Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Մար­զիկ­նե­րը պար­բե­րա­բար ստուգ­վում են

  Մար­զիկ­նե­րը պար­բե­րա­բար ստուգ­վում են

  06.03.2020| 02:07
  Ի­տա­լիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­մամբ կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով երկ­րում մար­զա­կան բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը մինչև ապ­րի­լի 3-ը կանց­կաց­վեն ա­ռանց հան­դի­սա­կան­նե­րի։
 • «Լի­վեր­պուլն» ըն­կավ ուոթ­ֆոր­դ­յան մամ­լի­չի տակ

  «Լի­վեր­պուլն» ըն­կավ ուոթ­ֆոր­դ­յան մամ­լի­չի տակ

  03.03.2020| 01:57
  Մար­զաշ­խարհն ա­վե­լի ու ա­վե­լի հաս­տա­տու­նո­րեն է դառ­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի զո­հը։ Վտանգն ա­ռա­վել քան ռեալ կախ­ված է Տո­կիո­յի օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րի, ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թ­յան վրա, ո­րոնք պլա­նա­վոր­ված են այս ամ­ռա­նը։ Սա­կայն ին­չու ենք այդ­քան հե­ռու գնում, երբ ըն­թա­ցիկ տու­րի ա­ռան­ձին խա­ղեր չեն կա­յա­ցել Ի­տա­լիա­յում, Անգ­լիա­յում, վի­րու­սի հե­տա­գա ծա­վալ­ման հետ հան­դի­պում­նե­րի չե­ղար­կումն աշ­խար­հագ­րա­կան նոր տա­րածք­ներ է գրա­վում։
 • «Հարց­րի՝ հա­նե՞մ կո­շիկ­ներս»

  «Հարց­րի՝ հա­նե՞մ կո­շիկ­ներս»

  03.03.2020| 01:54
  «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» ե­րի­տա­սարդ հար­ձակ­վող Կի­լիան Մբա­պեն, ո­րին մար­զա­կան աշ­խարհն ա­վե­լի շատ տես­նում է Մադ­րի­դի «Ռեա­լի» կազ­մում, հի­շել է Զի­դա­նի հետ ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը։
 • Հենրիխ Մխիթարյան. Ստացե՞լ եմ սպառնալիքներ՝ այո, շատ

  Հենրիխ Մխիթարյան. Ստացե՞լ եմ սպառնալիքներ՝ այո, շատ

  03.03.2020| 00:15
  Հայաստանի ազգային հավաքականի և «Ռոմայի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը ռուս հայտնի վիդեո բլոգեր Եվգենի Սավինի «Красава» հեղինակային հաղորդման ժամանակ պատմել է, թե ինչու չի մասնակցել ԵԼ-ի Բաքվում կայացած եզրափակչին։
 • Հաս­տատ եմ ա­սում՝ թեժ է լի­նե­լու

  Հաս­տատ եմ ա­սում՝ թեժ է լի­նե­լու

  28.02.2020| 12:22
  Ե­րեք­շաբ­թի-չո­րեք­շաբ­թի Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի մեկ ու­թե­րորդ եզ­րա­փակ­չի շր­ջա­նակ­նե­րում մր­ցե­ցին եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի հա­ջորդ ութ թի­մե­րը. անգ­լիա­կան «Չել­սին»` ընդ­դեմ Մյուն­խե­նի «Բա­վա­րիա­յի», ի­տա­լա­կան «Նա­պո­լին»` ընդ­դեմ «Բար­սե­լո­նի», իս­պա­նա­կան մյուս գրանդ «Ռեալն»` ընդ­դեմ «Ման­չեստր Սի­թիի», ֆրան­սիա­կան «Լիո­նը»` ընդ­դեմ թու­րի­նյան «Յու­վեն­տու­սի»:
 • «Բար­սե­լո­նը» շր­ջան­ցեց «ար­քա­յա­կա­նին»

  «Բար­սե­լո­նը» շր­ջան­ցեց «ար­քա­յա­կա­նին»

  25.02.2020| 02:07
  Անցած ուր­բաթ-կի­րա­կին եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մի մա­սի հա­մար Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի մեկ ու­թե­րորդ եզ­րա­փակ­չի խա­ղե­րին հա­ջոր­դած, մյուս մա­սի հա­մար նա­խոր­դող օ­րեր էին՝ սրա­նից բխող տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ ու զար­գա­ցում­նե­րով։ Զո­րօ­րի­նակ՝ լա լի­գա­յի ու բուն­դես լի­գա­յի ա­ռու­մով «Բար­սե­լո­նի», «Լայպ­ցի­գի» հա­մար դրանք ե­ղան հաղ­թա­կան, պրե­միե­րան ու նույն լա լի­գան ներ­կա­յաց­նող «Տո­տեն­հե­մի», Մադ­րի­դի «Ռեա­լի» հա­մար՝ ոչ։ Սա­կայն ե­կեք ա­ռանձ­նա­պես շատ օ­րի­նակ­նե­րի հետևից չընկ­նենք, մա­նա­վանդ որ շատ թի­մե­րի հա­մար, ան­կախ Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թ­յու­նից, ներ­քին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­ներն ու­նեն ի­րենց փի­լի­սո­փա­յութ­յու­նը։ Այն­պես որ չփոր­ձենք պա­րա­կա­նո­նու­թ­յուն­ներ կամ օ­րի­նա­չա­փու­թ­յուն­ներ փնտ­րել այն­տեղ, որ­տեղ դրանք չկան։
 • Բո­լոր դեպ­քե­րում պի­տի ա­սել՝ բա­րի գա­լուստ, «Էն­ֆիլդ»

  Բո­լոր դեպ­քե­րում պի­տի ա­սել՝ բա­րի գա­լուստ, «Էն­ֆիլդ»

  21.02.2020| 02:02
  Ըն­թա­ցիկ շա­բա­թով տր­վեց Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի փլե­յօ­ֆյան հան­դի­պում­նե­րի մեկ­նար­կը: Ճիշտ է, թե­պետ եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը մեզ բարձր ֆուտ­բո­լի հետ հան­դիպ­ման հա­ճույ­քից չեն զր­կել, սա­կայն, բո­լոր դեպ­քե­րում, Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գան մի այլ կար­գի բան է, կր­քե­րի մի այլ կար­գի բա­խում:
 • Հի­մա էլ «Ա­միե­նը»

  Հի­մա էլ «Ա­միե­նը»

  18.02.2020| 12:32
  Կյան­քը հա­մոզ­չո­րեն ցույց է տա­լիս՝ ե­թե ոչ գրանդ ա­կումբ­նե­րի, ա­պա մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կի միջ­նա­մա­սում կամ հետ­նա­մա­սում ե­ղած­նե­րի մեջ միշտ էլ կգտն­վի մե­կը, ո­րը կա­րո­ղա­ցա­ծի չա­փով կջա­նա այս աշ­խար­հի «երևե­լի­նե­րին» ցույց տալ խեց­գե­տին­նե­րի ձմեռ­ման վայ­րը։ Այս ան­գամ այս կերպ խի­զա­խել է «Ա­միե­նը» ու հա­մա­ր­յա մոտ էր «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նին» խա­րա­կի­րիի մղե­լուն։ Սա­կայն ան­ցած հանգս­տ­յան օ­րե­րը միայն այս դի­մա­կա­յութ­յամբ չեն ա­ռանձ­նա­ցել։ Սուր մր­ցակ­ցու­թ­յուն­ներ են գրանց­վել ֆրան­սիա­կա­նի մեկ այլ դի­մա­կա­յութ­յու­նում, հան­գու­ցա­յին նշա­նա­կու­թ­յամբ առ­ճա­կա­տում է ե­ղել սկու­դե­տեում, ի դեմս «Ռեալ»-«Բե­տիս» մր­ցակ­ցու­թ­յան՝ զար­գա­ցում­նե­րի ընդ­հա­նուր տրա­մա­բա­նու­թ­յու­նից դուրս չի մնա­ցել և լա լի­գան։ Այժմ՝ ա­ռա­վել հան­գա­մա­նա­լից։
 • «Մանչեսթեր Սիթին» զրկվել է եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից

  «Մանչեսթեր Սիթին» զրկվել է եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից

  16.02.2020| 14:32
  Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայի գործող չեմպիոն «Մանչեսթեր Սիթին» երկու տարով զրկվել է եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից:
 • «Լավ հաշ­վե­տար­ներ միշտ էլ պետք են»

  «Լավ հաշ­վե­տար­ներ միշտ էլ պետք են»

  14.02.2020| 02:35
  Հայտ­նի է, որ սպոր­տում ահ­ռե­լի մե­ծու­թյան գու­մար­ներ են շր­ջա­նառ­վում: Ա­հա թե նաև ին­չու են թի­մե­րը շա­հագր­գռ­ված հաղ­թա­կան մր­ցե­լույթ­նե­րով, իսկ հաղ­թե­լու հա­մար պար­տադր­ված ես տի­րա­պե­տե­լու ո­լոր­տի մա­սին ու շուրջ ամ­բող­ջա­կան տե­ղե­կույ­թին: Սա­կայն ինք­նին հաս­կա­նա­լի է, որ այն սկու­տե­ղի վրա ոչ մեկն էլ չի մա­տու­ցի: Հետևա­բար այդ ին­ֆոր­մա­ցիան ու­նե­նա­լու հա­մար, հարկ ե­ղած դեպ­քում, պար­տադր­ված ես դի­մե­լու և ծայ­րա­հեղ քայ­լե­րի: Զո­րօ­րի­նակ… լր­տե­սու­թյան: