• Թուրք աս­կ­յա­րը կանգ կառ­նի այն­տեղ, ուր կհան­դի­պի ռուս սալ­դա­թին

  Թուրք աս­կ­յա­րը կանգ կառ­նի այն­տեղ, ուր կհան­դի­պի ռուս սալ­դա­թին

  08.09.2020| 00:09
  Հա­վա­նա­կան ընդ­դի­մա­խոս­նե­րիս նախ ցան­կա­նում եմ կան­խել, որ ո՛չ արևմտա­մետ եմ, ո՛չ ռու­սա­մետ:
 • Բացօթյա համերգով մեկնարկեց կամերային կենտրոնի նոր համերգաշրջանը

  Բացօթյա համերգով մեկնարկեց կամերային կենտրոնի նոր համերգաշրջանը

  07.09.2020| 12:30
  Հայաստանյան երկու կամերային երաժշտախմբերի բացօթյա կատարումներով տրվեց Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի 2020-2021 թթ․ համերգաշրջանի մեկնարկը:
 • Աբովենց բացօթյա գրադարանը

  Աբովենց բացօթյա գրադարանը

  05.09.2020| 12:27
  Սեպտեմբերի 6-ին, ժամը 18:30-ին, Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանում տեղի կունենա մեծանուն Լուսավորչի վերջերս վերականգնված արձանի հանրային ցուցադրության արարողությունը:
 • Համերգաշրջանի մեկնարկ

  Համերգաշրջանի մեկնարկ

  04.09.2020| 17:52
  Սեպտեմբերի 5-ին, ժամը 20։30 բոլորովին նոր հարթակում՝ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան այգում համերգով հանդես կգան Երևանի պետական կամերային երգչախումբը (գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար՝ Հարություն Թոփիկյան) և Հնագույն երաժշտության «Տաղարան» համույթը (գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր՝ Սեդրակ Երկանյան):
 • «Մեզ պետք է ու­նե­նալ հո­գե­պես և բա­րո­յա­պես ա­ռողջ սե­րունդ»

  «Մեզ պետք է ու­նե­նալ հո­գե­պես և բա­րո­յա­պես ա­ռողջ սե­րունդ»

  04.09.2020| 01:40
  Կր­թու­թյան ո­լոր­տում ի­րա­կա­նաց­վող փո­փո­խու­թյուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են մնալ թիվ մեկ քն­նարկ­ման թե­ման։ Զանգ­վա­ծա­յին լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում, սոց­ցան­ցե­րում չեն դա­դա­րում հան­րա­յին քն­նար­կում­նե­րը։ Ո­լոր­տի մաս­նա­գետ­նե­րը, մտա­վո­րա­կան­նե­րը կողմ-դեմ գնա­հա­տա­կան­ներ են հն­չեց­նում։ Բո­ղո­քի ակ­ցիա­ներն ու­ղեկց­վում են կր­թա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի վե­րա­նայ­ման, ընդ­հուպ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հե­ռաց­ման պա­հան­ջով։
 • Երա­նի չէ՞ր գո­ղա­նա­յին. սրանք դրած «տա­շում» են

  Երա­նի չէ՞ր գո­ղա­նա­յին. սրանք դրած «տա­շում» են

  04.09.2020| 01:38
  2019 թ. աշ­խա­տան­քա­յին ամ­բողջ ութ ա­միս ՀՀ հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տը հար­կադր­ված ե­ղավ «նվի­րել» Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նին՝ ստու­գե­լու հա­մար կա­ռույ­ցի ֆի­նան­սատն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյու­նը ՀՀ օ­րեն­սդ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րին։
 • Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  04.09.2020| 01:35
  Մար­դիկ ու քա­ղաք­նե­րը զար­մա­նա­լիո­րեն հար ու նման են: Նրանք ծն­վում, գո­յատևում ու մեռ­նում են: Ես գի­տեի այդ քա­ղա­քի` հա­յի հիմ­նած բնա­կա­վայ­րի, կյան­քի ու մահ­վան պատ­մու­թյու­նը, բայց նո­րին մե­ծու­թյուն Ժա­մա­նա­կը և նրա ար­գա­սիք Covid-19-ը ստի­պե­ցին ու­սում­նա­սի­րել նաև ծնուն­դը: Իսկ դա գտն­վում էր… միջ­նա­դա­րում:
 • Տոն, ո­րը նկար­չի հետ է

  Տոն, ո­րը նկար­չի հետ է

  04.09.2020| 01:16
  Օ­գոս­տո­սի 21-ին մեկ­նար­կեց «Սյու­նյաց զար­դը. Տաթև» ան­վա­նու­մով պլե­նե­րը (բա­ռը ֆրան­սե­րեն է` pleinair, նշա­նա­կում է բաց օդ, բա­ցօ­թյա) ԳՐԻ­ԳՈՐ ՄՈՎ­ՍԻ­ՍՅԱՆ և ՆԱԻ­ՐԱ ԿԱՐԱՊԵ­ՏՅԱՆ ա­մու­սին­նե­րի մե­կե­նա­սու­թյամբ։
 • Խո­նար­հում ան­կա­խու­թ­յան հռ­չա­կագ­րին

  Խո­նար­հում ան­կա­խու­թ­յան հռ­չա­կագ­րին

  04.09.2020| 01:14
  Երկ­րի (այն է` 3-րդ հան­րա­պե­տու­թյան) քա­ղա­քա­կան տա­ղա­վար տո­նը ան­վե­րա­պա­հո­րեն «Ան­կա­խու­թյան հռ­չա­կա­գիրն» է, ո­րի փա­ռա­պանծ տա­րե­դար­ձը ան­ցած շո­գա­պաղ օ­գոս­տո­սի 23-ին էր։ Այն, ինչ­պես և սպա­սե­լի էր, մատն­վեց ան­տար­բե­րու­թյան և մղ­վեց հա­յոց նո­րա­գույն շր­ջա­նի պատ­մու­թյան ո­րոմ­նա­պատ լու­սանց­քը։
 • «Տգետ­նե­րին շատ ա­վե­լի հեշտ է կա­ռա­վա­րել ամ­բողջ աշ­խար­հում, քան գի­տա­կից մարդ­կանց»

  «Տգետ­նե­րին շատ ա­վե­լի հեշտ է կա­ռա­վա­րել ամ­բողջ աշ­խար­հում, քան գի­տա­կից մարդ­կանց»

  04.09.2020| 01:06
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ, տե­նոր, Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի թատ­րո­նի մե­ներ­գիչ ՊԵՐՃ ՔԱՐԱ­ԶՅԱՆՆ է: