Պա­տի­ժը չի ու­շա­նա

Պա­տի­ժը չի ու­շա­նա
04.10.2019 | 00:52
ԲՀԿ-ի՝ ՍԴ նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու նա­խագ­ծի քվեար­կու­թյա­նը չմաս­նակ­ցե­լը կա­րող է թանկ նս­տել այդ քա­ղա­քա­կան ու­ժի ղե­կա­վա­րի վրա։ Կա­ռա­վա­րու­թյան աղ­բյուր­նե­րը փո­խան­ցում են, որ ա­ռանց այն էլ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եր­կար ժա­մա­նակ «ա­տամ» ու­նի Ծա­ռու­կյա­նի վրա և հար­մար պա­հի է սպա­սում, որ նրան ոչ միայն հե­ռաց­նի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից (սա Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վոր խն­դիր­նե­րից մեկն է), այլև բիզ­նես­նե­րը նշա­նա­ռու­թյան տակ դնի։ Շու­տով, ինչ­պես վս­տա­հեց­նում են կա­ռա­վա­րու­թյու­նից, Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նին կա­րող են այ­ցե­լել ոչ միայն ՊԵԿ-ի (ո­րոնց առն­չու­թյամբ Ծա­ռու­կյա­նը մշ­տա­պես հայ­տա­րա­րում է, թե իր բիզ­նես­նե­րը հա էլ ստու­գում են), այլև ԱԱԾ-ի աշ­խա­տա­կից­նե­րը։
ՈՒ­շագ­րավ է, որ Հրայր Թով­մա­սյա­նին ՍԴ նա­խա­գահ ընտ­րե­լու ժա­մա­նակ էլ ԲՀԿ-ն դեմ է քվեար­կել, սա­կայն ինչ­պես երևում է, նա­խորդ­նե­րը դրա հա­մար չեն «պատ­ժել» նրան, իսկ «նոր» Հա­յաս­տա­նում ա­մեն ինչ այլ է։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 4007

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ