• Գո­լե­րի ֆաբ­րի­կա «Ա­տա­լան­տան»

  Գո­լե­րի ֆաբ­րի­կա «Ա­տա­լան­տան»

  Այս օ­րե­րը եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լում նո­րից հա­մա­տեղ­վե­ցին ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի ու եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին խա­ղար­կու­թյուն­նե­րից մե­կի՝ Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի ո­րա­կա­վոր­ման եզ­րա­փա­կիչ փու­լի հան­դի­պում­նե­րով, որ­տեղ հայ­տն­վե­լու բախտ է ու­նե­ցել «Ա­րա­րատ-Ար­մե­նիան», ո­րը ե­րեկ ու­ժե­րը չա­փեց սեր­բա­կան «Ցր­վե­նա Զվեզ­դա­յի» հետ։
 • «Հա­մոզ­ված ենք, որ այս ան­գամ ևս հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու»

  «Հա­մոզ­ված ենք, որ այս ան­գամ ևս հաղ­թա­նա­կը մերն է լի­նե­լու»

  Իմ հար­գե­լի գոր­ծըն­կեր Ա­րամ ՈՒ­գու­ջյա­նի պատ­րաս­տած նյու­թից տե­ղե­կա­նում ենք, որ ա­զատ ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի մե­ծա­հա­սակ­նե­րի 2019 թ. Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն, 20-ա­մյա մա­սիս­ցի Ար­սեն Հա­րու­թյու­նյա­նը «Հայ­դուկ» կա­մա­վո­րա­կան ջո­կա­տի հետ մեկ­նել է Ար­ցախ: Ջո­կա­տի հրա­մա­նա­տար­ներն են նրա հայ­րը` Կա­րեն Հա­րու­թյու­նյա­նը և Կա­րեն Ռա­շո­յա­նը: Ջո­կա­տի կազ­մում է նաև մա­սիս­ցի հրա­մա­նա­տար Սա­յադ Հայ­րա­պե­տյա­նը:
 • «Նույ­նիսկ ե­թե յոթ կյանք ու­նե­նաս»

  «Նույ­նիսկ ե­թե յոթ կյանք ու­նե­նաս»

  Այն­պես չէ, որ քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը բա­ցա­ռա­պես քա­ղա­քա­գետ­նե­րի մե­նաշ­նորհն է, բայց դի­լե­տան­տիզմն էլ մի բան չէ, մա­նա­վանդ, երբ «մաղդ» ծակ է, լա­վա­գույն դեպ­քում էլ կա­րող է որ­պես դա­տարկ դհոլ ծա­ռա­յել։ Ճիշտ և ճիշտ հայտ­նի դա­սա­կա­նի ա­սա­ծի պես ոչ պա­կաս հայտ­նի դա­սա­կա­նին, ով հա­նուն փո­ղի, կա­րիե­րա­յի ա­մեն ինչ ծա­խե­լու էր պատ­րաստ։
 • «Մեզ­նից ա­մեն մեկն ին­քը պետք է ո­րո­շի` հայ­րե­նիք ու­նի՞, թե չու­նի»

  «Մեզ­նից ա­մեն մեկն ին­քը պետք է ո­րո­շի` հայ­րե­նիք ու­նի՞, թե չու­նի»

  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կոս, ա­զա­տա­մար­տիկ, «Ա­րա­բո» ջո­կա­տի մար­տիկ, ի­րա­վա­բան ՍԵՅ­ՐԱՆ ԳՐԻԳՈ­ՐՅԱՆՆ է։ Զրույ­ցի թե­ման հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան նոր պա­տե­րազմն է՝ հայ­կա­կան կող­մի մար­տա­վա­րու­թյու­նը, սպաս­վող զար­գա­ցում­նե­րը։ Մինչ զրույ­ցը Սեյ­րան Գրի­գո­րյա­նը հար­ցադ­րում ա­րեց՝ ե՞րբ է սկս­վել այս պա­տե­րազ­մը, և ինքն էլ պա­տաս­խա­նեց իր հար­ցին։
 • Արցա­խի մա­սին պատ­մող ֆիլ­մը հան­վել է մոս­կո­վ­յան կի­նո­փա­ռա­տո­նից

  Արցա­խի մա­սին պատ­մող ֆիլ­մը հան­վել է մոս­կո­վ­յան կի­նո­փա­ռա­տո­նից

  Ջի­վան Ա­վե­տի­սյա­նի` Ար­ցա­խի մա­սին պատ­մող «Դրախ­տի դար­պա­սը» ֆիլ­մը հան­վել է Մոսկ­վա­յի մի­ջազ­գա­յին կի­նո­փա­ռա­տո­նի ոչ մր­ցու­թա­յին ծրագ­րից: Փոր­ձե­ցինք ման­րա­մաս­նե­րը ճշ­տել ռե­ժի­սո­րից, սա­կայն նա չցան­կա­ցավ խո­սել։ «Դրախ­տի դար­պա­սի» երևա­նյան պրե­միե­րան տե­ղի է ու­նե­ցել 2019-ին, 2020-ին նա­խա­տես­ված ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րը, որ տե­ղի էին ու­նե­նա­լու ԱՄՆ-ում և Եվ­րո­պա­յում, հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վո­րած հե­տաձգ­վել էին:
 • Պա­տե­րազ­մի պատ­րան­քը

  Պա­տե­րազ­մի պատ­րան­քը

  «Պար­տա­դիր չէ, որ գրո­ղի ներ­կա­յու­թյու­նը խա­թա­րի ի­րա­կա­նու­թյան պատ­րան­քը» (Լ.-Զ. Սյուր­մե­լյան) Իսկ... ո­րո­շա­պես վա­վե­րագ­րո­ղի՞, որ գրո­ղի հան­դգ­նու­թյուն ու­ներ՝ իր խի­զա­խու­մը բարձ­րա­ձայ­նե­լու պա­տե­րազ­մի ող­բեր­գա­կան հետևանք­նե­րը ըստ էու­թյան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար, քա­նի որ հե­տա­գա սե­րունդ­նե­րի ինք­նաոչն­չա­ցու­մը շա­րու­նակ­վում է «կրկն­վող» պա­տե­րազմ­նե­րով։ Մի­ջան­կյալ նշենք, որ հարկ չենք հա­մա­րել անդ­րա­դառ­նալ հա­յե­րեն թարգ­մա­նու­թյան լեզ­վաո­ճա­կան ո­րոշ հար­ցե­րի, այն, ինչ այս պա­րա­գա­յին խնդ­րա­հա­րույց չէ:
 • Զո­րաց փառ­քի ձո­ներ­գիչ­նե­րը

  Զո­րաց փառ­քի ձո­ներ­գիչ­նե­րը

  2011-ին նկա­րիչ ՍԱՄ­ՎԵԼ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ կեր­տեց մի փայ­լուն գրա­ֆի­կա­կան գործ` «Ան­կա­խու­թյան մու­նե­տիկ», ո­րը նվիր­ված էր ՀՀԿ հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ, վա­ղա­մե­ռիկ Ա­շոտ Նա­վա­սար­դյա­նին։
 • «Մա­տե­նա­դա­րան-Գան­ձա­սա­րը» գոր­ծում է ի հե­ճուկս հա­մա­վա­րա­կի

  «Մա­տե­նա­դա­րան-Գան­ձա­սա­րը» գոր­ծում է ի հե­ճուկս հա­մա­վա­րա­կի

  Ինչ­պես է հա­մա­վա­րա­կի պայ­ման­նե­րում աշ­խա­տան­քը կազ­մա­կեր­պում Ար­ցա­խի «Մա­տե­նա­դա­րան-Գան­ձա­սար» գի­տամ­շա­կու­թա­յին կենտ­րո­նը, ի՞նչ հե­տաքր­քիր ցու­ցադ­րու­թյուն­ներ են գոր­ծում, և երբ նո­րե­րը կբաց­վեն. այս և այլ թե­մա­նե­րի շուրջ է զրույ­ցը կենտ­րո­նի տնօ­րեն Ա­ՐԱՄ ԹՈ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Թուր­քե­րին պետք է պար­տադ­րել կա­պի­տու­լ­յա­ցիա­յի և հաշ­տու­թ­յան

  Թուր­քե­րին պետք է պար­տադ­րել կա­պի­տու­լ­յա­ցիա­յի և հաշ­տու­թ­յան

  Պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ ըն­դուն­ված չէ ներ­քին տա­րա­ձայ­նու­թյուն­նե­րով զբաղ­վե­լը։ Բայց հա­մոզ­ված ենք, որ շա­տերն են կի­սում մեր տե­սա­կե­տը. այն, ինչն Ար­ցա­խում սկս­վեց սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին, նաև Ար­ցա­խի հար­ցում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի «ան­հաս­կա­նա­լի» քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հետևանքն էր։ 
 • Թուր­քիան ներ­կա­յիս պա­տե­րազ­մին լայ­նա­մասշ­տաբ մի­ջամ­տու­թ­յան դեպ­քում կդա­դա­րի որ­պես պե­տու­թ­յուն գո­յութ­յուն ու­նե­նա­լուց

  Թուր­քիան ներ­կա­յիս պա­տե­րազ­մին լայ­նա­մասշ­տաբ մի­ջամ­տու­թ­յան դեպ­քում կդա­դա­րի որ­պես պե­տու­թ­յուն գո­յութ­յուն ու­նե­նա­լուց

  Ադր­բե­ջա­նի ղե­կա­վա­րու­թյունն Ար­ցա­խի և Հա­յաս­տա­նի դեմ օ­դա­յին հար­ված­նե­րի հրա­մա­նա­տա­րու­թյու­նը, հար­ձա­կո­ղա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի օ­դա­յին ղե­կա­վա­րու­մը հանձ­նել է Թուր­քիա­յի ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րին: