«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

«Это была славная охота` դա փա­ռա­հեղ որս էր»

«Это была славная охота` դա փա­ռա­հեղ որս էր»
04.10.2019 | 02:08

Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի յու­րա­քան­չյուր խա­ղար­կա­յին տուր ե­թե ոչ ա­վե­լին, իր առն­վազն մեկ գեր­հան­դի­պումն ու­նի։ Այդ­պի­սիք ի­րենց մար­զա­կան ու հո­գե­բա­նա­կան բա­ղադ­րիչ­նե­րով գրե­թե հա­վա­սա­րա­զոր են ե­թե ոչ եզ­րա­փակ­չյան, ա­պա առն­վազն մեր­ձեզ­րա­փակ­չյան հան­դի­պում­նե­րին ու եր­կար, շատ եր­կար դառ­նում են քն­նարկ­ման ա­ռար­կա։ Հարց­րեք ցան­կա­ցա­ծին ու տե­սեք, թե ի՜նչ ոգևո­րու­թյամբ կպատ­մի, զո­րօ­րի­նակ, «Տո­տեն­հեմ»-«Բա­վա­րիա» (սա գրե­թե ամ­բող­ջո­վին գլ­խել է մնա­ցած բո­լոր հան­դի­պում­նե­րը) կամ Մադ­րի­դի «Ռեալ»-«Բրյու­գե» դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րի մա­սին, իսկ սրանք ըն­դա­մե­նը երկ­րորդ տու­րի ա­ռա­ջին օր­վա մր­ցակ­ցու­թյուն­ներն են, որ հի­շա­տա­կում ենք։ Բա «Լի­վեր­պուլ»-«Զալց­բուրգ», «Բար­սե­լոն»-«Ին­տեր» դի­մա­կա­յու­թյուն­նե՞­րը, ո­րոնց կող­քին հա­վա­սա­րա­զո­րու­թյամբ պա­կաս հի­շա­տա­կե­լի չէին «Լիլ»-«Չել­սի», «Լայպ­ցիգ»-«Լիոն», «Գենկ»-«Նա­պո­լի» մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րը։ Մի խոս­քով, թե՛ տես­նե­լու շատ բան կար, թե՛ պատ­մե­լու, ինչն էլ ջա­նադ­րո­րեն ա­նե­լու ենք՝ ար­դեն այս փու­լից թի­մե­րը ներ­կա­յաց­նե­լով ի­րենց խմ­բե­րում։

A ԽՈՒՄԲ
Որ­քան էլ «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը» թուր­քա­կան մար­զա­դաշ­տե­րում կոմպ­լեք­սա­վոր­ված մր­ցե­լույթ­ներ ու­նե­նա­լու տխուր ա­վան­դույթ ու­նի, այ­դու­հան­դերձ «Գա­լա­թա­սա­րա­յի» հետ այս մր­ցակ­ցու­թյու­նը պատ­վով ա­վար­տեց, չնա­յած հաղ­թա­նակն ար­ձա­նագր­վել է նվա­զա­գույն հաշ­վով։ Վեց միա­վո­րով ա­ղյու­սա­կը գլ­խա­վո­րե­լը ֆրան­սիա­կան ա­կում­բի հա­մար ան­սո­վոր բան չպի­տի հա­մա­րել, այն­պես որ, ա­մեն ինչ զար­գա­ցում­նե­րի նոր­մալ շր­ջա­նա­կում է։
Սա­կայն այս խմ­բում կար ու ե­ղավ մի մր­ցակ­ցու­թյուն, ո­րի մա­սին ար­դեն նա­խա­բա­նում ա­սել ենք։ Քիչ էր մնա­ցել «Բրյու­գեն» Մադ­րի­դի «Ռեա­լին» գլ­խա­վոր մար­զիչ Զի­նե­դին Զի­դա­նով «հա­ներ տրաս»։ Բա­ռա­ցիո­րեն հե­րո­սա­կան ջան­քե­րի գնով է «գա­լակ­տի­կո­սը» միա­վոր կոր­զել հյու­րե­րից՝ 85-րդ րո­պեին միայն հա­վա­սա­րեց­նե­լով հա­շի­վը՝ 2։2։ Եվ այ­սու ար­ժա­նին մա­տու­ցենք «ար­քա­յա­կա­նին» 0։2-ից հե­տո խա­ղը փր­կե­լու հա­մար, սա­կայն նույն­քան ար­ժա­նիո­րեն ա­նար­գան­քի սյու­նին գա­մենք խա­ղաս­կզ­բում այդ­քան ա­նօգ­նա­կան լի­նե­լու հա­մար։
B ԽՈՒՄԲ
Այն, ինչ կա­տար­վեց «Տո­տեն­հեմ»-«Բա­վա­րիա» դի­մա­կա­յու­թյու­նում, ան­գամ այն բա­նից հե­տո, երբ ե­ղա­ծը հա­րյուր­տո­կո­սա­նոց փաստ է, մար­դու հա­վա­տը դար­ձյալ չի գա­լիս։ Լա՜վ, հաս­կա­ցանք «Բա­վա­րիա», հաս­կա­ցանք գեր­մա­նա­կան սա­պոգ, սա­կայն այս կար­գի դա­ժան ու այս կար­գի գոտ­կա­տե­ղից ներքև։ Ախր այն­պես էլ չէ, որ «Տո­տեն­հեմն» ըն­դա­մե­նը ե­րեկ կազ­մա­վոր­ված թիմ է։ Փոքր-ինչ ձեզ նե­ղու­թյուն տվեք հի­շե­լու, թե ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նում այս նույն Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյու­նում Մաու­րի­սիո Պո­չե­տի­նո­յի սա­ներն ի՜նչ խաղ էին ցույց տա­լիս ու ինչ­պես հա­սան եզ­րա­փա­կիչ։ Բա վերց­նես Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի ֆի­նա­լիս­տին ու այն էլ իր հար­կի տակ 7։2 հաշ­վով նվաս­տաց­նե՞ս։ Էդ ին­չի՞ սիրտ պի­տի կե­րած լի­նես, կամ աստ­ղե­րը երկ­նա­կա­մա­րում քեզ հա­մար էդ ի՞նչ հա­ջո­ղու­թյամբ պի­տի դա­սա­վոր­վեն, որ նման բան ա­նես։ Բո­լոր դեպ­քե­րում ա­սենք, որ մյուն­խեն­ցի­նե­րը պար­զա­պես փայ­լուն էին, իսկ ե­րի­տա­սարդ Գնաբ­րին իր պո­կե­րով դար­ձավ պատ­մու­թյուն։
Ոչ պա­կաս հե­տաքր­քիր հան­գու­ցա­լու­ծում ու­նե­ցավ նաև «Ցր­վե­նա զվեզ­դա»-«Օ­լիմ­պիա­կոս» մր­ցակ­ցու­թյու­նը, որ­տեղ տան­տե­րե­րին մե­ծա­պես ե­կավ օգ­նե­լու այն հան­գա­ման­քը, որ սկ­սած 58-րդ րո­պեից, հյու­րե­րը մնա­ցին տա­սը հո­գով, ինչն էլ տան­տե­րե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն տվեց ե­րեք ան­գամ օգ­տա­գոր­ծե­լու ստա­ցած այդ պարգևը։
Այս խմ­բում վեց միա­վո­րով մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կը գլ­խա­վո­րում է «Բա­վա­րիան», ե­րեք միա­վո­րով նրան հա­ջոր­դում է «Ցր­վե­նա զվեզ­դան», սա­կայն ակն­հայտ է, որ խմ­բա­յին պայ­քա­րի ա­վար­տին այս­տեղ կտես­նենք բո­լո­րո­վին այլ դա­սա­վո­րու­թյուն, այն­պես որ, ա­ռանձ­նա­պես սուգ ու շի­վան պետք չէ կա­պել «Օ­լիմ­պիա­կո­սի» ու «Տո­տեն­հե­մի» ու­նե­ցած մե­կա­կան միա­վո­րի հա­մար։
C ԽՈՒՄԲ
Ոչ մեկն էլ կաս­կած չու­ներ, որ այս­տեղ, հենց ա­ռա­ջին տու­րից սկ­սած, ա­ռա­ջա­տա­րու­թյու­նը խլե­լու էր «Ման­չեստր Սի­թին», որն այս տա­րի ակն­հայ­տո­րեն հնա­րա­վո­րինն ու անհ­նա­րինն է ա­նե­լու խա­ղար­կու­թյան գա­վա­թին տի­րա­նա­լու հա­մար։ Զագ­րե­բի «Դի­նա­մոն», ի­հար­կե, ա­մեն ինչ ա­րեց մր­ցակ­ցու­թյու­նից պատ­վով դուրս գա­լու հա­մար, սա­կայն «քա­ղա­քաբ­նակ­ներն» ի վեր­ջո ի­րենցն ա­րե­ցին, թե­պետ եր­կու գո­լի ա­ռա­վե­լու­թյամբ հաղ­թելն ա­ռանձ­նա­պես երևե­լի բան չես հա­մա­րի այս թի­մի հա­մար, որն ու­նի այդ­քան հզոր հար­ձակ­ման գիծ։
Ոչ պա­կաս հե­տաքր­քիր ստաց­վեց «Ա­տա­լան­տա»-«Շախ­տյոր» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, որ­տեղ ուկ­րաի­նա­ցի­նե­րը հա­վե­լյալ ժա­մա­նա­կում, կա­րե­լի է ա­սել մր­ցա­վա­րի սու­լո­ցի հետ մեկ­տեղ, գոլ խփե­ցին ու ի­տա­լա­կան յու­րօ­րի­նակ այս պրոյեկ­տին պար­տու­թյան մատ­նե­ցին 2։1 հաշ­վով։ «Շախ­տյո­րը» միա­վոր­նե­րով հա­վա­սար­վեց խոր­վա­թա­կան թի­մին՝ 3, իսկ խմ­բա­յի­նը զրո միա­վո­րով եզ­րա­փա­կում է «Ա­տա­լան­տան»։ Հա­մե­նայն դեպս այս խմ­բում թի­մե­րի փոքր-ինչ ան­սո­վոր տե­ղա­բաշ­խու­թյուն է։
D ԽՈՒՄԲ
Միան­գա­մայն տրա­մաբա­նա­կան էր, որ «Աթ­լե­տի­կոն» Ռու­սաս­տա­նից ե­րեք միա­վոր վաս­տա­կած պի­տի հե­ռա­նա, քան­զի քա­շա­յին խնդ­րի հարց կա, ու որ­քան էլ ռուս­նե­րը վեր-վեր թռ­նեն ի­րենց Մոսկ­վա­յի «Լո­կո­մո­տի­վով», նույնն է, թե վերց­նենք ու ա­սենք՝ հա­յաս­տա­նյան եր­բեմ­նի եր­կաթ­գի­ծը սե­փա­կա­նաց­րած ռու­սա­կան ձեռ­նար­կու­թյու­նը կա­րո­ղա­ցել է աշ­խա­տան­քում ո­րա­կա­կան ինչ-ինչ պա­րա­մետ­րեր ա­պա­հո­վել։ Բնա­կա­նա­բար խոս­քը եր­կաթգ­ծում ի­րա­կա­նաց­ված թա­լա­նի մա­սին չէ, որ­տեղ ա­մեն ինչ ար­վել է հմ­տո­րեն ու բարձր ար­հես­տա­վար­ժու­թյամբ։ 0։2 հաշ­վով մադ­րիդ­ցի­նե­րին պարտ­վե­լու մեջ ա­նակն­կալ ո­չինչ չկա, խմ­բում ռու­սա­կան ա­կում­բը եր­րորդ տե­ղում հայ­տն­վե­լու խն­դիր ու­նի լու­ծե­լու ու ե­թե հա­ջո­ղի, դա մեծ նվա­ճում կլի­նի այդ երկ­րի ֆուտ­բո­լի հա­մար։
Խմ­բա­յին մյուս դի­մա­կա­յու­թյու­նում «Յու­վեն­տու­սը» «Բա­յե­րի» Թու­րին ժա­մա­նե­լը քթից հա­նեց՝ պար­տու­թյան մատ­նե­լով 3։0 հաշ­վով։ Գոլ խփած­նե­րից հի­շա­տա­կենք թերևս միայն Ռո­նալ­դուին, ո­րը Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յում ար­դեն 33-րդ թի­մի դար­պա­սը նվա­ճե­լու պա­տիվն է ու­նե­ցել ու այդ ար­դյուն­քով հա­սել լե­գեն­դար Ռաու­լին։
E ԽՈՒՄԲ
«Գենկ»-«Նա­պո­լի» դի­մա­կա­յու­թյու­նում գո­լա­զուրկ ոչ-ո­քին, հա­մե­նայն դեպս, այն ար­դյուն­քը չէր, որ սպաս­վում էր, սա­կայն տան­տե­րերն ա­մեն ինչ ա­րե­ցին սկու­դե­տեում գո­լա­ռատ խա­ղով ա­ռանձ­նա­ցող մր­ցակ­ցին հի­շեց­նե­լու հա­մար, որ սե­փա­կան տան օ­րենք­ներն ու­րի­շի վանք մտ­նե­լիս կա­րող են և չգոր­ծել։ Ա­սենք, որ «Գեն­կը» միան­գա­մայն ար­ժա­նիո­րեն վաս­տա­կեց խա­ղար­կու­թյան իր ա­ռա­ջին միա­վո­րը, իսկ «Նա­պո­լին» չորս միա­վո­րով միանձ­նյա գլ­խա­վո­րում է խմ­բա­յի­նը, քա­նի որ այս­տեղ նրա հիմ­նա­կան մր­ցա­կի­ցը՝ «Լի­վեր­պու­լը», այդ նույն ի­տա­լա­կան ա­կում­բից կրած պար­տու­թյան հետևան­քով լա­վա­գույն դեպ­քում կա­րող էր հայ­տն­վել լոկ երկ­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նում։ Ա­ռաջ անց­նե­լով՝ ա­սենք, որ «Զալց­բուր­գը» փա­ռա­հեղ մր­ցա­կից ե­ղավ «մեր­սի­սայդ­ցի­նե­րին», ու դրա լա­վա­գույն վկա­յու­թյու­նը Յուր­գեն Կլո­պի այն մո­լոր­ված, փոքր-ինչ հի­մա­րա­վուն ժպիտն էր, որ The Best մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյան ար­դյունք­նե­րով տար­վա լա­վա­գույն մարզ­չի դեմ­քին հայ­տն­վել էր այն բա­նից հե­տո, երբ տան­տե­րե­րը 0։3-ի պայ­ման­նե­րում կա­րո­ղա­ցան հա­շի­վը հա­վա­սա­րեց­նող գո­լը խփել։ Ե­թե այս խա­ղի առն­չու­թյամբ էլ դի­մենք հզոր Կիպ­լին­գի փա­ռա­հեղ բնո­րո­շում­նե­րին, ա­պա պի­տի փաս­տենք, որ «это была славная охота»։ Իրենց եր­կր­պա­գու­նե­րի հա­մար լի­վեր­պուլ­ցի­ներն այ­նուա­մե­նայ­նիվ կա­րո­ղա­ցան կոր­զել հաղ­թա­նակն ու խմ­բա­յի­նում հայ­տն­վել ոչ թե «Նա­պո­լիի», այլ լոկ օր­վա մր­ցակ­ցի հա­ջոր­դու­թյամբ։
F ԽՈՒՄԲ
«Բար­սե­լոն»-«Ին­տեր»։ Անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­լով այս թի­մե­րը ներ­կա­յաց­նող եր­կր­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րին՝ հի­շեց­նենք, որ օր­վա մր­ցա­կից­նե­րից ա­ռա­ջի­նը լա լի­գա­յի ա­ռա­ջին յոթ տու­րում ար­դեն եր­կու պար­տու­թյուն «ճա­շա­կած» ու տաս­նե­րեք միա­վո­րով 4-7-րդ հո­րի­զո­նա­կան­նե­րը բա­ժա­նողն էր, երկ­րոր­դը՝ սկու­դե­տեի միանձ­նյա ա­ռա­ջա­տա­րը՝ վեց խա­ղից հե­տո միա­վոր­նե­րի ա­ռա­վե­լա­գույն քա­նա­կով։
«Ին­տե­րը» փայ­լուն սկ­սեց ու ար­դեն եր­րորդ րո­պեից հաշ­վի մեջ ա­ռաջ ան­ցավ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Ան­տո­նիո Կոն­տեի գլ­խա­վո­րած թի­մե­րը հա­շիվ պա­հե­լու ինչ հմ­տու­թյուն ու­նեն, դժ­վար չէր պատ­կե­րաց­նել, թե ինչ վի­ճա­կում էին հայ­տն­վել տան­տե­րե­րը՝ այն էլ ի­րենց հա­մար մար­զա­կան այս վի­ճա­կում, ո­րը լա­վա­գույ­նի հետ շատ թույլ ա­ղերս­ներ ու­նի։ Ե­թե դի­մենք մեր հան­րահռ­չակ «Վար­դա­նանք» պատ­մա­վե­պի հե­ղի­նակ Դե­րե­նիկ Դե­միր­ճյա­նի գոր­ծա­ծած բա­ռամ­թեր­քին՝ կապ­ված պարս­կա­կան զոր­քի նկատ­մամբ հա­յոց զի­նու­ժի կի­րա­ռած տակ­տի­կա­յին, Կոն­տեի սա­նե­րը պար­զա­պես մա­շում էին կա­տա­լո­նյան ա­կում­բը, մինչև վրա հա­սավ հան­դիպ­ման 58-րդ րո­պեն՝ Լուիս Սուա­րե­սի սրըն­թաց գրո­հով։ Հա­շի­վը վե­րա­կան­գն­ված էր, սա­կայն բար­սե­լոն­ցի­նե­րը ծա­րա­վի էին ա­րյան։ Մե­սիի փայ­լուն փո­խան­ցու­մը նույն­քան փայ­լուն գո­լի վե­րա­ծեց այդ նույն Սուա­րե­սը, և կա­տա­լոն­ցի­նե­րը տո­նե­ցին հիաս­քանչ հաղ­թա­նակ։
Խմ­բա­յին մյուս մր­ցակ­ցու­թյու­նում Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիան» ար­տագ­նա­յում 2։0 հաշ­վով հաղ­թա­նակ տո­նեց չե­խա­կան «Սլա­վիա­յի» նկատ­մամբ ու «Բար­սե­լո­նի» հետ չորս միա­վո­րով հայ­տն­վեց խմ­բա­յին ա­ռա­ջին եր­կու հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում։
G ԽՈՒՄԲ
Դի­վի­զիո­նում այդ­պես էլ իր տե­ղը հս­տակ չգտ­նող, ի­նը միա­վո­րով 11-14-րդ տե­ղե­րը կի­սող «Լիո­նը» վերց­րեց ու ար­տագ­նա­յում ֆուտ­բո­լա­յին մի ողջ դա­սա­խո­սու­թյուն կար­դաց մինչև վեր­ջին տու­րի պար­տու­թյու­նը բուն­դես­լի­գան գլ­խա­վո­րող «Լայպ­ցի­գին», ու ի­րա­վի­ճա­կի ողջ ան­հե­թե­թու­թյունն այն է, որ որ­քան հեշ­տու­թյամբ էին հյու­րե­րը գտ­նում տան­տե­րե­րի դար­պա­սը տա­նող ճամ­փան, այն­քան ծանր էր գեր­մա­նա­ցի­նե­րի հա­մար նույն բանն ա­նե­լը, ու նրանք այդ­պես մո­լոր­ված էլ մնա­ցին ի­րենց ո­րո­նում­նե­րում։ Այս հան­դիպ­ման 0։2 հա­շի­վը տու­րի ա­նակն­կալ­նե­րից էր։ Միան­շա­նակ։
Ինչ վե­րա­բե­րում է խմ­բա­յին երկ­րորդ՝ «Զե­նիթ»-«Բեն­ֆի­կա» դի­մա­կա­յու­թյա­նը, ա­պա իր հար­ձակ­ման գծի ա­ռա­ջա­տա­րին ան­ցած տրանս­ֆե­րա­յին պա­տու­հա­նում վա­ճառ­քի հա­նած պոր­տու­գա­լա­կան ա­կում­բը հյու­րըն­կալ­վե­լիս չկա­րո­ղա­ցավ լր­ջո­րեն դի­մա­կա­յել ռու­սա­կան ա­կում­բին ու պարտ­վեց 1։3 հաշ­վով։ Այս հաղ­թա­նա­կից հե­տո օր­վա մր­ցա­կից­ներն ա­ղյու­սա­կի հա­կա­դիր բևեռ­նե­րում են։ Ռուս­նե­րը չորս միա­վո­րով ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նում են, զրո միա­վոր ու­նե­ցող պոր­տու­գա­լա­ցի­նե­րը՝ չոր­րորդ։ Այս­տեղ էլ ա­հա այս­պի­սի ու­րա­խու­թյուն։
H ԽՈՒՄԲ
Այս­տեղ հո­լան­դա­կան «Ա­յաք­սը» տո­նեց իր երկ­րորդ հաղ­թա­նակն ու դար­ձյալ 3։0 հաշ­վով։ Դե ինչ, զար­մա­նա­լի կա­յու­նու­թյուն։ Մի խոս­քով, օր­վա մր­ցակ­ցին՝ «Վա­լեն­սիա­յին» (1։0 հաշ­վի դեպ­քում տան­տե­րե­րը չեն կա­րո­ղա­ցել անվ­րեպ ի­րաց­նել տասն­մեկ­մետ­րա­նո­ցը), ար­ժա­նաց­նե­լով ա­ռա­ջին տու­րի մր­ցակ­ցի՝ «Լի­լի» բախ­տին, որն իր հեր­թին ան­չափ ծանր մր­ցա­կից ու­նե­ցավ՝ ի դեմս անգ­լիա­կան գրան­ցում ու­նե­ցող «ազն­վա­կան­նե­րի»։ Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում ֆրան­սիա­ցի­նե­րը կա­րո­ղա­ցել են ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես վե­րա­կանգ­նել հաշ­վի հա­վա­սա­րու­թյու­նը, սա­կայն խա­ղա­վար­տին «Չել­սին», ի հա­շիվ Վի­լիա­նի կող­մից դար­պա­սի գրավ­ման, կա­րո­ղա­ցել է հաղ­թա­նակ կոր­զել։ Լոն­դոն­ցի­ներն այս խա­ղում վաս­տա­կե­ցին ի­րենց ա­ռա­ջին միա­վոր­ներն ու, ի հա­շիվ հա­վե­լյալ գոր­ծա­կից­նե­րի, շր­ջան­ցե­ցին իս­պա­նա­կան ա­կում­բին։
ԱՄ­ՓՈ­ՓՈՒՄ
Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գան փայ­լուն խա­ղեր դի­տե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս մար­զա­սե­րին, ու կաս­կած չկա, որ այս մի­տու­մը շա­րու­նակ­վե­լու է տու­րից տուր՝ մինչև փլե­յօ­ֆյան փուլ՝ պսակ հան­դի­սա­ցող իր եզ­րա­փակ­չով։ Բա­րե­բախ­տա­բար, ա­մեն տուր առն­վազն մի քա­նի եզ­րա­փակ­չի եր­ջան­կու­թյուն է պարգևում, ու դա գո­նե լու­սա­վոր բան է մեր այս ան­կա­յուն, ա­նո­րո­շու­թյան մեջ թար­թա­փող օ­րե­րում։ Այս­պես ա­սե­լով՝ դուք, ա­յո, միան­գա­մայն ճիշտ հաս­կա­ցաք, որ ես նկա­տի ու­նեմ Նի­կա­րա­գուան։
Թե՞ ձեր հան­ցա­վոր մտայ­նու­թյամբ դուք մի այլ եր­կիր կար­ծե­ցիք։
Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

Это была славная охота`

Դիտվել է՝ 2760

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ