«Ար­տա­կարգ դրու­թ­յու­նը կանց­նի, բայց բո­լոր ծնող­նե­րի, ա­շա­կերտ­նե­րի, ու­սու­ցիչ­նե­րի հա­մար կմ­նա մի շատ լավ նո­րա­մու­ծու­թ­յուն՝ հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը»

«Ար­տա­կարգ դրու­թ­յու­նը կանց­նի, բայց բո­լոր ծնող­նե­րի, ա­շա­կերտ­նե­րի, ու­սու­ցիչ­նե­րի հա­մար կմ­նա մի շատ լավ նո­րա­մու­ծու­թ­յուն՝ հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը»
24.03.2020 | 01:23
Ար­տա­կարգ դրու­թյու­նը նոր մշա­կույթ է մտց­րել կր­թա­կան ո­լոր­տում։ Կր­թօ­ջախ­նե­րը սկ­սե­ցին անց­նել հե­ռա­վար ու­սուց­ման՝ կր­թա­կան գոր­ծըն­թա­ցը տե­ղա­փո­խե­լով առ­ցանց տի­րույթ։ Հե­ռա­վար ու­սուց­ման է ան­ցել նաև Հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նա­կան դպ­րո­ցը։ ՄԱՌ­ԼԵ­ՆԱ ՀՈՎ­ՍԵ­ՓՅԱ­ՆԸ‚ ում ե­րե­խա­նե­րը սո­վո­րում են այս կր­թօ­ջա­խում‚ մեզ հետ զրույ­ցում նշեց‚ ա­ռա­ջին ան­գամ են կի­րա­ռում հե­ռա­վար ու­սուց­ման մե­թո­դը։ Նա տե­ղե­կաց­նում է‚ որ ի­րենց դպ­րո­ցում և իր որ­դու դա­սա­րա­նում հե­ռա­վար ու­սուց­ման ան­ցել են դեռևս մինչև կր­թու­թյան‚ գի­տու­թյան‚ մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից հա­մա­պա­տաս­խան հար­թակ ստեղ­ծե­լը։
«Մեր ու­սուց­չու­հին՝ եր­րորդ դա­սա­րա­նի դաս­վար Կա­րի­նե Չի­բուխ­չյա­նը‚ ծնող­նե­րի հետ սկ­սեց փոր­ձար­կել ֆեյս­բու­քյան Messenger-ը‚ Skype-ը‚ Viber-ը‚ WhatsApp-ը։ Լա­վա­գույն հար­թա­կը Zoom-ն է‚ որն ու­նի օն­լայն գրա­տախ­տակ‚ տար­բեր այլ գոր­ծիք­ներ։ Դա­սա­րա­նը բա­ժան­վել է 4 խմ­բի‚ և ու­սու­ցի­չը հեր­թա­կա­նու­թյամբ‚ ըստ խմ­բե­րի‚ անց­կաց­նում է դա­սը։ Դա­սա­ժա­մը տևում է մոտ մեկ ժամ‚ ու­սուց­չու­հին բա­ցատ­րում է դա­սը‚ տնա­յին աշ­խա­տանք­ներն են քն­նարկ­վում‚ սխալ­նե­րի ուղ­ղում է կա­տար­վում‚ և տր­վում է հանձ­նա­րա­րու­թյուն»‚- ա­սաց Մառ­լե­նա Հով­սե­փյա­նը։
Խո­սե­լով հե­ռա­վար ու­սուց­ման ար­դյու­նա­վե­տու­թյան մա­սին՝ մեր զրու­ցա­կի­ցը նկա­տեց‚ որ բարձր դա­սա­րան­նե­րում այս մե­թոդն ա­վե­լի ար­դյու­նա­վետ է‚ քա­նի որ բար­ձր­դա­սա­րան­ցի­ներն ա­վե­լի կազ­մա­կերպ­ված են‚ հա­մա­ցան­ցից ինք­նու­րույն օգտ­վե­լու‚ տար­բեր հար­թակ­ներ օգ­տա­գոր­ծե­լու հմ­տու­թյուն­ներ ու­նեն։ Իսկ ցածր դա­սա­րան­նե­րում ե­րե­խա­ներն այդ ա­մե­նից օգտ­վե­լու հա­մար ծնող­նե­րի կա­րիքն ու­նեն։ Մինչ­դեռ կան ծնող­ներ‚ ո­րոնք այն­պի­սի մաս­նա­գի­տու­թյուն ու­նեն (բժիշկ‚ լրագ­րող և այլն)‚ որ այս օ­րե­րին ծան­րա­բեռն­ված աշ­խա­տում են‚ և չեն կա­րող օգ­նել ի­րենց ե­րե­խա­նե­րին։ Սա­կայն‚ ըստ մեր զրու­ցակ­ցի‚ այդ խն­դիր­նե­րը հաղ­թա­հար­վում են։
Մեր զրու­ցա­կի­ցը նկա­տում է‚ որ ի­րենց դա­սա­րա­նում բո­լո­րը տանն ու­նեն հա­մա­պա­տաս­խան գոր­ծիք­նե­րը՝ հա­մա­ցանց‚ հա­մա­կար­գիչ՝ հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար։ «ՈՒ­նենք ծնող­ներ‚ ո­րոնք դժ­վա­րա­նում են ի­րա­կա­նաց­նել այս ա­մե­նը‚ սա­կայն բո­լո­րը պատ­րաստ են հաղ­թա­հա­րե­լու այդ դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը‚ բո­լո­րը գի­տակ­ցա­բար են մո­տե­նում ի­րա­վի­ճա­կին‚ հաս­կա­նում են‚ որ ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճա­կը կանց­նի‚ բայց բո­լոր ծնող­նե­րի‚ ա­շա­կերտ­նե­րի‚ ու­սու­ցիչ­նե­րի հա­մար կմ­նա մի շատ լավ նո­րա­մու­ծու­թյուն և շփ­ման ձև՝ հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը։ Ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակն օգ­նում է‚ որ­պես­զի դպ­րոց-ա­շա­կերտ կա­պը նաև առ­ցանց հար­թա­կում ար­դյու­նա­վե­տո­րեն կար­գա­վոր­վի»‚- ա­սում է Մառ­լե­նա Հով­սե­փյա­նը։
Նշենք‚ որ աշ­խար­հում մեծ տա­րա­ծում ու­նի հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը։ Նույ­նիսկ Հա­յաս­տա­նում շա­տե­րը‚ օգ­տա­գոր­ծե­լով այս գոր­ծի­քը‚ օ­տար լե­զու են սո­վո­րում աշ­խար­հի տար­բեր ծայ­րե­րի մաս­նա­գետ­նե­րի հետ‚ շփ­վում են լե­զուն կրող­նե­րի հետ։
Այս ի­րա­վի­ճա­կը նպաս­տում է նրան‚ որ­պես­զի հան­րու­թյու­նը դառ­նա տեխ­նո­լո­գիա­կան։ Մար­դիկ սո­վո­րում են հա­մա­ցան­ցը օգ­տա­գոր­ծել նպա­տա­կա­յին‚ պարզ է դառ­նում‚ որ պետք չէ ժա­մա­նակ‚ վա­ռե­լիք‚ գու­մար ծախ­սել և հաս­նել ինչ-որ վայր։ Հնա­րա­վոր է ա­ռանց տա­նից դուրս գա­լու վճա­րում­ներ կա­տա­րել‚ նա­մակ­ներ հաս­ցեագ­րել և այլն։ Հար­կադր­ված տա­նը մնա­լը մարդ­կանց սո­վո­րեց­րեց շատ կեն­ցա­ղա­յին հար­ցեր լու­ծել‚ աշ­խա­տան­քա­յին պար­տա­կա­նու­թյուն­ներ կա­տա­րել առ­ցանց։ Այս օ­րե­րին ամ­բող­ջո­վին վե­րաի­մաս­տա­վոր­վեց հա­մա­ցան­ցի դե­րը։
Հայ­կա­կան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նա­կան դպ­րո­ցի 7-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի Սե­րի­նե Ա­նա­նյանն էլ նշում է‚ որ դա­սա­րա­նում դաս ա­նելն ա­վե­լի ար­դյու­նա­վետ է‚ սա­կայն ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րում առ­ցանց ու­սու­ցու­մը շատ լավ լու­ծում է‚ հա­կա­ռակ դեպ­քում ամ­բող­ջո­վին կկտր­վեին ու­սուց­ման պրո­ցե­սից։
Բայց այս ա­մե­նում կա մեկ խն­դիր. ե­րե­խան ա­ռա­վո­տից ե­րե­կո կապ­ված է լի­նում կա՛մ հե­ռուս­տա­ցույ­ցին‚ ո­րով օն­լայն դա­սեր են ցու­ցադր­վում‚ կա՛մ հա­մա­կարգ­չին։ Եվ այս ա­մե­նը պետք է խիստ վե­րահս­կե­լի լի­նի‚ որ­պես­զի ե­րե­խան ամ­բող­ջո­վին կախ­ման մեջ չընկ­նի։
Լի­լիթ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 8735

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ