«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Բուհ չընդունված դիմորդները հանդիպեցին ԱԺ պատգամավորների հետ

  Բուհ չընդունված դիմորդները հանդիպեցին ԱԺ պատգամավորների հետ

  29.07.2020| 14:30
  Բուհ չընդունված դիմորդներն ու նրանց ծնողներն Ազգային ժողովում հանդիպեցին խորհրդարանի երեք խմբակցությունների պատգամավորների հետ: Հանդիպման ընթացքում դիմորդներն ու նրանց ծնողները խորհրդարանականներին ներկայացրին իրենց խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները:
 • Ոչ թե «փարթի», այլ նկարահանում

  Ոչ թե «փարթի», այլ նկարահանում

  29.07.2020| 10:27
  Սոցիալական ցանցում տարածվել է տեսանյութ, իբրև թե «Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանում «փարթի» է անցկացվում։ «Պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի լրատվության բաժնից հայտնում են, որ արգելոց-թանգարանում նկարահանվում է ապրիլյան քառօրյա պատերազմին նվիրված «Ապրի» ֆիլմը։
 • Դպրոցահասակ ընթերցողների նախընտրած գրքերի ու հեղինակների ուսումնասիրություն արված չէ

  Դպրոցահասակ ընթերցողների նախընտրած գրքերի ու հեղինակների ուսումնասիրություն արված չէ

  28.07.2020| 12:54
  7-12-րդ դասարաններում հայ գրականության դասագրքերի և հավելյալ ընթերցանության նյութերում ներկայացված շատ հեղինակներ, առավել ևս շատ ստեղծագործություններ, որոնք առանձին վերցրած թեպետ կարող են արժեքավոր լինել, սակայն դպրոցական տարիքի երեխաների աշխարհայացքի և արժեհամակարգի ձևավորման տեսանկյունից, մեղմ ասած, խոցելի են:
 • Փա­շի­ն­յանն ի­րա­կա­նում բո­լո­րից շուտ է այս ա­մե­նին տե­ղ­յակ և կողմ նա­խա­տես­ված չա­րա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րին

  Փա­շի­ն­յանն ի­րա­կա­նում բո­լո­րից շուտ է այս ա­մե­նին տե­ղ­յակ և կողմ նա­խա­տես­ված չա­րա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րին

  28.07.2020| 00:50
  Նա­խա­տե­սե­լով մեր հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րից «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան վտա­րել, «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» ա­ռար­կա­յի ան­վա­նու­մից «հայ» բա­ռը հա­նել, 7-12-րդ դա­սա­րան­նե­րում «Գրա­կա­նու­թյուն» վե­րան­վան­ված ա­ռար­կա­յի ու­սուց­ման դպ­րո­ցա­կան ծրագ­րից մի շարք հե­ղի­նակ­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը, նրանց մա­սին կեն­սագ­րա­կան հա­մա­ռոտ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը, մեր գող­թան եր­գե­րը դուրս շպր­տել, «թավ­շյա հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ի­րենց այդ մտադ­րու­թյունն ի­րա­կա­նու­թյուն դարձ­նե­լու պա­րա­գա­յում ուղ­ղա­կի հար­ված են հասց­նե­լու մեր սե­րունդ­նե­րի ազ­գա­յին և քրիս­տո­նեա­կան ինք­նու­թյա­նը, հայ տե­սա­կին: Նպա­տակն ակն­հայտ է` հա­յին կտ­րել իր հոգևոր ու մշա­կու­թա­յին ար­մատ­նե­րից:
 • «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յու­նը աշ­խա­տել է փա­ռա­տո­նի օգ­տին»

  «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յու­նը աշ­խա­տել է փա­ռա­տո­նի օգ­տին»

  28.07.2020| 00:50
  Մշա­կու­թա­յին դա­դար, առ­ցանց ակ­տի­վու­թյուն. սրանք հա­մա­վա­րա­կի թե­լադ­րած կա­նոն­ներն են։ Փորձ է ար­վում մշա­կու­թա­յին զար­կե­րա­կը պահ­պա­նե­լու. եր­բեմն թույլ փոր­ձեր են լի­նում, եր­բեմն էլ ի հայտ են գա­լիս ու­շագ­րավ նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­ներ։
 • «Ա­գա­թան­գե­ղո­սից սկ­ս­յալ՝ մեր գրե­թե բո­լոր պատ­միչ­նե­րի գոր­ծե­րը թարգ­ման­ված են գեր­մա­նե­րեն»

  «Ա­գա­թան­գե­ղո­սից սկ­ս­յալ՝ մեր գրե­թե բո­լոր պատ­միչ­նե­րի գոր­ծե­րը թարգ­ման­ված են գեր­մա­նե­րեն»

  28.07.2020| 00:46
  Թարգ­մա­նիչ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու ՎԱ­ՆՈՒ­ՀԻ ԲԱՂ­ՄԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրուցել ենք թարգ­մա­նա­կան գրա­կա­նու­թյան և հա­րա­կից թե­մա­նե­րի մա­սին։ Զրույ­ցը հե­ռա­վար էր՝ Հա­յաս­տա­նից Գեր­մա­նիա։ Վա­նու­հին սո­վո­րել է ԵՊՀ հայ բա­նա­սի­րու­թյան ֆա­կուլ­տե­տում։ Որ­պես ԵՊՀ հա­յոց լեզ­վի պատ­մու­թյան ամ­բիո­նի աս­պի­րանտ՝ 2017-ին սո­վո­րել և գի­տա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն կա­տա­րել Բել­գիա­յում՝ Լյու­վեն-լա-Նյո­վի, Բրյու­սե­լի հա­մալ­սա­րան­նե­րում։ 2018-ին ստա­ցել է բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծուի աս­տի­ճան։ Ար­դեն մեկ տա­րի է հետ­թեկ­նա­ծուա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն է կա­տա­րում Գեր­մա­նիա­յում՝ Քյոլ­նի հա­մալ­սա­րա­նում՝ հա­ճա­խե­լով գեր­մա­նե­րե­նի՝ մի­ջազ­գա­յին հե­տա­զո­տող­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված դա­սըն­թա­ցին։ Որ­պես թարգ­մա­նիչ՝ սկ­սել է աշ­խա­տել 2017-ին՝ «Է­դիթ Պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյան ա­ռա­ջար­կով և ցայ­սօր թարգ­մա­նել գեր­մա­նա­ցի նշա­նա­վոր գրող Է­րիխ Մա­րիա Ռե­մար­կից հինգ վեպ։
 • «Հայ գրա­կա­նու­թ­յուն» ա­ռար­կա­յի առն­չու­թ­յամբ «Իմ քայ­լում» տա­րա­կար­ծու­թ­յուն­ներ կան

  «Հայ գրա­կա­նու­թ­յուն» ա­ռար­կա­յի առն­չու­թ­յամբ «Իմ քայ­լում» տա­րա­կար­ծու­թ­յուն­ներ կան

  28.07.2020| 00:26
  Հան­րա­կար­թու­թյան նոր չա­փո­րո­շիչ­նե­րի շուրջ քն­նար­կում­նե­րը, ըստ ո­րի՝ «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» ա­ռար­կա­յից «հայ» ո­րո­շի­չը դուրս է մղ­վում, գրա­կա­նու­թյան ցանկն էլ փո­փոխ­վե­լու է, չեն դա­դա­րում:
 • «Մեր շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը պա­հան­ջարկ­ված են աշ­խա­տա­շու­կա­յում»

  «Մեր շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը պա­հան­ջարկ­ված են աշ­խա­տա­շու­կա­յում»

  27.07.2020| 16:38
  «Ի՞նչ մաս­նա­գի­տու­թյուն ընտ­րել»,- այս գլուխ­կոտ­րու­կի առջև յու­րա­քան­չյուր ա­մառ կանգ­նում են և՛ դպ­րո­ցի շր­ջա­նա­վար­տը, և՛ նրա ծնո­ղը։ Նկա­տենք, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րին մաս­նա­գի­տու­թյան ընտ­րու­թյան առջև են կանգ­նած նաև հիմ­նա­կան դպ­րո­ցի 9-րդ դա­սա­րա­նի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը, և գնա­լով նրանց թի­վը ա­վե­լա­նում է։
 • Հայաստանը՝ Միջազգային աստղագիտական միության տարածաշրջանային կենտրոն

  Հայաստանը՝ Միջազգային աստղագիտական միության տարածաշրջանային կենտրոն

  27.07.2020| 16:23
  Բյուրականի աստղադիտարանը կշարունակի մնալ ՄԱՄ Հարավարևմտյան և Կենտրոնական Ասիայի աստղագիտության զարգացման տարածաշրջանային կենտրոն։ Միջազգային աստղագիտական միության (ՄԱՄ) և ՀՀ ԳԱԱ Վ․ Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարանի միջև կնքված պայմանագիրը ուժի մեջ կլինի 5 տարի։
 • Արայիկ Հարությունյան. Միասնական քննության արդյունքում գերազանց գնահատական ստացած, բայց բուհ չընդունված 6 դիմորդի առաջարկվել են լուծումներ, որոնց համաձայնություն է տվել 4 դիմորդ

  Արայիկ Հարությունյան. Միասնական քննության արդյունքում գերազանց գնահատական ստացած, բայց բուհ չընդունված 6 դիմորդի առաջարկվել են լուծումներ, որոնց համաձայնություն է տվել 4 դիմորդ

  27.07.2020| 13:20
  «Ընդունելության քննությունների գործընթացն ավարտելու և արդյունքների մասին: Չափորոշիչների վերաբերյալ կեղծիքների մասին` վաղը ‼️Գնահատման ու թեստավորման կենտրոնից ստացված տվյալների համաձայն՝ 2020 ընդունելության միասնական քննություններին հայտագրվել է 11979 դիմորդ: