• «Հա­նա­պա­զօ­ր­յա հա­ցը միայն նա­խա­րա­րաց, փոխ­նա­խա­րա­րաց ու դա­տա­վո­րաց հա­մար չէ»

  «Հա­նա­պա­զօ­ր­յա հա­ցը միայն նա­խա­րա­րաց, փոխ­նա­խա­րա­րաց ու դա­տա­վո­րաց հա­մար չէ»

  08.11.2019| 00:21
  Չնա­յած «Բարձ­րա­գույն կր­թու­թյան և գի­տու­թյան մա­սին» օ­րեն­քի նա­խա­գի­ծը դեռևս աշ­խա­տան­քա­յին փու­լում է, բայց այն հասց­րել է բա­վա­կան լուրջ դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի տե­ղիք տալ:
 • Աշխարհահռչակ Յուրի Բաշմետը Երևանում կկատարի Ալեքսանդր Չայկովսկու ստեղծագործությունները

  Աշխարհահռչակ Յուրի Բաշմետը Երևանում կկատարի Ալեքսանդր Չայկովսկու ստեղծագործությունները

  07.11.2019| 17:51
  Նոյեմբերի 9-ին երևանյան ունկնդիրը կվայելի աշխարհի լավագույն ալտահարներից մեկի՝ Յուրի Բաշմետի կատարումները։ Այդ հնարավորությունը երաժշտասերներին ընձեռել է «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնը‚ որի շրջանակներում Հայաստան են հրավիրվել մեր ժամանակների լավագույն կոմպոզիտորները և մենակատարները։
 • Ֆուկույամայի հանգուցյալ աշխարհը, Հանտինգտոնի քաղաքակրթությունների բախումը

  Ֆուկույամայի հանգուցյալ աշխարհը, Հանտինգտոնի քաղաքակրթությունների բախումը

  07.11.2019| 10:29
  Բեռլինի պատի անկումից 30 տարի անց ժողովրդավարական ու լիբերալ աշխարհը իր պատմության մեծագույն ճգնաժամերից մեկն է ապրում՝ գրում է Le Figaro-ն:
 • ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  06.11.2019| 14:52
  ԿԳՄՍ նախարարությունը այսօր առավոտից ԵՊՀ ուսանողների դասադուլի կապակցությամբ հայտարարել է. «Ի պատասխան «ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի ներկայացրած աշխատանքային տարբերակում «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն» և «Հայոց պատմություն» առարկաները բուհերում ուսուցանվող պարտադիր առարկաների ցանկից հանելու առաջարկի վերաբերյալ հարցումների և դժգոհությունների, հայտնում ենք․
 • Էլժբետա Պենդերեցկա. «Այն‚ ինչ երկու օրերի ընթացքում ես լսեցի երևանյան համերգասրահում‚ Հայաստանի ապագան է»

  Էլժբետա Պենդերեցկա. «Այն‚ ինչ երկու օրերի ընթացքում ես լսեցի երևանյան համերգասրահում‚ Հայաստանի ապագան է»

  06.11.2019| 13:11
  ՀՀ կրթության‚ գիտության‚ մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպման ժամանակ «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնի մասնակիցներն ու հյուրերը մեծապես կարևորեցին այն փաստը‚ որ ՀՀ կառավարությունն աջակցում է դասական երաժշտությանը։
 • Ֆիլմերի հեռարձակման համար հեղինակները վճարվելու են

  Ֆիլմերի հեռարձակման համար հեղինակները վճարվելու են

  05.11.2019| 23:19
  Այսուհետ ֆիլմերի հեռարձակման համար հեղինակները վճարվելու են հեղինակային իրավունքի համար։ Արդեն մեկ տարի է, ինչ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ստացել է խորհրդային տարիներից մինչև օրս ստեղծված ֆիլմժառանգության իրավունքը:
 • Կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը

  Կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը

  05.11.2019| 20:08
  2019թ. նոյեմբերի 5-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում (ՃՇՀԱՀ) Բալտրուշայտիսական մթնոլորտ էր՝ կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը:
 • «Բա­նաս­տեղ­ծու­թ­յու­նը ես չեմ խա­ղում, ապ­րում եմ»

  «Բա­նաս­տեղ­ծու­թ­յու­նը ես չեմ խա­ղում, ապ­րում եմ»

  05.11.2019| 00:49
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը ԱՆ­ՆԱ Ե­ԳՈ­ՅԱՆՆ Է: Հմա­յիչ ար­տա­քի­նով, խո­րունկ աչ­քե­րով, թո­վիչ ձայ­նով ռու­սաս­տա­նաբ­նակ հա­յու­հին բազ­մա­թիվ եր­կր­պա­գու­ներ ու­նի վիր­տուալ տա­րած­քում, և ոչ միայն:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  05.11.2019| 00:41
  «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի և նրա շուրջ» ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի զար­գա­ցու­մը հիմք է տա­լիս եզ­րա­կաց­նե­լու, որ Լու­րյեի «Պատ­մա­կան ազ­գա­բա­նու­թյու­նը» պատ­րաստ­վել է տվյալ մե­նագ­րու­թյու­նը 1997 թվա­կա­նին «Բաց հա­սա­րա­կու­թյան» ինս­տի­տու­տի ա­ջակ­ցու­թյամբ հրա­տա­րակ­վե­լուց շատ ա­վե­լի վաղ, և նե­ցուկ է հան­դի­սա­ցել Հա­յաս­տա­նում իշ­խա­նու­թյան բռ­նա­զավթ­մա­նը, անգ­լիա­կան դի­վա­նա­գի­տու­թյան «արևե­լյան» ծրագ­րե­րի հե­տա­գա ի­րա­գործ­մա­նը:
 • «Հա­յաս­տա­նը եր­գող ժայ­ռե­րի եր­կիր է, և ես ե­րա­զանք ու­նեմ նվա­գելու այդ ժայ­ռե­րի մեջ»

  «Հա­յաս­տա­նը եր­գող ժայ­ռե­րի եր­կիր է, և ես ե­րա­զանք ու­նեմ նվա­գելու այդ ժայ­ռե­րի մեջ»

  05.11.2019| 00:22
  Չայ­կովս­կու ան­վան մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թի հաղ­թող ՄԱ­ՐԻՈ ԲՐՈՒ­ՆԵ­ԼՈՆ աշ­խար­հի ա­մե­նա­հայտ­նի թավ­ջու­թա­կա­հար­նե­րից է։ Նա նվա­գել է ա­մե­նա­հե­ղի­նա­կա­վոր նվա­գախմ­բե­րի՝ Լոն­դո­նի ֆիլ­հար­մո­նիկ‚ Մյուն­խե­նի ֆիլ­հար­մո­նիկ‚ Ֆրան­սիա­յի ազ­գա­յին‚ բազ­մա­թիվ այլ կո­լեկ­տիվ­նե­րի հետ և ա­մե­նա­հայտ­նի դի­րի­ժոր­նե­րի՝ Վա­լե­րի Գեր­գիևի‚ Զու­բին Մե­թա­յի‚ Ռի­կար­դո Մու­տիի‚ Կլաու­դիո Ա­բա­դո­յի ղե­կա­վա­րու­թյամբ։