Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Համերգաշրջանի մեկնարկ

  Համերգաշրջանի մեկնարկ

  04.09.2020| 17:52
  Սեպտեմբերի 5-ին, ժամը 20։30 բոլորովին նոր հարթակում՝ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան այգում համերգով հանդես կգան Երևանի պետական կամերային երգչախումբը (գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար՝ Հարություն Թոփիկյան) և Հնագույն երաժշտության «Տաղարան» համույթը (գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր՝ Սեդրակ Երկանյան):
 • «Մեզ պետք է ու­նե­նալ հո­գե­պես և բա­րո­յա­պես ա­ռողջ սե­րունդ»

  «Մեզ պետք է ու­նե­նալ հո­գե­պես և բա­րո­յա­պես ա­ռողջ սե­րունդ»

  04.09.2020| 01:40
  Կր­թու­թյան ո­լոր­տում ի­րա­կա­նաց­վող փո­փո­խու­թյուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են մնալ թիվ մեկ քն­նարկ­ման թե­ման։ Զանգ­վա­ծա­յին լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում, սոց­ցան­ցե­րում չեն դա­դա­րում հան­րա­յին քն­նար­կում­նե­րը։ Ո­լոր­տի մաս­նա­գետ­նե­րը, մտա­վո­րա­կան­նե­րը կողմ-դեմ գնա­հա­տա­կան­ներ են հն­չեց­նում։ Բո­ղո­քի ակ­ցիա­ներն ու­ղեկց­վում են կր­թա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի վե­րա­նայ­ման, ընդ­հուպ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հե­ռաց­ման պա­հան­ջով։
 • Երա­նի չէ՞ր գո­ղա­նա­յին. սրանք դրած «տա­շում» են

  Երա­նի չէ՞ր գո­ղա­նա­յին. սրանք դրած «տա­շում» են

  04.09.2020| 01:38
  2019 թ. աշ­խա­տան­քա­յին ամ­բողջ ութ ա­միս ՀՀ հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տը հար­կադր­ված ե­ղավ «նվի­րել» Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նին՝ ստու­գե­լու հա­մար կա­ռույ­ցի ֆի­նան­սատն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյու­նը ՀՀ օ­րեն­սդ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րին։
 • Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  04.09.2020| 01:35
  Մար­դիկ ու քա­ղաք­նե­րը զար­մա­նա­լիո­րեն հար ու նման են: Նրանք ծն­վում, գո­յատևում ու մեռ­նում են: Ես գի­տեի այդ քա­ղա­քի` հա­յի հիմ­նած բնա­կա­վայ­րի, կյան­քի ու մահ­վան պատ­մու­թյու­նը, բայց նո­րին մե­ծու­թյուն Ժա­մա­նա­կը և նրա ար­գա­սիք Covid-19-ը ստի­պե­ցին ու­սում­նա­սի­րել նաև ծնուն­դը: Իսկ դա գտն­վում էր… միջ­նա­դա­րում:
 • Տոն, ո­րը նկար­չի հետ է

  Տոն, ո­րը նկար­չի հետ է

  04.09.2020| 01:16
  Օ­գոս­տո­սի 21-ին մեկ­նար­կեց «Սյու­նյաց զար­դը. Տաթև» ան­վա­նու­մով պլե­նե­րը (բա­ռը ֆրան­սե­րեն է` pleinair, նշա­նա­կում է բաց օդ, բա­ցօ­թյա) ԳՐԻ­ԳՈՐ ՄՈՎ­ՍԻ­ՍՅԱՆ և ՆԱԻ­ՐԱ ԿԱՐԱՊԵ­ՏՅԱՆ ա­մու­սին­նե­րի մե­կե­նա­սու­թյամբ։
 • Խո­նար­հում ան­կա­խու­թ­յան հռ­չա­կագ­րին

  Խո­նար­հում ան­կա­խու­թ­յան հռ­չա­կագ­րին

  04.09.2020| 01:14
  Երկ­րի (այն է` 3-րդ հան­րա­պե­տու­թյան) քա­ղա­քա­կան տա­ղա­վար տո­նը ան­վե­րա­պա­հո­րեն «Ան­կա­խու­թյան հռ­չա­կա­գիրն» է, ո­րի փա­ռա­պանծ տա­րե­դար­ձը ան­ցած շո­գա­պաղ օ­գոս­տո­սի 23-ին էր։ Այն, ինչ­պես և սպա­սե­լի էր, մատն­վեց ան­տար­բե­րու­թյան և մղ­վեց հա­յոց նո­րա­գույն շր­ջա­նի պատ­մու­թյան ո­րոմ­նա­պատ լու­սանց­քը։
 • «Տգետ­նե­րին շատ ա­վե­լի հեշտ է կա­ռա­վա­րել ամ­բողջ աշ­խար­հում, քան գի­տա­կից մարդ­կանց»

  «Տգետ­նե­րին շատ ա­վե­լի հեշտ է կա­ռա­վա­րել ամ­բողջ աշ­խար­հում, քան գի­տա­կից մարդ­կանց»

  04.09.2020| 01:06
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ, տե­նոր, Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի թատ­րո­նի մե­ներ­գիչ ՊԵՐՃ ՔԱՐԱ­ԶՅԱՆՆ է:
 • Այո, այ­սօր տե­րը ես եմ` հաղ­թա­նա­կած հա­յը, ու չեմ ու­զում, որ վա­ղը թշ­նա­մին տեր դառ­նա

  Այո, այ­սօր տե­րը ես եմ` հաղ­թա­նա­կած հա­յը, ու չեմ ու­զում, որ վա­ղը թշ­նա­մին տեր դառ­նա

  04.09.2020| 01:00
  Խմ­բագ­րու­թյունն ար­ձա­կուր­դում էր, երբ հրա­պա­րակ­վե­ցին «Հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կա­յի նոր չա­փո­րո­շիչ­նե­րը, ո­րոնք հե­ղի­նա­կել էին ԱԺ եր­կու ան­հայտ պատ­գա­մա­վոր­ներ ու մի ա­վե­լի ան­հայտ պատ­մա­բան:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  04.09.2020| 00:56
  Տա­վու­շի դեպ­քե­րը, Թուր­քիա­յի չու­շա­ցած հո­խոր­տանք­նե­րը և հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան հե­տա­գա բա­խում­նե­րի աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը բե­րում են մի պարզ եզ­րա­հանգ­ման. թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան թշ­նա­մա­կան եր­կյա­կին հա­ջո­ղու­թյամբ դի­մա­կա­յե­լու և մշ­տա­պես հաղ­թած դուրս գա­լու հա­մար պետք է զար­գաց­նել մեր ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն ու տն­տե­սու­թյունն այն­պես, որ կա­րո­ղա­նանք մի քա­նի քայ­լով ա­ռաջ անց­նել, մի քա­նի գլ­խով բարձր լի­նել թշ­նա­մի­նե­րից, որ­պես­զի հայ ազ­գը կա­րո­ղա­նա ինք­նու­րույ­նա­բար ու վս­տա­հո­րեն պաշտ­պա­նել պատ­մա­կան հայ­րե­նի­քում ապ­րե­լու ու զար­գա­նա­լու իր ի­րա­վուն­քը:
 • Անդ­րա­նի­կը թևեր պի­տի ու­նե­նար, որ թռ­չեր-հաս­ներ Սար­դա­րա­պատ կամ Բաշ Ա­պա­րան

  Անդ­րա­նի­կը թևեր պի­տի ու­նե­նար, որ թռ­չեր-հաս­ներ Սար­դա­րա­պատ կամ Բաշ Ա­պա­րան

  04.09.2020| 00:51
  Հա­յոց նո­րա­գույն պատ­մու­թյան պայ­քա­րի ա­ներկ­րորդ հե­րոս զո­րա­վար Անդ­րա­նի­կին ար­դեն մեկ դա­րից ա­վե­լի, փա­ռա­բա­նե­լով ու նսե­մաց­նե­լով, նրան վկա­յա­կո­չե­լով ու խոս­քը մեջ­բե­րե­լով, դի­մում են տար­բեր զբաղ­մուն­քի տեր ստեղ­ծա­գոր­ծող­ներ ու քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ: