• Սե­փա­կա­նու­թ­յան վե­րա­բաշ­խում

  Սե­փա­կա­նու­թ­յան վե­րա­բաշ­խում

  03.12.2019| 01:01
  Երբ այ­սօր­վա գոր­ծա­րար-օ­լի­գարխ­նե­րը գեթ մեկ ՓՄՁ էլ չու­նեին, ան­կա­խու­թյան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րից ար­տո­նյալ վի­ճա­կում հայ­տն­ված Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նը վա­յե­լում էր օր­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի բա­րե­հա­ճու­թյու­նը ու եր­բեք չէր խո­սում, հի­մա էլ չի խո­սում, թե ին­չեր էին ա­նում այդ տա­րի­նե­րին երկ­րի տն­տե­սու­թյան հետ։
 • iPhone SE 2-ը 399 դոլար կարժենա ու կթողարկվի 3 գույնով

  iPhone SE 2-ը 399 դոլար կարժենա ու կթողարկվի 3 գույնով

  02.12.2019| 23:38
  Կորեական ETNews կայքում հրապարակված զեկույցի համձայն՝ ամերիկյան Apple ընկերությունն աշխատում է եկող տարի ամենամեծ և ամենափոքր էկրաններով հեռախոսներ ստեղծել:
 • Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը և Մո­բիԴ­րամ-ը` օն­լայն գնում­նե­րի և «Սև ուր­բա­թի» կի­զա­կե­տում

  Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը և Մո­բիԴ­րամ-ը` օն­լայն գնում­նե­րի և «Սև ուր­բա­թի» կի­զա­կե­տում

  29.11.2019| 03:38
  Նո­յեմ­բե­րի ա­մե­նաս­պաս­ված օր­վան՝ «Սև ուր­բա­թին» ըն­դա­ռաջ, «Ար­մե­նիա Մա­րիոթ» հյու­րա­նո­ցում տե­ղի է ու­նե­ցել օն­լայն գնում­նե­րի փա­ռա­տոն, ո­րի գլ­խա­վոր գոր­ծըն­կերն էր Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը: Փա­ռա­տո­նին ներ­կա­յաց­ված էր նաև Մո­բիԴ­րամ-ը՝ Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ի ֆի­նան­սավ­ճա­րա­յին դուստր ըն­կե­րու­թյու­նը: Օն­լայն գնում­նե­րի փա­ռա­տոնն ար­դեն եր­րորդ տա­րին է, ինչ կազ­մա­կերպ­վում է «Գլոբ­բինգ»-ի կող­մից:
 • «Տն­տե­սա­կան հատ­վա­ծի զար­գաց­ման ֆի­նան­սա­վոր­ման բե­ռի մեծ մա­սը ըն­կել է առևտրա­յին բան­կե­րի վրա»

  «Տն­տե­սա­կան հատ­վա­ծի զար­գաց­ման ֆի­նան­սա­վոր­ման բե­ռի մեծ մա­սը ըն­կել է առևտրա­յին բան­կե­րի վրա»

  29.11.2019| 02:00
  «Էս­պես բա՞ն կլի­նի. հայ­տա­րա­րում են մի տո­կո­սադ­րույք, գնում ես բանկ, պարզ­վում է ու­րիշ տո­կո­սադ­րույք է գոր­ծում»,- բո­ղո­քում են մար­դիկ` ի­րենց խաբ­ված զգա­լով։ Ի դեպ, այս խն­դի­րը իս­կա­պես կա և նոր չէ, տա­րի­նե­րով ա­վան­դա­բար շա­րու­նակ­վում է։ Ի՞նչ պետք է ա­նել այս ո­լոր­տում, որ խոս­քը գոր­ծից չտար­բեր­վի։ Այս և տն­տե­սու­թյուն-բանկ փոխ­հա­րա­բե­րու­թյան շուրջ զրու­ցե­ցինք Հա­յաս­տա­նի բան­կե­րի միու­թյան նա­խա­գահ ՄՀԵՐ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Երևա­նի 2020-ի բյու­ջեն նույն­պես հե­ղա­փո­խա­կա­նու­թ­յամբ աչ­քի չի ընկ­նում

  Երևա­նի 2020-ի բյու­ջեն նույն­պես հե­ղա­փո­խա­կա­նու­թ­յամբ աչ­քի չի ընկ­նում

  26.11.2019| 00:34
  2020 թ. պե­տա­կան բյու­ջեից հե­տո տն­տե­սա­գետ­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում այժմ էլ Երևա­նի հա­ջորդ տար­վա բյու­ջեն է, ո­րը նույն­պես հե­ղա­փո­խա­կա­նու­թյամբ աչ­քի չի ընկ­նում:
 • Հի­մա էլ՝ «կմախք­նե­րի» հանձ­նում

  Հի­մա էլ՝ «կմախք­նե­րի» հանձ­նում

  26.11.2019| 00:12
  Երբ երկ­րիդ վար­չա­պե­տի հա­մար ա­մե­նա­կարևոր գոր­ծը ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րի հնա­մաշ թափ­քե­րը (կմախք­նե­րը) որ­պես մե­տա­ղի ջար­դոն հանձ­նե­լու հարցն է, կա­րող ենք ընդ­հան­րա­պես մո­ռա­նալ կա­ռա­վար­ման որևէ օ­ղա­կի ար­դյու­նա­վետ աշ­խա­տան­քի մա­սին։
 • Սիրելիներին հնարավոր է նաև առանց հպվելու շոշափել

  Սիրելիներին հնարավոր է նաև առանց հպվելու շոշափել

  24.11.2019| 13:46
  Սիրելի մարդկանց հնարավոր կլինի շոշափել ու զգալ տարածությունից։ Ինժեներները հատուկ տեխնոլոգիայիով անլար «մաշկ» են ստեղծել, որ հնավարություն է տալիս հեռավորությանից շոշափելու զգացողություն առաջացնել։
 • Կա ավելի լուրջ խնդիր, քան հնարավոր ռեցեսիան

  Կա ավելի լուրջ խնդիր, քան հնարավոր ռեցեսիան

  23.11.2019| 12:26
  Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ), որի շտաբ-բնակարանը Փարիզում է, հրապարակել է նոր կանխատեսումներ, որ որոշ նահանջ են աճի սպառնալիքների կանոնավոր նախազգուշացումներից՝ ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների լարվածության պատճառով, ներդրումների ու առևտրային հոսքերի պակասից:
 • Ամե­նա­մեծ առևտրի կենտ­րո­նը մե­ծա­գույն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում բնա­կիչ­նե­րի հա­մար

  Ամե­նա­մեծ առևտրի կենտ­րո­նը մե­ծա­գույն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում բնա­կիչ­նե­րի հա­մար

  22.11.2019| 01:19
  Գա­յի պո­ղո­տա­յում բաց­ված «Մե­գա­մոլ Ար­մե­նիա» առևտրի և ժա­ման­ցի կենտ­րո­նը իս­կա­կան պա­տու­հաս է դար­ձել Նոր Նոր­քի բնա­կիչ­նե­րի հա­մար։
 • Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  22.11.2019| 00:49
  Մաս­նա­վո­րի ձեռ­քից` պե­տու­թյա­նը, պե­տու­թյու­նից` մաս­նա­վո­րին, կամ «գու­մա­րե­լի­նե­րի տե­ղա­փո­խու­թյու­նից գու­մա­րը չի փոխ­վում» սկզ­բունքն է գոր­ծում։ Մաք­սա­յին կո­մի­տեի նախ­կին նա­խա­գահ Ար­մեն Ա­վե­տի­սյա­նի սե­փա­կա­նու­թյուն հան­դի­սա­ցող Ծաղ­կա­ձո­րի «Գոլ­դեն փե­լես» հյու­րա­նո­ցա­յին հա­մա­լի­րը, ո­րը պե­տա­կա­նաց­վել էր, կր­կին կմաս­նա­վո­րեց­վի։