• Բաց նա­մակ ՀՀ վար­չա­պետ Նիկոլ Փաշինյանին

  Բաց նա­մակ ՀՀ վար­չա­պետ Նիկոլ Փաշինյանին

  19.11.2019| 15:06
  Ար­դեն 20 տա­րի է, ինչ բիզ­նես գոր­ծու­նեու­թյուն եմ ի­րա­կա­նաց­նում Մայր հայ­րե­նի­քում. 1999 թ. ստեղ­ծե­լով «ՍՊՍ Սի­գա­րոն» ըն­կե­րու­թյու­նը՝ ա­ռա­ջին­նե­րից մե­կը տաս­նյակ մի­լիո­նա­վոր դո­լար­ներ ներդ­նե­լով հայ­րե­նա­կան տն­տե­սու­թյան մեջ, քան­զի որ­պես հայ մարդ հա­մա­րում եմ, որ Հա­յաս­տա­նը աշ­խար­հի բո­լոր հա­յե­րի հայ­րե­նիքն է, և յու­րա­քան­չյուրս ու­նի պարտ­քի ու պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան իր բա­ժի­նը նրա ճա­կա­տագ­րի հան­դեպ, ին­չը ազ­դե­ցիկ նա­խա­պայ­ման է հան­դի­սա­ցել ըն­կե­րու­թյու­նը մայր հայ­րե­նի­քում հիմ­նադ­րե­լուն
 • «Խե­լա­ցի է­կո­գո­մե­րի» և ո­լոր­տի ոչ այն­քան խե­լա­ցի կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի մա­սին

  «Խե­լա­ցի է­կո­գո­մե­րի» և ո­լոր­տի ոչ այն­քան խե­լա­ցի կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի մա­սին

  19.11.2019| 01:28
  Փոր­ձեմ տրա­մա­բա­նա­կան կապ ստեղ­ծել վար­չա­պե­տի դի­տարկ­ման և հոդ­վա­ծիս վեր­նագ­րի միջև վի­ճա­կագ­րա­կան մի­ջին հա­յի դիր­քե­րից:
 • «Կան­խա­տե­սում­նե­րը ցույց են տա­լիս՝ 2020-ին մինչև 4,5 տո­կոս գնաճ կա­րող է լի­նել»

  «Կան­խա­տե­սում­նե­րը ցույց են տա­լիս՝ 2020-ին մինչև 4,5 տո­կոս գնաճ կա­րող է լի­նել»

  19.11.2019| 00:38
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը 2050 թվա­կա­նի հա­մար ու­տո­պիս­տա­կան կան­խա­տե­սում էր ա­րել, ա­սե­լով, թե ՀՆԱ-ն կտասն­հին­գա­պատկ­վի, բայց դրան հաս­նե­լու հա­մար յու­րա­քան­չյուր տա­րի առն­վազն 9,5 տո­կոս մի­ջին տն­տե­սա­կան աճ պետք է գրան­ցել, մինչ­դեռ 2020-ի բյու­ջեով դրա կեսն է նա­խանշ­վում:
 • Կարևո­րը հա­վա­քե­լը չէ, այլ ճիշտ ծախ­սե­լը

  Կարևո­րը հա­վա­քե­լը չէ, այլ ճիշտ ծախ­սե­լը

  19.11.2019| 00:17
  Զգա­ցի՞ք, թե ինչ­պես մեկ շա­բա­թում պահ­պա­նո­ղա­կան բյու­ջեն ան­մի­ջա­պես դար­ձավ հե­ղա­փո­խա­կան։ Մեր երկ­րում ա­մեն ինչն է այ­սօր երկ­րա­չա­փա­կան պրոգ­րե­սիա­յով ա­ճում։
 • Առանց դու­ռը բա­ցե­լու` «Ա­րա­րատ­բան­կում» ես

  Առանց դու­ռը բա­ցե­լու` «Ա­րա­րատ­բան­կում» ես

  19.11.2019| 00:16
  Ա­ռանց բանկ այ­ցե­լե­լու, դի­մում գրե­լու` «Ա­րա­րատ­բանկ» Մո­բայլ հա­վել­վա­ծի ծա­ռա­յու­թյան մի­ջո­ցով կա­րե­լի է դառ­նալ «Ա­րա­րատ­բան­կի» հա­ճա­խորդ, ինչն էլ այս ծրագ­րի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյունն է ։ Բարձր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րը սրըն­թաց զար­գա­նում են նաև բան­կա­յին ո­լոր­տում։
 • Մահ­վան ո­լո­րան­ներ

  Մահ­վան ո­լո­րան­ներ

  15.11.2019| 01:07
  Վաղ գար­նա­նը՝ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տի ժա­մա­նակ, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ կա հա­մա­պա­տաս­խան գու­մա­րը, և շու­տով սկ­սե­լու են Հյու­սիս-հա­րավ ճա­նա­պար­հի շի­նա­րա­րու­թյու­նը:
 • Ազատի ջրամբարի ջրերը հոսում են Թուրքիա

  Ազատի ջրամբարի ջրերը հոսում են Թուրքիա

  12.11.2019| 13:12
  Ազատ գետի ջրամբարի ջուրը հարակից գյուղերի բնակիչներին չի ծառայում։ «Իրատեսի» աղբյուրը հայտնում է, որ ջրամբարի ջուրն առատորեն հոսում է մեր հարևաններին, ու դրա դեմը ոչ ոք չի առնում։
 • Արհեստական բանականության զարգացումը տիեզերք դուրս գալու նման է. Պուտին

  Արհեստական բանականության զարգացումը տիեզերք դուրս գալու նման է. Պուտին

  12.11.2019| 11:57
  Աշխարհագրական բացահայտումների և տիեզերք դուրս գալու է նման, դա քայլ է դեպի անհայտը: Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տեսակետն արհեստական բանակության մասին մեջբերում է РИА Новости-ի գործակալությունը:
 • Tesla-ի նոր էլեկտրապիկապը մոտ 50 հազար դոլար կարժենա

  Tesla-ի նոր էլեկտրապիկապը մոտ 50 հազար դոլար կարժենա

  12.11.2019| 11:55
  Tesla ընկերությունը նոյեմբերի 21-ին Լոս Անջելեսում կայանալիք շնորհանդեսի ժամանակ հանությանը կներկայացնի նոր էլեկտրաքարը: Այս մասին գրում են ռուսական լրտվամիջոցները:
 • Ռոբոտները նաև «ֆուտբոլ են խաղում»

  Ռոբոտները նաև «ֆուտբոլ են խաղում»

  12.11.2019| 11:53
  Mini Cheetah անվանումն ստացած ռոբոտ շները ոչ միայն զբոսնել են ԱՄՆ Մասաչուսեթսի Տեխնոլոգիական ինստիտուտի այգում, այլ նաև ֆուտբոլ են խաղացել: Այս մասին գրում է Корреспондент-ը: