  Ի­հար­կե՝ ձի դառ­նալ ու կա­րու­սե­լից հե­ռա­նալ: Ցան­կա­ցած ձիու ե­րա­զան­քը նժույ­գի կյանքն է, ոչ բո­լոր ձիերն են միայն մեկ հե­ծյալ գտ­նում, ա­վե­լի հա­ճախ նրանք ապ­րում են բեռ­նա­ձիու կյանք: Հա­յե­րե­նը շռայլ է ձիե­րի հար­ցում՝ սե­ռո­րո­շիչ հո­մա­նիշ­նե­րից՝ զամ­բիկ, հո­վա­տակ, մինչև կար­գա­վի­ճա­կա­յին հո­մա­նիշ՝ բեռ­նա­ձի, նժույգ, ի­մա՝ բո­լորն էլ ձի են, բայց տար­բեր ձիեր են: Նույ­նիսկ Պե­գա­սը՝ միակ թևա­վոր ձին, որ ապ­րում է ա­ռաս­պե­լում: Սա՝ հենց այն­պես: Իբրև մուտք մեր կա­րու­սել:
 • 20 տարի անց Բաշար Ասադը հուսահատ վիճակում է

  20 տարի անց Բաշար Ասադը հուսահատ վիճակում է

  11.06.2020| 08:39
  Սիրիացիները սոցիալական ցանցերով միմյանց են փոխանցում թիվը, որ օրվա մեջ, ինչպես աճուրդում, աճում է՝ 1800, 2400, 3000, 3500, 3800... Դա դոլարի կուրսն է սիրիական ֆունտի նկատմամբ՝ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելուց հետո:
 • Ո՞վ էր սպանել Ուլոֆ Պալմեին

  Ո՞վ էր սպանել Ուլոֆ Պալմեին

  11.06.2020| 08:35
  Շվեդիայի դատախազությունը հատարարել է, որ գիտի՝ ո՞վ է 1986-ին սպանել վարչապետ Ուլոֆ Պալմեին: Հաստատվել է, որ մարդասպանը ապահովագրական Scandia ընկերությյան նախկին աշխատակից Ստիգ Էնգստրոմն է, որ հայտնի է իբրև Սկանդիա-մեն: 2000-ին նա ինքնասպան է եղել:
 • Օլիվիե Վերան. Ոչ շատ արագ

  Օլիվիե Վերան. Ոչ շատ արագ

  10.06.2020| 11:19
  «Տեղաշարժը սահմանափակող միջոցների հանումը և հասարակական վայրերի բացումը Ֆրանսիայում չպետք է հապճեպ լինի»՝ գտնում է առողջապահության նախարար Օլիվիե Վերանը:
 • ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է հետպանդեմիկ աշխարհի մարտահրավերներին

  ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է հետպանդեմիկ աշխարհի մարտահրավերներին

  10.06.2020| 11:16
  Կորոնաճգնաժամը չնվազեցրեց ՆԱՏՕ-ի մրցակցությունը Մոսկվայի հետ, ավելի շուտ՝ հակառակը, գրում է Նիկոլա Բարոն Le Figaro-ում:
 • Լավություն Պուտինի՞ն

  Լավություն Պուտինի՞ն

  09.06.2020| 10:32
  Բազում սպառնալիքներից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կարծես, լուրջ է տրամադրված՝ 9,5 հազար զինվոր պետք է հեռանա Գերմանիայից: Առավելագույն օգուտը դրանից կքաղի Ռուսաստանը, նաև՝ արևելաեվրոպական երկրները՝ գրում է Պաուլ-Անտոն Կրյուգերը Süddeutsche Zeitung-ում:
 • Վարձկանների պատերազմ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջև Լիբիայում

  Վարձկանների պատերազմ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջև Լիբիայում

  09.06.2020| 10:29
  Մուամար Կադաֆին զանգվածաբար արտասահմանից վարձկաններ էր հավաքում Լիբիայում, հատկապես տուարեգներին իր «Իսլամական լեգիոնի» շարքերում:
 • Չզար­մա­նաք, ե­թե շատ մոտ ա­պա­գա­յում մահ­վան դեպ­քե­րի թի­վը օ­րա­կան հա­ր­յուր­նե­րով հաշվ­վի և ներ­կա­յիս թվե­րին ե­րա­նի տաք

  Չզար­մա­նաք, ե­թե շատ մոտ ա­պա­գա­յում մահ­վան դեպ­քե­րի թի­վը օ­րա­կան հա­ր­յուր­նե­րով հաշվ­վի և ներ­կա­յիս թվե­րին ե­րա­նի տաք

  09.06.2020| 01:01
  Ինչ-ինչ, բայց այդ մե­կը Փա­շի­նյա­նի մոտ փայ­լուն է ստաց­վում: Որևէ կաս­կած չու­նեմ, որ ե­թե Ադր­բե­ջանն ա­ռա­ջի­կա­յում պա­տե­րազմ սկ­սի ու կա­րո­ղա­նա հաղ­թել մեզ, նույ­նիսկ հա­յե­րիս մի նոր ցե­ղաս­պա­նու­թյան են­թար­կի, ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող գե­րա­գույն գլ­խա­վոր դե­մա­գո­գը, ե­թե, ի­հար­կե, հասց­նի ճո­ղոպ­րել և ողջ մնա, դար­ձյալ փոր­ձե­լու է ար­դա­րա­նալ և ողջ մեղ­քը բար­դել ժո­ղովր­դի, նախ­կին­նե­րի և, ընդ­հան­րա­պես, ընդ­դի­մու­թյան վրա:
 • ՈՒ՞ր ես գնում, Ան­կա­րա

  ՈՒ՞ր ես գնում, Ան­կա­րա

  09.06.2020| 00:42
  Ինչ­պես նշում է «Բլում­բերգ» գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը, Թուր­քիան գնա­լով ա­վե­լի քիչ է թույլ տա­լիս, որ ար­տա­սահ­ման­ցի ներդ­րող­նե­րը «դրույք­ներ ա­նեն լի­րա­յի դեմ»։ Թուր­քիա­յի բան­կա­յին կար­գա­վոր­ման ու վե­րահս­կո­ղու­թյան գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը (BDDK) մա­յի­սի 7-ին վե­րոն­շյալ ե­րեք բան­կե­րին ար­գե­լել է գոր­ծարք­նե­րի կա­տա­րու­մը լի­րա­յով։
 • Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  09.06.2020| 00:35
  Բնա­կան է, որ Հա­յաս­տա­նում հին ու նոր քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի միջև ծա­վալ­ված կե­նաց ու մա­հու պայ­քա­րի պայ­ման­նե­րում պի­տի ծն­վեին նոր «եր­րորդ» կու­սակ­ցու­թյուն­ներ, դա­շինք­ներ, շար­ժում­ներ՝ փորձ­ված ու ան­փորձ, նո­րըն­ծա թե հնաոճ և այլն: