Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Կր­թա­կան չա­փոր­ոշիչ­նե­րով զ­բաղ­վում են մար­դիկ, ո­րոնց մեծ մա­սը, չէի ա­սի, թե լա­վա­գույն մաս­նա­գետ­ներ են»

  «Կր­թա­կան չա­փոր­ոշիչ­նե­րով զ­բաղ­վում են մար­դիկ, ո­րոնց մեծ մա­սը, չէի ա­սի, թե լա­վա­գույն մաս­նա­գետ­ներ են»

  11.09.2020| 02:14
  «Է­դիթ Պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյան հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահ ՄԿՐ­ՏԻՉ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք կր­թա­կան ո­լոր­տում ըն­թա­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րի, մաս­նա­վո­րա­պես՝ նոր չա­փո­րո­շիչ­նե­րի մա­սին, ո­րոնք հան­րա­յին դժ­գո­հու­թյան ա­ռիթ դար­ձան։
 • Պնդա­ճա­կատ ան­հե­թե­թու­թ­յուն

  Պնդա­ճա­կատ ան­հե­թե­թու­թ­յուն

  11.09.2020| 01:51
  Նա­խորդ քա­ղա­քա­պե­տի օ­րոք մայ­րա­քա­ղա­քում ի հայտ ե­կան հայ մշա­կույ­թի և պատ­մու­թյան երևե­լի­նե­րի պատ­կե­րագ­րե­րը, նրանց դի­ման­կար­նե­րով և ամ­փոփ վա­վե­րագր­մամբ։ Միան­գա­մայն տե­ղին և ար­դիա­կան էր նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը։
 • Կո­րու­ս­յալ պե­տա­կա­նու­թ­յան հու­շա­ս­յու­նը

  Կո­րու­ս­յալ պե­տա­կա­նու­թ­յան հու­շա­ս­յու­նը

  11.09.2020| 01:48
  «Բնու­թյան շնոր­հած և կու­սակ­ցու­թյան թույ­լատ­րած մտա­վոր ու­ժով օժտ­ված հան­րա­պե­տու­թյան ղե­կա­վար­նե­րը լո­յալ էին վե­րա­բեր­վում ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան փնտր­տուք­նե­րին, և փառք նրանց, քա­նի որ մեզ չվի­ճակ­վեց փրկ­վել կա­տա­ղած բուլ­դո­զեր­նե­րից և ար­վես­տը ընդ­հա­տա­կում թաքց­նե­լուց, նախ և ա­ռաջ, շնոր­հիվ Հեն­րիկ Ի­գի­թյա­նի և Շա­հեն Խա­չատ­րյա­նի, ո­րոնք ղե­կա­վար գլուխ­նե­րի մեջ խց­կում էին ճշ­մար­տու­թյու­նը աջ և ձախ ար­վես­տի մա­սին»։ Կա­րեն ՄԻ­ՔԱ­ՅԵ­ԼՅԱՆ Ար­վես­տա­բան, հրա­պա­րա­կա­գիր
 • Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  11.09.2020| 01:43
  Քայ­լում եմ ու հա­յաց­քով ե­կե­ղե­ցի փնտ­րում. բնա­կա­նա­բար՝ ոչ մե­կը գո­յու­թյուն չու­նի, թուր­քե­րը բո­լո­րը քան­դել-ա­վե­րել են: Ա­վե­րել կամ բռ­նա­զավ­թել են նաև դրանց կից դպ­րոց­նե­րը, ո­րոնք լա­վա­գույնն էին որ­պես շի­նու­թյուն:
 • «Կար­դում էի այն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րի ցան­կը, որ պատ­րաստ­վում են հա­նե­լու դպ­րո­ցա­կան դա­սագր­քե­րից, ու սար­սա­փում էի»

  «Կար­դում էի այն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րի ցան­կը, որ պատ­րաստ­վում են հա­նե­լու դպ­րո­ցա­կան դա­սագր­քե­րից, ու սար­սա­փում էի»

  11.09.2020| 01:40
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը աս­մուն­քող, Ա­վե­տիք Ի­սա­հա­կյա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նի մաս­սա­յա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի բաժ­նի աշ­խա­տա­կից ԳԱ­ՅԱ­ՆԵ ՍԱՄ­ՎԵ­ԼՅԱՆՆ է:
 • «Կա­սեի` Ար­մեն, էս ինչ հզոր ես, ախ­պերս...»

  «Կա­սեի` Ար­մեն, էս ինչ հզոր ես, ախ­պերս...»

  11.09.2020| 01:36
  «Հայ­րե­նիք» հաս­կա­ցու­թյունն ու­նի աշ­խար­հագ­րա­կան և հոգևոր ի­մաստ: Աշ­խար­հագ­րա­կան ի­մաս­տով՝ հայ­րե­նիքն այն տա­րածքն է, ո­րը պատ­մա­կա­նո­րեն պատ­կա­նում է տվյալ հա­վա­քա­կա­նու­թյա­նը, իսկ հոգևոր տե­սա­կե­տից այն բնա­տա­րածքն է, ո­րը տվյալ ազ­գի կամ էթ­նիկ հան­րույ­թի ան­հատ­ներն ըն­կա­լում են որ­պես ի­րենց ազ­գա­յին կամ էթ­նիկ ինք­նու­թյան ան­քակ­տե­լի մաս: Այս ի­մաս­տով՝ ազ­գը և հայ­րե­նի­քը ան­բա­ժա­նե­լի ամ­բող­ջու­թյուն են:
 • Երկու տուփ ծխա­խոտ, մի շիշ ա­րաղ` ու...կբարձ­րաց­նենք Ծա­տու­ր­յա­նի հի­շա­տա­կի օ­ղոր­մա­թա­սը

  Երկու տուփ ծխա­խոտ, մի շիշ ա­րաղ` ու...կբարձ­րաց­նենք Ծա­տու­ր­յա­նի հի­շա­տա­կի օ­ղոր­մա­թա­սը

  11.09.2020| 01:32
  Ըն­թեր­ցող ջան, այդ­պես` «հայ գրա­կա­նու­թյան ձա­խոր­դը», ան­վա­նում եմ բա­նաս­տեղծ ԱԼԵՔ­ՍԱՆԴՐ ԾԱ­ՏՈՒ­ՐՅԱ­ՆԻՆ (1865, Զա­քա­թա­լա-1917, Թիֆ­լիս) և գի­տե՞ս ին­չու: Ինքդ դա­տիր:
 • Մի ողջ սերն­դի ա­ր­յու­նոտ­ված ճա­կա­տա­գիր (ըն­թեր­ցե­լով Սի­րուն Բաղ­դա­սա­ր­յա­նի «Մկր­տիչ Սարգ­ս­յա­նի վի­պագ­րու­թ­յու­նը» ու­սում­նա­սի­րու­թ­յու­նը)

  Մի ողջ սերն­դի ա­ր­յու­նոտ­ված ճա­կա­տա­գիր (ըն­թեր­ցե­լով Սի­րուն Բաղ­դա­սա­ր­յա­նի «Մկր­տիչ Սարգ­ս­յա­նի վի­պագ­րու­թ­յու­նը» ու­սում­նա­սի­րու­թ­յու­նը)

  11.09.2020| 00:07
  Մոտ կես դար բա­նա­սի­րու­թյան դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր ԿԻՄ Ա­ՂԱ­ԲԵ­ԿՅԱ­ՆԸ նվի­րյա­լի ջեր­մե­ռան­դու­թյամբ և ազն­վո­րեն ծա­ռա­յեց հայ գրա­կա­նու­թյա­նը։ ԵՊՀ բա­նա­սի­րա­կա­նի մի քա­նի սե­րունդ հի­շում է նրա ան­բռ­նազ­բոս, փո­թոր­կուն, հա­րուստ գի­տե­լիք­նե­րով ամ­փոփ դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րը, ո­րոն­ցով կրթ­վել են ի­րենք և ի­րենց հեր­թին կր­թել դպ­րո­ցա­հա­սակ նո­րա­հաս­նե­րին, իսկ գրա­կա­նա­գե­տի մե­նագ­րու­թյուն­նե­րը, ո­րոնց թե­մա­տիկ ընդ­գր­կու­մը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թյան զար­գաց­ման մի­տում­ներն են և Հ. Օ­շա­կա­նի, Գ. Մա­հա­րու, Մ. Սարգ­սյա­նի, Բ. Հով­սե­փյա­նի, Հ. Մաթևո­սյա­նի և այ­լոց գրա­կան դի­ման­կար­նե­րի ստեղ­ծու­մը, ընդ­միշտ կու­ղեկ­ցեն ու­սում­նա­կան­նե­րին որ­պես դա­սագր­քեր և կյան­քի դա­սեր։
 • Ֆարիբա Վաֆին՝ հայերեն

  Ֆարիբա Վաֆին՝ հայերեն

  09.09.2020| 18:31
  Հայերեն թարգմանությամբ լույս են տեսել Իրանի ամենից հայտնի, ինքնատիպ ու ընթերցվող գրողներից Ֆարիբա Վաֆիի ստեղծագործությունները։
 • Բաժանում

  Բաժանում

  08.09.2020| 12:20
  -Սիփանն ասաց՝ տունն առնող կա, լավ էլ գին է տալիս, վաղը գնալու ենք նոտարի մոտ: Սոնայի դեմքը չէր երևում: Ձայնը լսվում էր տժժացող բադրիջանների միջից: Չգիտես ինչու՝ ուզեց տեսնել Սոնայի դեմքը, երբ ասում էր՝ վաղը գնալու ենք նոտարի մոտ: Բայց Սոնան չէր շրջվում, պատառաքաղով շուռ էր տալիս բադրիջանները ու խոսում էր ինքնապատասխանիչի ձայնով՝ ես տանը չեմ, թողեք հաղորդագրություն, կամ ավելի ուշ զանգեք: