• Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Իրա­նում դեռ եր­կար ժա­մա­նակ չեն ի­ջեց­նի վրե­ժի կար­միր դրոշ­նե­րը

  Խն­դիրն այն է, որ ե­թե ինչ-որ մե­կը Մա­ջիդ Թախթ-Ռա­վան­չիին «խոր­հուրդ է տվել» ՄԱԿ-ում և մի քա­նի հար­ցազ­րույ­ցում հն­չեց­նել այն միտ­քը, թե իբր Ի­րա­նի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը «հա­մե­մա­տա­կան են մեր գե­նե­րա­լի սպա­նու­թյա­նը», և այլևս հար­ված­ներ չեն լի­նե­լու («ե­թե ԱՄՆ-ը այլևս ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ չձեռ­նար­կի Ի­րա­նի դեմ...»), ին­չից ու­րա­խա­ցել էին և Սպի­տակ տա­նը, և «Սո­լեյ­մա­նիի հար­ցում» ԱՄՆ-ի հետ հա­մե­րաշխ­ված մի շարք եվ­րո­պա­կան մայ­րա­քա­ղաք­նե­րում, ա­պա ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի, նա­խա­գահ Ռո­հա­նիի, ԱԳ նա­խա­րար Զա­րի­ֆի և գե­նե­րալ Բա­ղե­րիի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից հս­տակ այլ ճշ­մար­տու­թյուն է երևում։
 • «Անվ­տան­գու­թ­յունն առ­հա­սա­րակ որ­տե՞ղ և ի՞նչ շր­ջա­նակ­նե­րում կա­րող է լի­նել, ե­թե ոչ որևէ տա­րած­քի նկատ­մամբ ու այդ­տեղ բնակ­վող բնակ­չու­թ­յան»

  «Անվ­տան­գու­թ­յունն առ­հա­սա­րակ որ­տե՞ղ և ի՞նչ շր­ջա­նակ­նե­րում կա­րող է լի­նել, ե­թե ոչ որևէ տա­րած­քի նկատ­մամբ ու այդ­տեղ բնակ­վող բնակ­չու­թ­յան»

  Փա­շի­նյան-Ա­լիև հայտ­նի բա­նա­վե­ճից հե­տո շատ քն­նարկ­վեց այն հար­ցը, թե պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րին Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը չէր տի­րա­պե­տում, չէր կա­րո­ղա­ցել ներ­կա­յաց­նել հա­կա­մար­տու­թյունն ըստ էու­թյան։ Դրան հա­ջոր­դե­ցին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ձևա­կեր­պած, այս­պես ա­սած, «մյուն­խե­նյան սկզ­բունք­նե­րը», ո­րոնք ևս քն­նա­դա­տու­թյան չեն դի­մա­նում։ Հա­յա­գետ, ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, գրա­կան փաս­տագ­րու­թյան մի­ջազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­յի ա­կա­դե­մի­կոս, ծնուն­դով նա­խիջևան­ցի ԱՐ­ԳԱՄ ԱՅ­ՎԱ­ԶՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցե­ցինք այդ սկզ­բունք­նե­րի և պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի շուրջ։ Հար­ցազ­րույ­ցում ներ­կա­յաց­վա­ծը կա­րող է նաև այս իշ­խա­նու­թյան և հատ­կա­պես Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­մար լիկ­բեզ լի­նել։
 • «Նյու Վա­ս­յու­կի Հռո­մը»

  «Նյու Վա­ս­յու­կի Հռո­մը»

  Ո՞րն է այ­սօր­վա մեր տն­տե­սա­կան զար­գաց­ման ցու­ցա­նի­շը՝ ըստ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի։ Մար­դիկ 50 եվ­րո­յով կա­րող են գնալ Հռոմ։ Բայց վար­չա­պե­տը տն­տե­սա­կան ա­ռա­ջըն­թա­ցի «փայ­լուն» օ­րի­նա­կի մա­սին իր միտ­քը կի­սատ է թող­նում։ Իսկ որ ՀՀ քա­ղա­քա­ցին 50 եվ­րո­յով հաս­նի Հռոմ, կկա­րո­ղա­նա՞ գո­նե օ­դա­նա­վա­կա­յա­նից դուրս գալ, թե՞ գնում է Հռո­մի օ­դը շն­չի ու հետ գա։ Ա­սենք՝ ա­մի­սը 3 ան­գամ կգ­նա Հռոմ, ինք­նա­թի­ռից կիջ­նի, Հռո­մի օ­դը կշն­չի, աշ­խար­­հա­յաց­քը կընդ­լայ­նի, Եվ­րո­պա կտես­նի ու ան­մի­ջա­պես կվե­րա­դառ­նա։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  ...թե իշ­խա­նու­թ­յան ներ­սում մեծ խու­ճապ է` կապ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ. նրանց բո­լոր քա­ղա­քա­կան, տն­տե­սա­կան պլան­նե­րը տա­պալ­ման եզ­րին են: Մտա­վա­խու­թ­յուն կա, որ Հա­յաս­տան հա­սած կո­րո­նա­վի­րու­սի «ուր­վա­կա­նը» ա­ռա­ջին հեր­թին կտա­պա­լի հան­րաք­վեն` նի­կո­լա­պաշտ մաս­սան չի գնա քայ­լիստ­նե­րի «Ա­յո»-ի մի­տինգ­նե­րին և բուն հան­րա­քվեին` վա­խե­նա­լով վի­րու­սի տա­րա­ծու­մից:
 • Ինչ­պես են գո­ղաց­ված մի­ջոց­նե­րը ծախ­սում

  Ինչ­պես են գո­ղաց­ված մի­ջոց­նե­րը ծախ­սում

  Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը ո­րո­շել է հան­րաք­վեն անց­կաց­նել պա­հուս­տա­յին մի­ջոց­նե­րով, ո­րը գո­յա­ցել է քրեա­կան գոր­ծե­րով բյու­ջե վե­րա­դար­ձած մի­ջոց­նե­րից։ Հի­շեց­նենք՝ խոս­քը 3 մի­լիարդ 447 մի­լիոն 366 հա­զար դրա­մի մա­սին է։
 • «Քա­ղա­քա­կան որևէ ուժ չպետք է ցան­կա­նա հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը բևեռ­նե­րի, «սևե­րի» ու «սպի­տակ­նե­րի» բա­ժա­նել»

  «Քա­ղա­քա­կան որևէ ուժ չպետք է ցան­կա­նա հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը բևեռ­նե­րի, «սևե­րի» ու «սպի­տակ­նե­րի» բա­ժա­նել»

  «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ա­հա­զան­գում են՝ ա­տե­լու­թյան խոսքն ու ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թան մթ­նո­լորտն ա­հագ­նա­նում են: Սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեին ըն­դա­ռաջ՝ իշ­խող ու­ժը հա­սա­րա­կու­թյա­նը «ա­յո»-ա­կան­նե­րի ու «ոչ»-ա­կան­նե­րի, ա­սել է թե, սևե­րի ու սպի­տակ­նե­րի է բա­ժա­նել, ու բա­ցի հան­րաք­վեի` ի­րա­վա­կա­նու­թյան հետ կապ­ված հար­ցե­րից, դա է նաև պատ­ճառ­նե­րից մե­կը, որ ԼՀԿ-ն չի մաս­նակ­ցում ա­տե­լու­թյուն հրահ­րող «ա­յո»-ի ու «ոչ»-ի ընտ­րա­մար­տին:
 • -«Ա­յո» կա­սես` կտամ
 • Պա­տե­րազմ, որ չկա, բայց կա

  Պա­տե­րազմ, որ չկա, բայց կա

  ՈՒ մինչ մենք խր­վել ենք ներ­քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գում և հան­րաք­վեի «ա­յո»-ից ու «ոչ»-ից դուրս ո­չինչ չենք տես­նում, աշ­խար­հում կա­տար­վում են ի­րա­դար­ձու­թյուն­ներ, որ ինչ-որ պա­հից վե­րա­բե­րե­լու են մեզ: ՈՒղ­ղա­կի և ա­նուղ­ղա­կի: Աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րը այն­քան ա­րագ են, որ այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կը վա­ղը փոխ­ված է լի­նում, և այ­նուա­մե­նայ­նիվ, քա­նի օր է՝ ակն­հայտ է, որ Սի­րիա­յում մի­մյանց դեմ կռ­վում են Թուր­քիան ու Ռու­սաս­տա­նը:
 • Կո­րո­նա­վի­րուս

  Կո­րո­նա­վի­րուս

  Բազ­միցս ենք ա­սել` վիբ­րա­ցիա­նե­րը Ջր­հո­սի ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ան­չափ ա­րա­գա­ցել են. պատ­ճա­ռա­հետևան­քա­յին, այն է` ցա­նած-հն­ձա­ծի նորմն աշ­խա­տում է ար­դեն տիե­զե­րա­կան ա­րա­գու­թյամբ: Ա­սել էինք` սուր վերց­նո­ղը սրից է ընկ­նում: Չտար­վենք բայ­ղու­շու­թյամբ, բայց և ար­ձա­նագ­րենք. ա­յո, այս վի­րու­սը, ինչ­պես և մնա­ցյալ մա­կա­բույծ­նե­րը հոգևո­րի հա­յե­լա­յին ար­տա­հայ­տու­թյունն են, և որ­քան մո­տե­նում են ար­մա­գե­դո­նյան ժա­մա­նակ­նե­րը, այն­քան մա­քուրն ա­վե­լի է մաքր­վում, կեղ­տոտն ա­վե­լի կկեղ­տոտ­վի, և պայ­քա­րը հենց այդ­պես է ըն­թա­նա­լու:
 • Ի՞նչ պետք է իմանաք Կորոնավիրուսի բռնկման մասին (տեսանյութը՝ «Ազատություն» ռադիոկայանի)