«Ան­ց­յա­լի գաղջ հի­շո­ղու­թ­յունը»` մտքի գի­գանտ

«Ան­ց­յա­լի գաղջ  հի­շո­ղու­թ­յունը»` մտքի գի­գանտ
01.10.2019 | 00:13
Գա­գիկ Ջհան­գիր­յա­նին առայժմ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյու­նում գործ չեն տվել, բայց նա «ար­տա­հաս­տի­քա­յին» ավե­լի մեծ իրա­վա­բա­նա­կան օգ­նու­թյուն է ցու­ցա­բե­րում այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին, քան հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­ներն իրար հետ վերց­րած։ Մեր աղբ­յուր­նե­րի փո­խանց­մամբ, Ջհան­գիր­յա­նը, որ նախ­կի­նում այդ­քան էլ բա­րիդ­րա­ցի­ա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մեջ չէր ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փաշ­ին­յա­նի հետ, այ­սօր դար­ձել է իշ­խա­նու­թյան իրա­վա­կա­ն «ու­ղե­ղա­յին կենտ­րո­նը», մաս­նա­վո­րա­պես Մար­տի 1-ի իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րին առնչ­վող քրե­ա­կան գոր­ծե­րի ամե­նա­լուրջ խորհր­դա­տուն։ Ասում են, որ նրա ուղ­ղորդ­մամբ են նաև այս կամ այն գոր­ծում հա­տուկ շեշ­տադ­րում­ներ ար­ձա­նագր­վում։
Ի դեպ, բա­վա­կան հե­տաքր­քիր է այս ֆո­նին հիշ­ել 2015 թվա­կա­նը, երբ ՀԱԿ խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Նի­կոլ Փաշ­ին­յա­նը «ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Սերժ Սարգս­յա­նին պաշ­տո­նանկ անե­լու մա­սին» նա­խա­գիծ էր ներ­կա­յաց­րել, որը նույն խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Գա­գիկ Ջհան­գիր­յա­նը հա­մա­րեց անգ­րա­գի­տու­թյուն։ Ան­շուշտ, Փաշ­ին­յա­նը «տա­կը» չմ­նաց. «Եթե Ջհան­գիր­յա­նը և «մե­ծար­գո Սերժ Սարգս­յա­նին» նա­մակ գրող իր գոր­ծըն­կեր­նե­րը Սերժ Սարգս­յա­նին ըն­դու­նում են որ­պես հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ, դա իրենց խն­դիրն է, թող ըն­դու­նեն իրենք որ­պես ՀՀ նա­խա­գահ և գնան բաց կամ փակ նա­մակ­ներ գրեն, խորհր­դա­պա­հա­կան խո­ղո­վակ­նե­րով շփ­վեն, ջան ասեն, ջան լսեն, հիշ­են իրենց հին օրե­րը, թե ինչ­պես 25 տա­րի կա­ռու­ցե­ցին, շի­նե­ցին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը։ Սերժ Սարգս­յա­նին հան­դիպ­ման աղեր­սա­գիր գրող­ներն անց­յա­լի գաղջ հիշ­ո­ղու­թյուն են»։ Սա­կայն տա­րի­ներ հե­տո պարզ­վեց, որ իրա­կա­նում Ջհան­գիր­յանն ու Փաշ­ին­յանն էլ ջան ասում են, ջան լսում, եթե, իհար­կե, Փաշ­ին­յա­նը ոչ թե ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր է, այլ վար­չա­պետ։ Իսկ Գա­գիկ Ջհան­գիր­յանն էլ ոչ թե «անց­յա­լի գաղջ հիշ­ո­ղու­թյուն», այլ Նի­կո­լի թվին դա­տա­րա­նով ար­դա­րաց­ված ու իրա­վա­կան մտ­քի գի­գանտ։
Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒՄ­ՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2822

Մեկնաբանություններ