Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Կա­րող է վերսկս­վել հու­նի­սի 1-ին

  Կա­րող է վերսկս­վել հու­նի­սի 1-ին

  24.03.2020| 01:35
  Անգ­լիա­յի պրե­միեր լի­գա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, որ մինչև ապ­րի­լի 30-ն ընդ­հատ­ված է աշ­խար­հը հա­մա­կած կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով, կա­րող է վերս­կս­վել հու­նի­սի 1-ին: Դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րը կաց­կաց­վեն դա­տարկ տրի­բու­նա­նե­րի պայ­ման­նե­րում:
 • Ինչ հան­գու­ցա­լու­ծում է սպաս­վում

  Ինչ հան­գու­ցա­լու­ծում է սպաս­վում

  24.03.2020| 01:31
  Տո­կիո­յում կա­յա­նա­լիք օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րին դեռ չորս ա­միս կա, սա­կայն այն անց­կաց­նե­լու-չանց­կաց­նե­լու հար­ցը դեռևս վճռ­ված չէ։ Տար­բեր եր­կր­նե­րի օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տե­ներ, ԱՄՆ-ի թեթև աթ­լե­տի­կա­յի ու լո­ղի ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րը հա­մա­ռո­րեն պա­հան­ջում են հե­տաձ­գել խա­ղե­րը, որ­պես­զի մար­զիկ­նե­րին չեն­թար­կեն կո­րո­նա­վի­րու­սի հնա­րա­վոր փոր­ձու­թյա­նը։ Պի­տի նկա­տի ու­նե­նալ և այն, որ մր­ցա­շա­րե­րի զանգ­վա­ծա­յին չե­ղար­կում­նե­րի պատ­ճա­ռով աթ­լետ­նե­րը բո­լոր դեպ­քե­րում չեն կա­րո­ղա­նա ո­րա­կյալ նա­խա­պատ­րաստ­վել օ­լիմ­պիա­դա­յին, ին­չը կա­րող է սպառ­նալ մար­զիկ­նե­րի ա­ռող­ջու­թյա­նը։ Խնդ­րա­հա­րույց հար­ցեր կան, ո­րոնք եր­կու դեպ­քում էլ հա­վա­սա­րա­պես հիմ­նա­վոր պա­տաս­խան են պա­հան­ջում։
 • Օլիմպիական կրակը Հունաստանից հասավ Ճապոնիա

  Օլիմպիական կրակը Հունաստանից հասավ Ճապոնիա

  20.03.2020| 13:27
  Օլիմպիական խաղերի կրակը ուրբաթ Հունաստանից բարեհաջող հասել է Ճապոնիայի հյուսիս-արևելյան Միյագի պրեֆեկտուրա, որը 2011-ին լուրջ վնասներ էր կրել երկրաշարժների և ցունամիի հետևանքով: Ռազմական Մացուսիմա բազա հատուկ չվերթի ժամանանման մասին հաղորդել է «Կյոդո» գործակալությունը:
 • 13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել

  13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել

  20.03.2020| 04:36
  Ի­տա­լա­կան «Ռո­մա» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյունն ա­ռանձ­նա­ցել է մար­դա­սի­րա­կան քայ­լով. հա­ջակ­ցու­թյուն երկ­րում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ հայ­տա­րար­ված պայ­քա­րի՝ թի­մը 13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել Ի­տա­լիա­յի հի­վան­դա­նոց­նե­րին:
 • 3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից

  3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից

  20.03.2020| 04:35
  Իս­պա­նա­կան «Ա­լա­վես» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բը հայ­տա­րա­րել է թի­մում կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված դեպ­քե­րի մա­սին։ Կո­րո­նա­վի­րուս է հաս­տատ­վել ա­կում­բի ե­րեք ֆուտ­բո­լիս­տի, մարզ­չա­կան շտա­բի 7 ան­դամ­նե­րի, ինչ­պես նաև ա­կում­բի ոչ ֆուտ­բո­լա­յին բաժ­նի 5 աշ­խա­տո­ղի մոտ։
 • Նեյ­մարն ու Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա

  Նեյ­մարն ու Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա

  20.03.2020| 04:26
  ESPN-ի տե­ղե­կաց­մամբ կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» ֆուտ­բո­լիստ­ներ Նեյ­մարն ու Տիա­գո Սիլ­վան վե­րա­դար­ձել են Բրա­զի­լիա։ Հա­մա­ձայն աղ­բյու­րի, ֆրան­սիա­կան ա­կում­բը ֆուտ­բո­լիստ­նե­րին թույլ է տվել ինք­նու­րույն ո­րո­շել, թե հա­մա­վա­րա­կի կան­խար­գել­ման նպա­տա­կով որ­տեղ են ցան­կա­նում ինք­նա­մե­կու­սա­նալ։
 • Հասց­նել մինչ հու­լիս

  Հասց­նել մինչ հու­լիս

  20.03.2020| 04:23
  Մար­տի 17-ին ՈՒԵ­ՖԱ-ն հայ­տա­րա­րեց հաշ­ված ա­միս­ներ անց անց­կաց­վե­լիք Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը 2021 թիվ փո­խադ­րե­լու մա­սին։ Սա այս­պես ար­վեց, որ­պես­զի եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը կա­րո­ղա­նան ա­վար­տին հասց­նել մր­ցաշր­ջա­նը։ Սա­կայն այդ ա­ռաջ­նու­թյուն­ներն ի­րա­պես կհասց­վե՞ն ա­վար­տին. սա է ներ­կա­յիս եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի խն­դիր­նե­րի խն­դի­րը։
 • Անբա­րո է կեղծ­ված ձևաթղ­թի վրա ստո­րագ­րու­թ­յուն դնե­լը

  Անբա­րո է կեղծ­ված ձևաթղ­թի վրա ստո­րագ­րու­թ­յուն դնե­լը

  20.03.2020| 03:31
  Հրապարակման մեջ տե­ղա­դր­ված գրու­թյուն-պատ­կե­րը ման­րա­մաս­նե­լու ա­ռանձ­նա­կի անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն չկա, քան­զի ա­ռանց այն էլ ա­մեն ինչ տե­սա­նե­լի ու ըն­կա­լե­լի է։ Եվ այ­դու­հան­դերձ, ի հա­վե­լումն դրա, նպա­տա­կա­հար­մար գտանք ստորև ներ­կա­յաց­նել կի­նո­կենտ­րո­նի տնօ­րե­նի ժ/պ-ին ուղղ­ված մեր հրա­պա­րա­կա­յին ար­ձա­գան­քը։
 • Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են

  Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են

  19.03.2020| 14:11
  Ճապոնիայի փոխվարչապետ Տարո Ասոն հայտարարել է, որ Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերն «անիծված» են։ Վերջին օրերին ենթադրությունները, որ խաղերը ստիպված կլինեն հետաձգել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով, ավելի իրատեսական են դառնում, գրում է The Guardian-ը։
 • Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը չեն հետաձգվի

  Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերը չեն հետաձգվի

  17.03.2020| 22:46
  Տոկիոյի 32-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերը կանցկացվեն ըստ ժամկետի՝ հայտնում է Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն: ՄՕԿ-ը խաղերը հետաձգելու անհրաժեշտություն չի տեսնում: Կոմիտեն չի պատրաստվում փոխել խաղերի ժամկետները հաշվի առնելով, որ մինչ մեկնարկը դեռևս 4 ամիս ժամանակ կա: