• Անա­վարտ է միայն սկու­դե­տեն

  Անա­վարտ է միայն սկու­դե­տեն

  28.07.2020| 00:54
  Այո, մնա­ցինք միայն Ի­տա­լիա­յի ա­ռաջ­նու­թ­յան հույ­սին, քան­զի ա­վարտ­վեց նաև Անգ­լիա­յի­նը։ Բայց, բո­լոր դեպ­քե­րում, ե­կեք ա­ռանձ­նա­կի սուգ ու շի­վան չկա­պենք, ո­րով­հետև օ­գոս­տո­սը մեզ Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խա­ղար­կու­թ­յուն­նե­րի ա­վար­տա­կան մաս է կազ­մե­լու, այն էլ՝ փոխ­ված ըն­թա­ցա­կար­գով։ Ժա­մա­նա­կին տե­ղե­կաց­րել ենք, հի­մա էլ, ա­ռի­թից օգտ­վե­լով, հի­շեց­նենք՝ հան­դի­պում­նե­րի ել­քը ո­րոշ­վե­լու է մեկ խա­ղի ար­դ­յուն­քով։ Ա­սել է թե՝ ով վրի­պեց, վրի­պեց։ Սխալ­վե­լու ի­րա­վունք չկա։
 • Լար­վա­ծու­թ­յու­նը միայն ու միայն ա­վե­լա­նում է

  Լար­վա­ծու­թ­յու­նը միայն ու միայն ա­վե­լա­նում է

  24.07.2020| 01:20
  Վեր­նագ­րում ար­ծարծ­ված միտ­քը չպի­տի միայն եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րով պայ­մա­նա­վո­րել։ Հաս­կա­ցանք, որ ևս մեկ տուր, ու ա­մեն ինչ պարզ կլի­նի Անգ­լիա­յում, ևս ե­րեք տուր, ու սկու­դե­տեն էլ հան­գու­ցա­լուծ­ված կլի­նի։ Բայց հո ա­վար­տին մո­տե­ցող այս ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րով ա­մեն ինչ չպր­ծա՞վ։
 • «Տո­կիո­յում խա­ղե­րի հա­ջող անց­կաց­մամբ մենք հու­սով ենք ստեղ­ծե­լու ժա­ռան­գու­թ­յուն, ո­րը կմտ­նի մարդ­կու­թ­յան պատ­մու­թ­յուն»

  «Տո­կիո­յում խա­ղե­րի հա­ջող անց­կաց­մամբ մենք հու­սով ենք ստեղ­ծե­լու ժա­ռան­գու­թ­յուն, ո­րը կմտ­նի մարդ­կու­թ­յան պատ­մու­թ­յուն»

  24.07.2020| 01:19
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով այս տա­րի Տո­կիո­յում անց­կաց­վե­լիք օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րը, գի­տեք, հե­տաձգ­վե­ցին։ Անվ­տան­գու­թյան նկա­տա­ռում­նե­րից ել­նե­լով՝ ո­րոշ­վեց, որ այն ա­վե­լի ճիշտ կլի­նի 2021-ի ամ­ռանն անց­կաց­նել։ Ճիշտ է, Ճա­պո­նիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյունն ու մաս­նա­վո­րա­պես երկ­րի օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տեն եր­կար դի­մադ­րե­ցին նման ո­րոշ­ման չհան­գե­լու հա­մար, ո­րով­հետև նաև ֆի­նան­սա­կան ահ­ռե­լի կո­րուստ­նե­րի հարց կար մեջ­տե­ղում, բայց ի վեր­ջո հար­կադր­ված ե­ղան տե­ղի տա­լու։
 • Մնաց ի­մա­նանք, թե ով է լի­նե­լու Ի­տա­լիա­յի չեմ­պիո­նը

  Մնաց ի­մա­նանք, թե ով է լի­նե­լու Ի­տա­լիա­յի չեմ­պիո­նը

  21.07.2020| 17:20
  Ներ­քին ա­ռաջ­նու­թ­յան ճա­կա­տագ­րա­կան նշա­նա­կու­թ­յան խա­ղեր՝ հա­մեմ­ված Անգ­լիա­յի գա­վա­թի կի­սաեզ­րա­փա­կիչ­նե­րի ֆան­տաս­տիկ դի­մա­կա­յութ­յուն­նե­րով՝ ա­հա ան­ցած հանգս­տ­յան օ­րե­րի ֆուտ­բո­լա­յին խճա­պատ­կե­րը, ո­րին գու­մար­վե­ցին եվ­րա­գա­վաթ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թ­յան հնա­րա­վո­րու­թ­յուն տվող մր­ցակ­ցու­թ­յուն­նե­րը՝ ոչ պա­կաս դրա­մա­տիկ ու դի­տար­ժան։
 • «Մեր ճա­նա­պարհ­նե­րը բա­ժան­վե­ցին»

  «Մեր ճա­նա­պարհ­նե­րը բա­ժան­վե­ցին»

  21.07.2020| 17:17
  Ֆրան­սիա­յի ա­ռաջ­նու­թյան բարձ­րա­գույն խմ­բի խա­ղե­րին մաս­նակ­ցող «Մո­նա­կոն» հայ­տա­րա­րել է թի­մի ար­դեն նախ­կին գլ­խա­վոր մար­զիչ Ռո­բերտ Մո­րե­նո­յի հետ պայ­մա­նագ­րի խզ­ման մա­սին:
 • Տրանս­ֆե­րա­յին շու­կան ակ­տի­վա­նում է

  Տրանս­ֆե­րա­յին շու­կան ակ­տի­վա­նում է

  21.07.2020| 15:38
  Եվ­րա­գա­վա­թա­յին ար­գել­քի չե­ղար­կու­մը հան­գեց­րել է նրան, որ «Ման­չեսթր Սի­թին» ցան­կա­նում է ու­ժե­ղաց­նել կազ­մը, իսկ դա նշա­նա­կում է ակ­տի­վու­թյուն տրանս­ֆե­րա­յին շու­կա­յում։
 • Մբա­պեն՝ «ար­քա­յա­կա­նի» գլ­խա­վոր թի­րախ

  Մբա­պեն՝ «ար­քա­յա­կա­նի» գլ­խա­վոր թի­րախ

  21.07.2020| 15:36
  «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» հար­ձակ­վող Կի­լիան Մբա­պեն շա­րու­նա­կում է մնալ «Ռեա­լի» գլ­խա­վոր տրանս­ֆե­րա­յին թի­րա­խը։
 • Չեմ­պիոնն «Ա­րա­րատ-Ար­մե­նիան» է

  Չեմ­պիոնն «Ա­րա­րատ-Ար­մե­նիան» է

  21.07.2020| 15:34
  Ա­վարտ­վեց ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի բարձ­րա­գույն խմ­բի ա­ռաջ­նու­թյու­նը։ 2019-2020 մր­ցաշր­ջա­նի վեր­ջին տու­րում «Ա­րա­րատ-Ար­մե­նիան» 2-0 հաշ­վով պար­տու­թյան մատ­նեց «Նոա­յին» և երկ­րորդ տա­րին ա­նընդ­մեջ նվա­ճեց երկ­րի չեմ­պիո­նի կո­չու­մը։
 • Ա­ներևա­կա­յե­լի հան­գու­ցա­լու­ծում­ներ

  Ա­ներևա­կա­յե­լի հան­գու­ցա­լու­ծում­ներ

  21.07.2020| 15:32
  Այն, ինչ պրե­միեր լի­գա­յում «Ման­չեստր Յու­նայ­թե­դը» չկա­րո­ղա­ցավ ա­նել «Սաուտ­հեմպ­տո­նի» հետ մր­ցա­վե­ճում՝ մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում իր հա­մար ա­պա­հո­վել քիչ թե շատ շա­հե­կան վի­ճակ, սկու­դե­տեում ա­րեց «Ին­տե­րը»։ Ինչ վե­րա­բե­րում է նրան, թե որ թիմն է լի­նե­լու Իս­պա­նիա­յի ա­ռաջ­նու­թյան ա­պա­գա չեմ­պիո­նը, հար­ցը գրե­թե հա­րյուր տո­կո­սի հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ լուծ­ված է, մնում է խնդ­րի, փաս­տո­րեն, ձևա­կան կող­մը։ Սա­կայն եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լի այս ա­ռաջ­նու­թյու­նը (ընդ­հան­րա­կան նկա­տի ու­նենք բո­լո­րին) միայն չեմ­պիո­նու­թյան հա­մար պայ­քա­րով չէ, որ հե­տաքր­քիր է։ Մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղե­րի հա­մար այն­պի­սի խե­լա­հեղ պայ­քար է գնում, որ դժ­վար է ան­գամ երևա­կա­յե­լը։
 • Կր­քեր են ե­ռում, այն էլ՝ մի այլ կար­գի կր­քեր

  Կր­քեր են ե­ռում, այն էլ՝ մի այլ կար­գի կր­քեր

  14.07.2020| 13:49
  Չհասց­րինք էլ սկու­դե­տեի նա­խորդ տու­րում կա­յա­ցած «Մի­լան»-«Յու­վեն­տուս» դի­մա­կա­յու­թյան տպա­վո­րու­թյու­նը հիմ­նո­վին վա­յե­լել, երբ երկ­րի գոր­ծող չեմ­պիոնն այս ան­գամ ար­դեն «Ա­տա­լան­տա­յի» հետ մր­ցա­վե­ճում երկ­րորդ բերկ­րա­լից զգա­ցո­ղու­թյու­նը պարգևեց հան­դի­սա­տե­սին։