Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովն ասել է, որ Ղազախստանի Digital Almaty համաժաղովին իր ելույթի մի մասը գրել է արհեստական ինտելեկտը։ «Այն, ինչ տասը տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր դարձել է իրականության մաս»,-հավելել է նա:               
 

Ասում են...

Ասում են...
11.12.2020 | 01:07

...թե Փա­շի­նյա­նի տրա­մա­բա­նու­թյամբ՝ ար­դեն «ժո­ղո­վուրդ» չէ նաև ԱԱԾ-ն, քա­նի որ այս կա­ռույ­ցի վրա նա այլևս վե­րահս­կո­ղու­թյուն չու­նի։ Այս պա­հին միակ ի­րա­վա­պահ կա­ռույ­ցը, ո­րը Փա­շի­նյա­նին մաս­նա­կիո­րեն են­թարկ­վում է, ոս­տի­կա­նու­թյունն է, քա­նի որ ոս­տի­կա­նա­պետ նրա ըն­կե­րը դեռ չի «մեր­ժել» Փա­շի­նյա­նին, սա­կայն այս­տեղ էլ դժ­գո­հու­թյու­նը գնա­լով ա­ճում է։

Իսկ ԱԱԾ-ն, ա­սում են, վա­ղուց ձեռ­քե­րը լվա­ցել ու մի կողմ է քաշ­վել։ Այն­տեղ Փա­շի­նյա­նին հա­մա­րում են ժա­մա­նա­կի վրա խա­ղա­ցող բախ­տախն­դիր, ո­րը եր­կի­րը տա­նում է դե­պի ան­դունդ։ Դրան զու­գա­հեռ, ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյու­նում այս օ­րե­րին ու­շագ­րավ խմո­րում­ներ են ըն­թա­նում, ո­րոնք ա­ռա­ջի­կա­յում կա­րող են բե­կում­նա­յին լի­նել։

Դիտվել է՝ 345321

Մեկնաբանություններ