Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովն ասել է, որ Ղազախստանի Digital Almaty համաժաղովին իր ելույթի մի մասը գրել է արհեստական ինտելեկտը։ «Այն, ինչ տասը տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր դարձել է իրականության մաս»,-հավելել է նա:               
 

Ասում են...

Ասում են...
20.11.2020 | 00:37

... թե իշ­խա­նու­թյան ներ­սում ան­գամ այս խա­ռը օ­րե­րին կան մար­դիկ, որ փոր­ձում են սե­փա­կան նկր­տում­ներն ա­ռաջ մղել։ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նը պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար դառ­նա­լու ե­րա­զանքն ի­րա­գոր­ծե­լու շե­մին է և այս հար­ցում ա­ջա­կից­նե­րի պա­կաս չու­նի։ Այս օ­րե­րին նրա հետ բա­նա­կը վար­կա­բե­կե­լու ակ­տիվ գոր­ծին է լծ­վել նաև Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նը, որն էլ իր սե­փա­կան հա­վակ­նու­թյուն­ներն ու­նի։


Ա­սում են, թե զին­ված ու­ժե­րի վրա ողջ կեղ­տը թա­փե­լը, ի­րա­վի­ճա­կի միակ մե­ղա­վոր կար­գելն ան­ձամբ կա­ռա­վա­րու­թյան հո­վա­նա­վո­րու­թյամբ ու հրա­հան­գով է ի­րա­կա­նաց­վում։ Սա­կայն Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նը ճիշտ կա­ներ ընդ­հան­րա­պես լռեր, իսկ ե­թե այդ­քան մեծ է խո­սե­լու ցան­կու­թյու­նը, թող նախ­կին դա­տա­խազ Սոկ­րատ Հով­սե­փյա­նի՝ «Ի­րա­տես»-ում հրա­պա­րակ­ված փաս­տե­րին պա­տաս­խա­նի, ու վեր­ջա­պես ա­սի, թե Գյում­րիում ին­չու՞ են ի­րեն կն­քել «հրեշ Ան­դո» մա­կա­նու­նով։ Պա­րոն Ան­դոն թող չկաս­կա­ծի՝ հե­ռու չէ ժա­մա­նա­կը, երբ ոչ թե Պն կգ­նա, այլ ու­ղիղ ոս­տի­կա­նու­թյուն կամ ԱԱԾ..., բայց ար­դեն բա­ցատ­րու­թյուն­ներ տա­լու։

Դիտվել է՝ 349170

Մեկնաբանություններ