• France Football-ը ներկայացրել է «Ոսկե գնդակ»-ի հավակնորդներին

  France Football-ը ներկայացրել է «Ոսկե գնդակ»-ի հավակնորդներին

  22.10.2019| 13:03
  France Football-ը ներկայացրել է «Ոսկե գնդակ»-ի ընդլայնված ցուցակը՝ 30 հավակնորդներին` Լիոնել Մեսի («Բարսելոնա»), Ռիյադ Մարեզ («Մանչեսթեր Սիթի»), Քևին դե Բրույնե («Մանչեսթեր Սիթի»), Կալիդու Կուլիբալի («Նապոլի»), Անտուան Գրիզման («Բարսելոնա»):
 • Զինեդին Զիդան.Ուզում եմ հավերժ մնալ «Ռեալում»

  Զինեդին Զիդան.Ուզում եմ հավերժ մնալ «Ռեալում»

  22.10.2019| 13:00
  Մադրիդի «Ռեալի» գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի երրորդ տուրի «Գալաթասարայի» հետ հանդիպումից առաջ պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ «Այն, ինչ տեղի է ունեցել, արդեն անցյալում է։ Ֆուտբոլն այդպիսին է։
 • Ցան­կա­ցած ի­րա­վի­ճակ շտ­կե­լի է, ե­թե...

  Ցան­կա­ցած ի­րա­վի­ճակ շտ­կե­լի է, ե­թե...

  22.10.2019| 00:30
  Եվ­րո­պա­յի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի վեր­ջին եր­կու տու­րե­րին ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի ընտ­րա­նու մաս­նակ­ցու­թյան մա­սին գրել ենք, ու սկզ­բուն­քո­րեն դրան անդ­րա­դառ­նա­լու հարկն էլ չկար ու չէր լի­նի, ե­թե այս օ­րե­րին չհետևեր մեր ընտ­րա­նու գլ­խա­վոր մար­զիչ Ար­մեն Գյուլ­բու­դա­ղյան­ցի՝ իմ հա­մեստ կար­ծի­քով բնավ էլ չար­դա­րաց­ված հրա­ժա­րա­կա­նը։
 • «Բար­սե­լո­նը» ստանձ­նեց ա­ռա­ջա­տա­րու­թ­յու­նը

  «Բար­սե­լո­նը» ստանձ­նեց ա­ռա­ջա­տա­րու­թ­յու­նը

  22.10.2019| 00:28
  Եվրո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հեր­թա­կան դի­մա­կա­յութ­յուն­նե­րի պատ­ճա­ռով կար­ճատև ընդ­մի­ջում վերց­րած եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րը նո­րից մտան աշ­խա­տան­քա­յին հուն։ Ինչ­պես որ չի ե­ղել տպա­վո­րիչ խա­ղե­րի, այն­պես էլ ա­նակն­կալ ար­դ­յունք­նե­րի գրանց­ման պա­կաս։ Բնա­կա­նա­բար դրանք մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կում պատ­ճառ են դար­ձել տե­ղա­շար­ժե­րի։
 • Արմեն Գյուլբուդաղյանցը հրաժարական է տվել

  Արմեն Գյուլբուդաղյանցը հրաժարական է տվել

  18.10.2019| 14:07
  Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը հրաժարական է ներկայացրել: Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից մարզչի հրաժարականի պատճառը չմեկնաբանեցին, նշելով, որ ավելի ուշ հանդես կգան հայտարարությամբ:
 • Մե­սիի վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը»

  Մե­սիի վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը»

  18.10.2019| 02:06
  Մր­ցաշր­ջա­նի ար­դյունք­նե­րով «Բար­սե­լո­նի» հար­ձակ­վող Լիո­նել Մե­սին վե­ցե­րորդ ան­գամ է ար­ժա­նա­ցել «Ոս­կե գն­դակ» խա­ղա­կո­շի­կին, ո­րը տր­վում է լա­վա­գույն գո­լա­հա­րին։
 • Բո­լոր տոմ­սե­րը վա­ճառ­ված են

  Բո­լոր տոմ­սե­րը վա­ճառ­ված են

  18.10.2019| 02:03
  Աս­վա­ծը վե­րա­բե­րում է նո­յեմ­բե­րի 9-ին «ՈՒեմբ­լի» հան­րա­հայտ մար­զա­դաշ­տում կա­յա­նա­լիք կա­նանց Անգ­լիա­յի ու Գեր­մա­նիա­յի ֆուտ­բո­լա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի ըն­կե­րա­կան խա­ղին. այս մա­սին հայտ­նում է Անգ­լիա­յի ֆուտ­բո­լա­յին ա­սո­ցիա­ցիան։ Այս­պի­սով կսահ­ման­վի հա­ճա­խե­լիու­թյան միան­գա­մից եր­կու ռե­կորդ։
 • Ռու­դիկ Մա­կա­ր­յա­նը՝ աշ­խար­հի չեմ­պիոն

  Ռու­դիկ Մա­կա­ր­յա­նը՝ աշ­խար­հի չեմ­պիոն

  18.10.2019| 02:01
  14, 15, 16 տա­րե­կան­նե­րի շր­ջա­նում հոկ­տեմ­բե­րի 2-12-ին Հնդ­կաս­տա­նի Մում­բայ քա­ղա­քում անց­կաց­ված շախ­մա­տի աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թյան 16 տա­րե­կան­նե­րի մր­ցակ­ցու­թյու­նում գե­րա­զանց է հան­դես ե­կել Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րած հա­յազ­գի Ռու­դիկ Մա­կա­րյա­նը՝ դառ­նա­լով աշ­խար­հի չեմ­պիոն։
 • Օգտա­գոր­ծել են ռազ­մա­կան ող­ջույ­նը

  Օգտա­գոր­ծել են ռազ­մա­կան ող­ջույ­նը

  18.10.2019| 02:00
  ՈՒԵ­ՖԱ-ի փոխ­նա­խա­գահ Մի­շել ՈՒ­վան հայտ­նել է, որ, նկա­տի ու­նե­նա­լով Սի­րիա­յում քր­դե­րի դեմ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն սկ­սե­լու պատ­ճա­ռով 2019-2020 մր­ցաշր­ջա­նի Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի եզ­րա­փա­կիչ խա­ղը Ստամ­բու­լից (Թուր­քիա) հա­նե­լու ու այլ վայ­րում անց­կաց­նե­լու ՈՒԵ­ՖԱ-ին ուղղ­ված բա­զում փոր­ձա­գետ­նե­րի ու եր­կր­պա­գու­նե­րի կո­չը, կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը քն­նու­թյան կառ­նի բարձ­րաց­ված հար­ցը։
 • Եղավ այն, ինչն ան­ցան­կա­լի էր, սա­կայն սպաս­վում էր

  Եղավ այն, ինչն ան­ցան­կա­լի էր, սա­կայն սպաս­վում էր

  18.10.2019| 01:59
  Ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի 7-րդ ու 8-րդ տու­րե­րի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րին մեր անդ­րա­դարձն ամ­բող­ջա­կան չե­ղավ A, D, J, F, H խմ­բե­րի մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րը չներ­կա­յաց­նե­լու պատ­ճա­ռով, քա­նի որ ժա­մա­նա­կա­յին ա­ռու­մով դրանք չէին կա­րող տեղ գտ­նել մեր նա­խորդ նյու­թում։ Փաս­տո­րեն, սույ­նով լրաց­նում ենք բա­ցը ու դար­ձյալ ներ­կա­յաց­ման ա­ռաջ­նայ­նու­թյու­նը տա­լով այն խմ­բին, որ­տեղ հան­դես է գա­լիս մեր ընտ­րա­նին։