• Խե­լա­հեղ խա­ղեր

  Խե­լա­հեղ խա­ղեր

  29.09.2020| 00:57
  Հանգս­տ­յան օ­րերն այս ան­գամ ոչ միայն ազ­գա­յին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րի դի­մա­կա­յութ­յուն­նե­րով էին նշա­նա­կա­լի։ Կար և խա­ղե­րի խա­ղը, որն իր լար­վա­ծու­թ­յամբ թերևս միայն Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի եզ­րա­փա­կիչ մր­ցակ­ցու­թ­յանն է զի­ջում։
 • Կդի­մա­նա՞ «Բա­վա­րիա­յի» ա­հար­կու ճնշ­մա­նը

  Կդի­մա­նա՞ «Բա­վա­րիա­յի» ա­հար­կու ճնշ­մա­նը

  25.09.2020| 00:40
  Սեպ­տեմ­բե­րի 22-ից ու 23-ից շա­րու­նակ­վել են ֆուտ­բո­լի Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խա­ղար­կու­թյան ո­րա­կա­վոր­ման եր­րորդ փու­լի խա­ղե­րը։ Այդ զտ­ման ար­դյուն­քում կու­նե­նանք ար­դեն թի­մե­րի խմ­բա­յին բա­ժա­նում­նե­րը, և մնա­ցա­ծը կլի­նի մնա­ցա­ծի պես՝ պարգևե­լով մե­կը մե­կից գե­ղե­ցիկ մր­ցակ­ցու­թյուն, փա­ռա­վո­րե­լով ֆուտ­բո­լա­սե­րի հո­գին։
 • ՈՒմն է լի­նե­լու վեր­ջին խոս­քի ի­րա­վուն­քը

  ՈՒմն է լի­նե­լու վեր­ջին խոս­քի ի­րա­վուն­քը

  25.09.2020| 00:39
  «Բար­սե­լո­նը» վեր­ջին տա­րի­նե­րի իր կենտ­րո­նա­կան հար­ձակ­վող Լուիս Սուա­րե­սի հնա­րա­վոր փո­խա­րի­նո­ղի մա­սին սկ­սեց մտա­ծել դեռևս ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նի նա­խա­շե­մին։ Խն­դի­րը ոչ միայն ֆուտ­բո­լիս­տի ա­ռա­ջա­ցող տա­րիքն ու վնաս­վածք­ներն էին, այլև թի­մը հիմ­նա­վո­րա­պես վե­րա­կա­ռու­ցե­լու հրա­մա­յա­կա­նը։
 • Աստ­ծո ա­ռաջ բո­լո­րը հա­վա­սար են

  Աստ­ծո ա­ռաջ բո­լո­րը հա­վա­սար են

  18.09.2020| 01:39
  Ֆրան­սիա­յի ա­ռաջ­նու­թյան եր­րորդ տու­րի «Պա­րի Սեն Ժեր­մեն»-«Մար­սել» դի­մա­կա­յու­թյու­նը մեր նա­խորդ նյու­թում ներ­կա­յաց­րել ենք, սա­կայն, քա­նի որ հետ­խա­ղյա զար­գա­ցում­նե­րը ոչ պա­կաս հե­տաք­րք­րա­կան ըն­թացք են ստա­ցել, ար­ժե դրանց ևս անդ­րա­դառ­նալ, մա­նա­վանդ որ խոսքն առ­նչ­վում է այն­պի­սի նուրբ թե­մա­յի, որ­պի­սին ռա­սիզմն է, ո­րի դեմ ֆուտ­բո­լում բա­վա­կա­նին հետևո­ղա­կան պայ­քար է մղ­վում միան­գա­մայն հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, և ո­րը գնա­լով «սևա­նում» է։
 • Մրցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում հս­տա­կու­թ­յուն է

  Մրցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում հս­տա­կու­թ­յուն է

  18.09.2020| 01:35
  Ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան կա­յա­ցած «Մար­սել»-«Սենտ Է­տիեն» դի­մա­կու­թյամբ ֆրան­սիա­կան ֆուտ­բո­լի ա­ռա­ջին դի­վի­զիո­նը կամ Լի­գա-1-ը ամ­բող­ջաց­րեց եր­րորդ տու­րը՝ մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կը բե­րե­լով ա­վար­տուն, ամ­փոփ տես­քի։
 • Ընդ­միշտ՝ Coca Cola

  Ընդ­միշտ՝ Coca Cola

  18.09.2020| 01:34
  Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ից մեկ­նար­կել են Չեմ­պիոն­նե­րի, իսկ մեկ օր անց՝ Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հան­դի­պում­նե­րը։ Վեր­ջի­նիս շր­ջա­նա­կում ե­րեկ գոր­ծըն­թա­ցի մեջ ներ­քաշ­վե­ցին ան­հա­մե­մատ մեծ թվով ա­կումբ­ներ, ո­րոնց մեջ էր մեր «Ա­րա­րատ Ար­մե­նիան», իր՝ Լյուք­սեմ­բուր­գը ներ­կա­յաց­նող «Ֆո­լա» ա­կումբ մր­ցակ­ցով։
 • Ամբող­ջա­ցու­մը՝ մեկ շա­բա­թից

  Ամբող­ջա­ցու­մը՝ մեկ շա­բա­թից

  15.09.2020| 01:43
  Եվրո­պա­կան թոփ ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րից ևս եր­կու­սը մեկ­նար­կեց՝ «խա­ղի» մեջ մտան իս­պա­նա­կան լա լի­գան ու անգ­լիա­կան պրե­միեր լի­գան։ Պատ­կե­րի ամ­բող­ջաց­ման հա­մար սպա­սենք սեպ­տեմ­բե­րի 18-ին ու 19-ին մեկ­նար­կե­լիք գեր­մա­նա­կան բուն­դես­լի­գա­յին ու ի­տա­լա­կան սկու­դե­տեին, ո­րից հե­տո նոր ողջ էու­թ­յամբ կկա­րո­ղա­նանք ընկղմ­վել կա­տա­ր­յալ վա­յել­քի գիր­կը, քան­զի այն մյուս եր­կու կարևոր բա­նից հե­տո (ա­մեն ին­չի մա­սին չէ, որ պի­տի բարձ­րա­ձայ­նել) ֆուտ­բո­լը տղա­մար­դու, հատ­կա­պես ա­ռողջ տղա­մար­դու զգա­յա­կան գր­գիռ­նե­րի եր­րորդ կարևոր բևեռն է, ո­րի ա­նա­ռար­կե­լիու­թ­յան գի­տակ­ցու­մը պար­տա­վոր է ու­նե­նալ յու­րա­քանչ­յուր կին, ե­թե ի­րա­պես ու­զում է, որ կյան­քը լի­նի ներ­դաշ­նակ­ված ու գե­ղե­ցիկ։ Մի քիչ ընդ­հան­րա­կան, շատ ա­վե­լի փի­լի­սո­փա­յա­կան այս նա­խա­մուտք-խոս­քից անց­նենք կոնկ­րե­տա­ցում­նե­րին։
 • Փռել՝ փռել է, փռենք մինչև վերջ

  Փռել՝ փռել է, փռենք մինչև վերջ

  15.09.2020| 01:41
  Պատ­մու­թյու­նը, որ ներ­կա­յաց­նե­լու ենք, ի­րա­կան է, ու­նի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծա­վալ­ման կոնկ­րետ վայր՝ Նոր Նորք վար­չա­կան շր­ջան, կոնկ­րետ ժա­մա­նակ՝ այս տար­վա սեպ­տեմ­բե­րի 6։ Այդ օ­րը հի­շյալ վար­չա­կան շր­ջա­նի բա­կե­րից մե­կում իր ծա­նոթ­նե­րի հետ է ե­ղել մեր հայտ­նի մար­զիկ­նե­րից աշ­խար­հի և Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն, ռե­կոր­դա­կիր, ծան­րա­մար­տի մի­ջազ­գա­յին կար­գի սպոր­տի վար­պետ ու նույն­քան բարձր կար­գա­վի­ճակ ու­նե­ցող մր­ցա­վար Ար­մեն Ղա­զա­րյա­նը, որ­տե­ղից էլ բեր­ման է են­թարկ­վել Նոր Նոր­քի ոս­տի­կա­նու­թյան բա­ժին։
 • Մխիթարյանի երրորդ գոլը 3 խաղում

  Մխիթարյանի երրորդ գոլը 3 խաղում

  13.09.2020| 16:14
  «Ռոմա»-ն շարունակում է նախապատրաստվել նոր մրցաշրջանին՝ թիմն ընկերական հանդիպում է անցկացրել «Կալյարիի» հետ: Հանդիպումն ավարտվեց ոչ-ոքի` 2:2: Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմից Հենրիխ Մխիթարյանը «Ռոմա»-ի մեկնարկային կազմում էր և 61-րդ րոպեին դարձել է գոլի հեղինակ:
 • Լևոն Արոնյանը երեք հաղթանակներից հետո առաջատարն է

  Լևոն Արոնյանը երեք հաղթանակներից հետո առաջատարն է

  13.09.2020| 16:12
  Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը CHAMPIONS SHOWDOWN: CHESS 9LX-ի առաջատարն է: Առցանց մրցաշարի 4-րդ տուրում Արոնյանը հաղթեց Իրանը ներկայացնող Ալիռեզա Ֆիրուջային, 5-րդում` Պյոտոր Սվիդլերին, 6-րդում` Պերեզ Դոմինգեսին: Այժմ Արոնյանն ունի 4,5 միավոր և գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը: 4-ական միավոր ունեն Կարլսենը, Նակամուրան և Սոն: