• Կա­րոտ­նե­րը կա­պող-միա­վո­րո­ղը վա­նե­ցու զա­վակ Հրանտ Մար­գար­յանն էր

  Կա­րոտ­նե­րը կա­պող-միա­վո­րո­ղը վա­նե­ցու զա­վակ Հրանտ Մար­գար­յանն էր

  05.11.2019| 00:05
  Հայ­կա­կան հար­ցը դի­վա­նա­գի­տա­կան ճա­նա­պար­հով լու­ծե­լու հույ­սը կորց­րած Խրի­մյան Հայ­րի­կը եզ­րա­հան­գեց, որ գո­յատևե­լու միակ ու­ղին մնում է ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի մի­ջո­ցով եր­կա­թե շե­րեփ ձեռք բե­րե­լը:
 • Լոնդոնում բացվել է Թութանհամոնի դամբարանից հանված իրերի ցուցահանդես

  Լոնդոնում բացվել է Թութանհամոնի դամբարանից հանված իրերի ցուցահանդես

  04.11.2019| 20:43
  Լոնդոնում բացվել է Թութանհամոն փարավոնի դամբարանում հայտնաբերված իրերի ցուցահանդես, ներկայացված է 150 ցուցանմուշ, որոնցից 60-ը Եգիպտոսից երբևէ դուրս չեն բերվել՝ հագուստներ և ինտերիերի առարկաներ, որոնք նախատեսված էին փարավոնի հանդերձյալ կյանքի համար:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  01.11.2019| 01:14
  ՀՀՇ-ն պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րում է հետևյա­լը. «Մեր շար­ժումն ուղղ­ված չէ որևէ ժո­ղովր­դի դեմ: Մեր սկզ­բունքն է՝ խա­ղաղ ու հա­մե­րաշխ ապ­րել հարևան բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հետ:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  29.10.2019| 01:21
  1989 թ. ապ­րի­լի հան­րա­հա­վաք­նե­րից մե­կի ժա­մա­նակ հն­չած սադ­րիչ կո­չե­րը բազ­մա­հա­զա­րա­նոց ամ­բո­խին ուղ­ղոր­դե­ցին հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան անվ­տան­գու­թյան կո­մի­տեի (ՊԱԿ) շեն­քի գրավ­մա­նը, տվյալ կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը ո­րա­կե­լով «կաու­չու­կի գոր­ծա­րա­նից ա­վե­լի հրե­շա­վոր»:
 • Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից անցել է 20 տարի

  Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից անցել է 20 տարի

  27.10.2019| 13:36
  1999-ի հոկտեմբերի 27-ին, ժամը 17:15-ի սահմաններում, երբ Ազգային ժողովում կառավարության անդամների հետ հարցուպատասխանն էր, նիստերի դահլիճ ներխուժեցին զինված անձինք և կրակ բացեցին՝ թիրախ ընտրելով Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին:
 • Գիտնականները պարզել են Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահվան պատճառը

  Գիտնականները պարզել են Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահվան պատճառը

  25.10.2019| 14:29
  Հունաստանում Արիստոտելի համալսարանի գիտնականները պարզել են, թե ինչից է մահացել Ալեքսանդր Մակեդոնացին՝ գրում է Greek Reporter-ը:
 • Հունաստանում հռոմեական կառույցներ են հայտնաբերվել

  Հունաստանում հռոմեական կառույցներ են հայտնաբերվել

  25.10.2019| 14:27
  Հունաստանի Տենեա հնագույն քաղաքում հնագետները հին հռոմեական բաղնիքի ավերակներ են հայտնաբերել՝ հաղորդում է Հունաստանի մշակույթի նախարարությանը:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  25.10.2019| 01:29
  Հա­յաս­տա­նում ար­դյու­նա­բե­րու­թյան գի­տա­տար ճյու­ղե­րի զար­գաց­ման գոր­ծում մեծ ա­վանդ է ու­նե­ցել ա­կա­դե­մի­կոս Իո­սի­ֆյա­նը՝ իր ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թյամբ: Նրա շնոր­հիվ էր, որ Հա­յաս­տա­նում զար­գա­ցան ոչ միայն է­լեկտ­րո­նա­յին, այլև է­լեկտ­րա­տեխ­նի­կա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն ու հաշ­վո­ղա­կան տեխ­նի­կան:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  25.10.2019| 01:00
  Ո­րոշ վայ­րե­րում չհա­ջող­վեց խու­սա­փել բա­խում­նե­րից: 1989 թ. ապ­րի­լի 9-ին Թբի­լի­սիում սո­վե­տա­կան զոր­քե­րը, տան­կե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ, ցրե­ցին հա­կա­սո­վե­տա­կան հան­րա­հա­վա­քը:
 • «Հրե­տա­նին պա­տե­րազ­մի աստ­վածն է»

  «Հրե­տա­նին պա­տե­րազ­մի աստ­վածն է»

  25.10.2019| 00:08
  Կան վճ­ռա­կան պա­հեր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ու պե­տու­թյուն­նե­րի կյան­քում, երբ պի­տի ի հայտ գան վճ­ռա­կան գա­ղա­փար­ներ և այդ գա­ղա­փար­ներն ի­րա­գոր­ծող մար­դիկ, որ կկա­րո­ղա­նան ժո­ղովր­դին ի­րենց հետևից տա­նել: Հազ­վա­գյուտ բա­րե­բախ­տու­թյուն է, երբ ժա­մա­նա­կը, ժո­ղո­վուր­դը և ա­ռաջ­նորդ­նե­րը գտ­նում են ի­րար: 1988 թ. այս­պես էր: Շատ կարճ տևեց: