• Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  Նոր Սահմանադրությամբ իշխանություններն ուզում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգի

  06.12.2019| 15:06
  «Փաստը» գրում է. «Վերջին օրերին շատ է խոսվում, որ 2020-ի փետրվարին կառավարության կողմից նախատեսվում է ստեղծել Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով՝ Սահմանադրության հնարավոր փոփոխություն կազմակերպելու, հանրաքվե կազմակերպելու համար։ Այս տեղեկությունը հաստատել են նաև իշխանությունները:
 • Երկ­կող­մա­նի ան­հա­ջող գոր­ծարք

  Երկ­կող­մա­նի ան­հա­ջող գոր­ծարք

  06.12.2019| 01:26
  Գաղտ­նիք չէ, որ այս իշ­խա­նու­թյան ա­քի­լե­սյան գար­շա­պա­րը կադ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն է, իսկ կադ­րե­րը, ինչ­պես հայտ­նի է, շատ բան են ո­րո­շում։ Այ­սօր, երբ այս կամ այն ո­լոր­տի ան­հա­ջող ղե­կա­վա­րի մա­սին ենք խո­սում, ինք­ներս մեզ հարց տվե՞լ ենք` այդ տե­ղում հայ­տն­ված մար­դու ճա­նա­պարհն ինչ­պե՞ս ենք հար­թել, դրա­նում չկա՞ մեր մեղ­քի բա­ժի­նը։
 • Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  Կո­ռուպ­ցիան ամ­բող­ջո­վին տե­ղա­փո­խել են իշ­խա­նու­թ­յան վե­րին՝ հա­սա­րա­կու­թ­յան կող­մից չն­կատ­վող և չվե­րահսկ­վող ա­տ­յան­ներ

  06.12.2019| 00:24
  Վա­ղուց գաղտ­նիք չէ, որ հա­յաս­տա­նյան գոր­ծող վար­չախմ­բի և ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի քա­ղա­քա­կան ռե­պեր­տուա­րի ա­ռանց­քում, այս­պես կոչ­ված, հա­մա­կար­գա­յին կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի թե­ման է:
 • «Կթու կովն» ու «թաթիկները»

  «Կթու կովն» ու «թաթիկները»

  06.12.2019| 00:10
  Աժ-կա­ռա­վա­րու­թյուն հար­ցու­պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, անդ­րա­դառ­նա­լով ԲՀԿ ղե­կա­վա­րի վեր­ջին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րին, ա­սաց. «Երբ ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյունն սկ­սել է բո­ղո­քել ներդ­րու­մա­յին մի­ջա­վայ­րից, ժա­մա­նա­կագ­րո­րեն դա հա­մըն­կել է այն բա­նի հետ, որ քնն­չա­կան կո­մի­տեում մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադր­վել «Մուլ­տի գրուպ» ըն­կե­րու­թյան ղե­կա­վա­րին՝ «Հյու­սիս-Հա­րավ» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում շատ խո­շոր չա­րա­շա­հում­ներ թույլ տա­լու հա­մար:
 • ՈՒ՞ր են հո­սում գետն ու առ­վակ­նե­րը

  ՈՒ՞ր են հո­սում գետն ու առ­վակ­նե­րը

  06.12.2019| 00:06
  Դեկ­տեմ­բե­րի 4-ին ՀՔԾ-ն քրեա­կան գոր­ծի նա­խաքն­նու­թյան ըն­թաց­քում ձեռք բեր­ված բա­վա­րար ա­պա­ցույց­նե­րի հա­մակ­ցու­թյան հի­ման վրա ՀՀ նախ­կին նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նին մե­ղադ­րանք է ա­ռա­ջադ­րել ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 38-179-րդ հոդ­վա­ծի 3-րդ մա­սի 1-ին կե­տով նա­խա­տես­ված հան­րո­րեն վտան­գա­վոր ա­րար­քի կա­տար­ման հա­մար: Ո՞րն է այդ ա­րար­քը:
 • Բա­ցա­ռա­պես ազ­գա­կան­նե­րին գոր­ծի տե­ղա­վո­րող պաշ­տո­նյա­նե­րի ձեռ­քը պետք է բռ­նել

  Բա­ցա­ռա­պես ազ­գա­կան­նե­րին գոր­ծի տե­ղա­վո­րող պաշ­տո­նյա­նե­րի ձեռ­քը պետք է բռ­նել

  05.12.2019| 21:03
  Ա­րա­րա­տի մարզ­պետ Գա­րիկ Սարգ­սյա­նը հրա­ժար­վում է խո­սե­լուց իր սի­րե­լի թե­մա­յից՝ կո­կոր­դի­լո­սա­բու­ծա­րա­նից: Օ­րերս լրագ­րող­նե­րի հետ ու­նե­ցած ճե­պազ­րույ­ցի ժա­մա­նակ պա­րոն մարզ­պե­տը հա­զիվ ու խիստ դժ­կամ տո­նայ­նու­թյամբ էր շփ­վում լրագ­րող­նե­րի հետ:
 • Փաշինյանը գործի դրեց վերջին փամփուշտը

  Փաշինյանը գործի դրեց վերջին փամփուշտը

  04.12.2019| 21:48
  ՀՔԾ-ն հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի «ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցության հիման վրա ՀՀ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանրորեն վտանգավոր այն արարքի կատարման համար, որ նա, 2008 թվականի ապրիլի 9-ից մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9-ը զբաղեցնելով ՀՀ նախագահի պաշտոնը, իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով, 2013 թվականի հունվարի 25-ից մինչև նույն թվականի փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպել է պաշտոնատար մի խումբ անձանց կողմից պետությունից վատնելու եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գումարի՝ 489.160.310 ՀՀ դրամի հափշտակության կատարումը»:
 • Հեղափոխության ինքնահերքումը

  Հեղափոխության ինքնահերքումը

  04.12.2019| 13:38
  Երեկ մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սիսում Սամվելի պատվերի կատարումն էր ստուգում, Երևանում նախարարությունների շենքի առաջ կատարվում էին լուրջ իրադարձություններ:
 • ԱԱԾ-ին` նրան մո­լո­րեց­նե­լով կամ ձգե­լով յուր կող­մը

  ԱԱԾ-ին` նրան մո­լո­րեց­նե­լով կամ ձգե­լով յուր կող­մը

  03.12.2019| 02:47
  ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյու­նից դեռ ձեն-ձուն չկա` ոչ Սա­տա­նա­յի հետ ՔյուԱռ կո­դի այս կամ այն առն­չու­թյան, ոչ էլ Սա­տա­նա­յի հետ ո­րոշ շր­ջա­նակ­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ձևե­րի և ու­ղի­նե­րի վե­րա­բե­րյալ:
 • «Կա­մա­զա­սու՞տ­րա»

  «Կա­մա­զա­սու՞տ­րա»

  03.12.2019| 00:33
  Կար­ծես` ա­յո: Ո­րով­հետև աս­քը՝ Կա­մԱԶ-նե­րի մա­սին, իր դրսևոր­ման բո­լոր ման­րա­մաս­նե­րով, ուղ­ղա­կի նշա­նա­յին հա­մա­կար­գի վե­րած­վեց «նոր Հա­յաս­տա­նում»: Ա­յո, խիստ նշա­նա­յին էր ա­մեն բան այս «սուտ­րա­յի» դեպ­քում։