Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Եթե այ­սօր քայ­լեր չձեռ­նարկ­վեն, վա­ղը ուշ կլի­նի

  Եթե այ­սօր քայ­լեր չձեռ­նարկ­վեն, վա­ղը ուշ կլի­նի

  07.07.2020| 01:17
  Հայ­րե­նի վի­ճա­կագ­րու­թյան տվյալ­նե­րը ոչ մե­կին չզար­մաց­րին. ինչ­պես և ակն­կալ­վում էր, այս տար­վա հուն­վա­րից մինչ օրս տն­տե­սու­թյան բո­լոր ո­լորտ­նե­րում ան­կում է գրանց­վել։ Այլ կերպ ա­սած՝ բո­լո­րո­վին պետք չէ տն­տե­սա­գետ կամ էլ վի­ճա­կա­գիր լի­նել, հաս­կա­նա­լու հա­մար, որ Հա­յաս­տա­նում այս տա­րի տն­տե­սա­կան աճ ա­պա­հո­վելն անհ­նար է լի­նե­լու։
 • Ո՞ր քաղաքներում են ամենից շատ միլիարդատերեր բնակվում

  Ո՞ր քաղաքներում են ամենից շատ միլիարդատերեր բնակվում

  06.07.2020| 20:09
  Մասնագետները նշել են այն մեգապոլիսների անունները, որտեղ ամենից շատ միլիարդատերեր են բնակվում: Այս մասին գրում է Korrespondent.net կայքը:
 • Համայնքի 554 բնակիչներից 300-ը օգտվում են խմելու ջրից

  Համայնքի 554 բնակիչներից 300-ը օգտվում են խմելու ջրից

  03.07.2020| 16:09
  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով, ՀՀ կառավարության և Զառիթափ խոշորացված համայնքի համաֆինանսավորմամբ՝ ընդհանուր շուրջ 16 մլն. դրամով վերակառուցել է Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ խոշորացված համայնքի Խնձորուտ բնակավայրի ջրաղբյուրը և խմելու ջրագիծը:
 • Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  Հար­կա­յին կար­գա­պա­հու­թ­յան ա­պա­հով­ման նոր գոր­ծիք

  03.07.2020| 00:59
  Տրանս­ֆե­րա­յին գնա­գո­յաց­ման կար­գա­վո­րում­նե­րը տա­րած­վում են շա­հու­թա­հար­կի, ա­վե­լաց­ված ար­ժե­քի հար­կի և մե­տա­ղա­կան օգ­տա­կար հա­նա­ծո­նե­րի օգ­տա­գործ­ման հա­մար սահ­ման­ված բնօգ­տա­գործ­ման վճա­րի՝ ռո­յալ­թիի նկատ­մամբ։ Կար­գա­վո­րում­նե­րի նպա­տա­կը եր­կր­նե­րի հարկ­վող բա­զա­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյունն է, ո­րի հիմ­քում ըն­կած է պար­զած ձեռ­քի հե­ռա­վո­րու­թյան սկզ­բուն­քը:
 • Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  Պե­տու­թ­յու­նը հնա­րա­վոր է չկա­րո­ղա­նա իր պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նել

  03.07.2020| 00:51
  «Ի­րա­տե­սը» իր նա­խորդ հա­մար­նե­րից մե­կում գրել էր, որ ՊԵԿ նախ­կին նա­խա­գահ Դա­վիթ Ա­նա­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի գոր­ծում պա­կաս դե­րա­կա­տա­րում չի ու­նե­ցել այն, որ վեր­ջինս հաս­կա­ցել է, թե ա­ռա­ջի­կա­յում հար­կա­հա­վա­քու­թյան հետ կապ­ված մեծ խն­դիր­ներ են ծա­գե­լու, և կուժն ու կու­լան էլ իր գլ­խին է կոտր­վե­լու։
 • Google Analytics-ն օգտագործում են վճարային տվյալներ հավաքելու համար

  Google Analytics-ն օգտագործում են վճարային տվյալներ հավաքելու համար

  01.07.2020| 13:09
  «Կասպերսկի» ընկերության Հայաստանի ներկայացուցչությունը տեղեկացնում է, որ չարագործներն առցանց խանութների օգտատերերի վճարային տվյալները հավաքելու (վեբ-սքիմինգ) համար սկսել են օգտագործել GoogleAnalytics գործիքը։
 • Թի­րա­խա­յին ծրա­գիր՝ սահ­մա­նա­պահ Ոս­կե­պա­րում

  Թի­րա­խա­յին ծրա­գիր՝ սահ­մա­նա­պահ Ոս­կե­պա­րում

  30.06.2020| 00:47
  Սահ­մա­նա­պահ Ոս­կե­պա­րում 8 ա­միս ա­ռաջ գոր­ծարկ­վել է լու­սա­դիո­դա­յին (LED) լու­սար­ձակ­նե­րով գոր­ծող՝ ար­տա­քին լու­սա­վո­րու­թյան հա­մա­կարգ: Տե­ղադր­վել է 40 լու­սար­ձակ, լու­սա­վոր­վել է մի ամ­բողջ թա­ղա­մաս՝ շուրջ 1.5 կմ ճա­նա­պարհ: Հա­մայն­քա­յին են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի ար­դիա­կա­նաց­մանն ա­ջակ­ցել են Վի­վա-ՄՏՍ-ն ու Վայ­րի բնու­թյան և մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պան­ման հիմ­նադ­րա­մը (FPWC): Իր ներդ­րումն է ու­նե­ցել նաև Նո­յեմ­բե­րյա­նի հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նը:
 • «Գույ­քա­հար­կի դրույ­քա­չա­փի բարձ­րաց­ման օ­րեն­քը պե­տու­թ­յան ու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի շա­հե­րից չի բխում»

  «Գույ­քա­հար­կի դրույ­քա­չա­փի բարձ­րաց­ման օ­րեն­քը պե­տու­թ­յան ու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի շա­հե­րից չի բխում»

  30.06.2020| 00:28
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է ՀՅԴ Է­կո­նո­մի­կա­յի և ֆի­նանս­նե­րի հանձ­նախմ­բի նա­խա­գահ, տն­տե­սա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ։
 • Արհեստական բանականությամբ ռոբոտը ֆիլմում կնկարահանվի

  Արհեստական բանականությամբ ռոբոտը ֆիլմում կնկարահանվի

  26.06.2020| 19:51
  Էրիկա անունով ռոբոտը, որ արհեստական իտելեկտով է օժտված, գիտա-ֆանտաստիկ ֆիլմում գլխավոր դերում է հանդես գալու:
 • Օդապարիկ, որ մարդկանց տիեզերք կհասցնի. Լուսանկարներ

  Օդապարիկ, որ մարդկանց տիեզերք կհասցնի. Լուսանկարներ

  26.06.2020| 19:46
  Ամերիկյան Space Perspective ընկերությունը շուտով կիրականացնի բոլոր այն մարդկանց երազանքը, ովքեր ցանկանում են դեպի տիեզերք թռչել: Ռուսական լրատվամիջոցներից տեղեկանում ենք, որ ընկերությունը շուտով ֆուտուրիստիկ օդապարիկ կստեղծի, որ աշխատելու է ջրածնի հիմքով, ու որը մարդկանց «ամպերից էլ վեր կտանի»: