Ռուսաստանը կչեղարկի ռոումինգը Հայաստանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի հետ: ● Եվրամիությունը շուրջ 1 միլիարդ եվրո է հատկացրել Մոլդովային՝ երկրի կայունության ամրապնդման համար: ● Ֆրանսիայի խորհրդարանը Գոլոդոմորը ճանաչել է ուկրաինացի ժողովրդի ցեղասպանություն: ● Բայդենը մտահոգություն է հայտնել Բելառուսում միջուկային զենք տեղակայելու ՌԴ հայտարարության առնչությամբ:               
 
 • «Ադր­բե­ջա­նը հա­տուկ ու­շադ­րու­թյուն է դարձ­նում ջրա­յին աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը»

  «Ադր­բե­ջա­նը հա­տուկ ու­շադ­րու­թյուն է դարձ­նում ջրա­յին աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը»

  15.10.2020| 23:27
  Մեր զրու­ցա­կի­ցը ա­մե­րի­կաբ­նակ լրագ­րող, բնա­պահ­պան ԳԱ­ԼՈՒՍՏ ՆԱ­ՆՅԱՆՆ է: Զրույ­ցի թե­ման Հա­յաս­տա­նի դեմ սան­ձա­զերծ­ված պա­տե­րազմն է, Սփյուռ­քի ար­ձա­գան­քը, ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետևանք­նե­րը:
 • Օվկիանոսի մակարդակը կարող է բարձրանալ մինչև 40 սմ-ով

  Օվկիանոսի մակարդակը կարող է բարձրանալ մինչև 40 սմ-ով

  29.09.2020| 23:42
  Space.com հարթակում տպագրված վերլուծության համաձայն՝ առաջիկայում համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը կարող է բարձրանալ մինչև 40 սմով:
 • Վանա լճի ջրի մակարդակը նվազում է. Anadolu

  Վանա լճի ջրի մակարդակը նվազում է. Anadolu

  21.09.2020| 10:59
  Կլիմայի փոփոխության պատճառով իջնում է նաև Վանա լճի ջրի մակարդակը: Առափնյա շրջաններ կան, որտեղ ջուր այնքան է նվազել, որ սկսել են ի հայտ գալ ջրի տակ անցած ձկնորսական նավերը:
 • Կապիկները պաշարել են թաիլանդական քաղաքը. լուսանկարներ

  Կապիկները պաշարել են թաիլանդական քաղաքը. լուսանկարներ

  31.07.2020| 21:22
  Թաիլանդական Լոմբուրի քաղաքում բնակիչները կատասրաֆիկ իրավիճակի հետ են բախվել: Քաղաքում, որտեղ 70 հազար մարդ է բնակվում, կապիկների թիվը մոտ 90 հազարի է հասել: Այս մասին գրում է New York Times պարբերականը:
 • «Ա­ռաջ­նա­հեր­թը մաքր­ման կա­յան­նե­րի կա­ռու­ցումն է»

  «Ա­ռաջ­նա­հեր­թը մաքր­ման կա­յան­նե­րի կա­ռու­ցումն է»

  28.07.2020| 00:47
  Խմե­լու քաղց­րա­համ ջրե­րը աշ­խար­հում նվա­զում են, և կա­պույտ վա­ռե­լի­քից ու սև ոս­կուց ա­վե­լի թանկ ջուրն է դառ­նա­լու։ Աշ­խարհն այս խնդ­րով ա­հա­զանգ է հն­չեց­նում, և դա պա­տա­հա­կան չէ։ Ա­ռանց ջրի մար­դը չի կա­րող ապ­րել։
 • Իտալական Ալպերում ձյունը վարդագույն երանգ է ստացել

  Իտալական Ալպերում ձյունը վարդագույն երանգ է ստացել

  08.07.2020| 15:24
  Գրելանդիայում հանդիպող «Ancylonema nordenskioeldii» անվանմամբ բույսը պատճառ է դարձել, որ իտալական Ալպերը վարդագույն երանգը ստանան: Նման եզրակացության է եկել Իտալիայի ազգային հետազոտական խմբի ներկայացուցիչ Բիաջո դի Մաուրոն՝ ուսումնասիրելով Ալպերի ձյան տարօրինակ գույնը:
 • «Ա­մուլ­սա­րը չի դառ­նա­լու «խալ­խի» հան­քա­վայր»

  «Ա­մուլ­սա­րը չի դառ­նա­լու «խալ­խի» հան­քա­վայր»

  03.07.2020| 00:37
  Նա­խօ­րեին Ա­մուլ­սար տա­նող ճա­նա­պար­հին կր­կին լար­ված վի­ճակ էր։ Տե­ղի բնա­կիչ­ներն ի­րենց վր­դով­մունքն էին հայտ­նում պահ­նոր­դա­կան նոր ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րից։ Ա­վե­լի վաղ այն­տեղ հս­կո­ղու­թյուն էին ի­րա­կա­նաց­նում «Պան­տե­րա սե­քյու­րի­թի» ըն­կե­րու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րը, սա­կայն նրանց նոր մարդ­կան­ցով են փո­խա­րի­նել, ին­չը հան­քար­դյու­նա­բե­րու­թյա­նը դեմ բնա­կիչ­նե­րին կաս­կա­ծե­լի է թվում, քա­նի որ բա­վա­կան մեծ թվով պահ­նորդ է այն­տեղ ե­կել։
 • Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քի մոտ 80 տո­կո­սը են­թարկ­վում է դեգ­րա­դա­ցիա­յի

  Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քի մոտ 80 տո­կո­սը են­թարկ­վում է դեգ­րա­դա­ցիա­յի

  23.06.2020| 01:41
  Մինչ երկ­րա­գուն­դը պայ­քա­րում է իր 1,5 մի­լիարդ հեկ­տար` յու­րա­հա­տուկ բու­սա­կան և կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հով ա­նա­պա­տա­յին տա­րած­քը «բու­ժե­լու» հա­մար, ՄԱԿ-ի Գլ­խա­վոր ա­սամբ­լեան դեռևս 23 տա­րի ա­ռաջ՝ 1994 թվա­կա­նին, ըն­դու­նեց «Ա­նա­պա­տաց­ման դեմ պայ­քա­րի մա­սին ե­րաշ­տի և/կամ ա­նա­պա­տաց­ման են­թարկ­ված եր­կր­նե­րում, մաս­նա­վո­րա­պես` Աֆ­րի­կա­յում» կոն­վեն­ցիան, ո­րը ստո­րագ­րած ա­ռա­ջին եր­կր­նե­րից էր Հա­յաս­տա­նը:
 • Ֆրանսիան առաջարկում է Սահմանադրության մեջ ներառել գլոբալ տաքացման դեմ պայքարը

  Ֆրանսիան առաջարկում է Սահմանադրության մեջ ներառել գլոբալ տաքացման դեմ պայքարը

  22.06.2020| 09:01
  Հունիսի 21-ին քաղաքացիական կոնվենտը Ֆրանսիայի նախագահին է ներկայացրել բնապահպանական 150 նախաձեռնություն, որոնցից մեկն էլ Սահմանադրության մեջ գլոբալ տաքացման մասին դրույթ և օրենսդրության մեջ էկոցիդի (գենոցիդի նման) հոդվածներ ներառելն է:
 • Մեկ տար­վա ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը մա­տը մա­տին չեն խփել

  Մեկ տար­վա ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը մա­տը մա­տին չեն խփել

  12.06.2020| 02:06
  Սևանն այս տա­րի նույն­պես, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, կկա­նա­չի: Նման ա­հա­զանգ են հն­չեց­նում բնա­պահ­պան­նե­րը, ին­չը հաս­տա­տում է նաև Գե­ղար­քու­նի­քի մարզ­պետ Գնել Սա­նո­սյա­նը: