• Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  26.06.2020| 19:41
  Երբ իրավաբան մարդը վրդովվում է այն հարցից, թե ինչու է անգործության պատճառով աշխատավարձ ստանում, հետո էլ ասում է, թե «որպես ՀՀ քաղաքացի` մտածե՞լ ենք այն մասին, թե ինչով է ապրում այդ դատավորը, ուրիշ ի՞նչ եկամուտ ունի», ուզում ես հասկանալ նախ այս մարդն ընդհանրապես իրավաբանության հետ ինչ կապ ունի, հետո էլ որպես բարձրագույն դատարանի դատավոր, նա երբևէ մտածե՞լ է, թե ինչպես են ապրում այն հարյուր հազարավոր մասնագետներ, որոնք միակ եկամտի աղբյուրից էլ են անգամ զրկված։
 • Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  26.06.2020| 01:18
  Ոչ միայն աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ, այլև աշ­խար­հահռ­չակ հա­մա­սե­ռա­մոլ, այ­լա­սեր­ված Էլ­թոն Ջո­նի ըն­կեր, բա­րե­կամ, ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­մեն Սարգ­սյա­նը վե­րոն­շյալ գոր­ծո­ղու­թյու­նը կա­տա­րել է Էլ­թոն Ջո­նին Երևա­նում պատ­վե­լուց, մե­ծա­րե­լուց 2 տա­րի անց, իսկ ա­վե­լի ո­րո­շա­կի հու­նի­սի 24-ին, ժա­մը 00:47-ին ստո­րագ­րե­լով փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան կող­մից ի­րեն ներ­կա­յաց­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քը:
 • Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  26.06.2020| 00:14
  Ե­րեկ ար­տա­հերթ նս­տաշր­ջա­նում ԱԺ-ն քն­նար­կում էր Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի 2019-ի գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ի թիվս այլ կա­ռույց­նե­րի՝ ԿԲ-ի, ԿԸՀ-ի: Ի տար­բե­րու­թյուն այլ օ­րե­րի՝ հա­մա­րյա սո­վո­րա­կան օր էր խոր­հր­դա­րա­նում՝ չհաշ­ված մի քա­նի ե­լույթ­ներ: Եվ այդ մի քա­նի­սից մե­կը ան­կախ պատ­գա­մա­վոր Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նի ե­լույթն էր՝ Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի գոր­ծու­նեու­թյան քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ:
 • ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  26.06.2020| 00:09
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է «Այ­լընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծե­րի խումբ» նա­խա­ձեռ­նու­թյան ներկա­յա­ցու­ցիչ, ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՎԱ­ՀԵ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  24.06.2020| 14:11
  Բիշկեկի դատարանը Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևին դատապարտեց 11 տարի, 2 ամիս ազատազրկման կոռուպցիայի գործով:
 • Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  Ալվինա Գյուլումյան. ԱԺ-ն քաղաքական մարմին է, և օրենքների ընդունումը կարող է լինել քաղաքականության արդյունք

  23.06.2020| 15:19
  Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվության մեջ կան այնպիսի կետեր, որոնց իշխող քաղաքական ուժը չի հետևել, բայց դրանք, իհարկե, խորհրդատվական եզրակացություն են, և ամեն կոնկրետ դեպքում պետք է գնահատվեն՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ՍԴ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը՝ անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների որոշմանը, որոնց համաձայն՝ ՍԴ 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները պետք է լքեն պաշտոնը։
 • Հրայր Թովմասյանը` սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին

  Հրայր Թովմասյանը` սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մասին

  23.06.2020| 15:16
  ՀՀ գործող Սահմանադրությամբ, որի հեղինակներից մեկը ես եմ, սահմանադրական փոփոխությունները ենթակա են նախնական սահմանադրական վերահսկողության, հիմա ես փաստ եմ արձանագրում, որ ՀՀ Սահմանադրական դատարանը նման փաստաթուղթ չի քննարկել՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցին ասաց ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը՝ անդրադառնալով ԱԺ ընդունած սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար ՍԴ չդիմելու հարցին:
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից

  Իշխա­նու­թ­յու­նը զր­պար­տում է ու վի­րա­վո­րում, բայց տու­գանք պա­հան­ջում ԶԼՄ-ից

  23.06.2020| 01:34
  Եր­բեմն այն­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն է, որ այս իշ­խա­նու­թյունն ինքն իր դեմ ո­րո­շում ու օ­րենք է ըն­դու­նում, ա­նում քայ­լեր, ո­րոնք նախ­կի­նում մեր­ժում էր, ի­մա՝ ինքն իր դեմ է աշ­խա­տում։
 • Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  23.06.2020| 01:28
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան՝ նա­խորդ շա­բաթ­վա ա­վար­տին տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տի ժա­մա­նակ, ո­րին մաս­նակ­ցել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, օ­րա­կար­գում է ե­ղել նաև ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նի հար­ցը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ իմ­քայ­լա­կան­նե­րին խս­տա­գույնս ան­հան­գս­տաց­նում է այն հան­գա­ման­քը, որ դա­տաի­րա­վա­կան ո­լոր­տում իշ­խա­նու­թյու­նը մե­կը մյու­սից հետևից ձա­խո­ղում­ներ է գրան­ցում: «Ձա­խո­ղում աս­վա­ծը, ի­հար­կե, իշ­խա­նու­թյան դի­տան­կյու­նով է ձա­խո­ղում:
 • ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  23.06.2020| 01:17
  Պատ­կե­րաց­րեք մի վի­րա­բույժի, ո­րը հի­վան­դի հա­րա­զատ­նե­րին նա­խա­պես խոս­տա­ցել էր, թե նրա ա­ռող­ջու­թյան հա­մար ա­մեն ինչ կա­նի, նշ­տա­րը վերց­րել ու խառ­նում է հի­վան­դի փո­րո­տի­քը՝ վնա­սե­լով բո­լոր օր­գան­նե­րը։ Այս­պես է նաև մեր երկ­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թյունն ան­գամ նոր­մալ բժիշկ էլ չէ, իսկ հի­վան­դը՝ եր­կի­րը, ծայ­րա­հեղ ծանր վի­ճա­կում է։