«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Քնած տե­ղից էլ հա­նես, հաղ­թե­լու են

Քնած տե­ղից էլ հա­նես, հաղ­թե­լու են
20.09.2019 | 01:56
Բաք­վում ըն­թա­ցող գե­ղար­վես­տա­կան մարմ­նա­մար­զու­թյան աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյու­նում հե­տաքր­քիր դեպք է ար­ձա­նագր­վել: Ճիշտ է, այն իր տե­սա­կի մեջ ե­զա­կի չէ, սա­կայն, բո­լոր դեպ­քե­րում, ու­շադ­րու­թյան ար­ժա­նի է: Դի­նա ու Ա­րի­նա Ա­վե­րի­նա­նե­րի հետ Ռու­սաս­տա­նի ընտ­րա­նին ներ­կա­յաց­նող Ա­լեք­սանդ­րա Սոլ­դա­տո­վան մր­ցում­նե­րից ա­ռաջ ու­շագ­նաց է ե­ղել, ու անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն է ա­ռա­ջա­ցել նրան փո­խա­րի­նելու մեկ այլ մար­զու­հիով: Ընտ­րու­թյու­նը կանգ է ա­ռել քսան­չոր­սա­մյա Ե­կա­տե­րի­նա Սե­լեզ­նյո­վա­յի վրա, ո­րի հա­մար ըն­թա­ցիկ ա­ռաջ­նու­թյունն ա­ռա­ջինն է մար­զա­կան կա­րիե­րա­յում:
Օ­ղա­կով վար­ժու­թյան ժա­մա­նակ Դի­նա Ա­վե­րի­նան այն­քան էլ վս­տահ հան­դես չի ե­կել ու ա­ռա­ջա­ցել է ոս­կե մե­դա­լից զրկ­վե­լու ռեալ սպառ­նա­լիք: Մր­ցա­գորգ ե­լած Սե­լեզ­նյո­վան գե­րա­զան­ցել է ինքն ի­րեն ու երկ­րին բե­րել ոս­կե մե­դալ: Փաս­տը խո­սում է ռու­սա­կան գե­ղար­վես­տա­կան մարմ­նա­մար­զու­թյան դպ­րո­ցի բա­ցա­ռիկ հզո­րու­թյան մա­սին, դպ­րոց, ո­րի ան­գե­րա­զան­ցե­լի մետրն է աշ­խար­հահռ­չակ Ի­րի­նա Վի­նե­րը, ում ողջ աշ­խար­հը ճա­նա­չում է որ­պես չեմ­պիոն­ներ «թխող» մաս­նա­գե­տի: Հարկ է նկա­տել, որ նրա գլ­խա­վո­րած ընտ­րա­նին ար­դեն ան­հի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րից ոչ մե­կին չի զի­ջում ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի բա­ցար­ձակ չեմ­պիո­նի տիտ­ղո­սը: Ան­կաս­կած է, որ նույ­նը կա­տար­վե­լու է Բաք­վի այս ա­ռաջ­նու­թյու­նում:
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1117

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ