• Նիկոլ Փաշինյան. Անհրաժեշտ է ապահովել ազատ առևտրի ռեժիմի անխափան գործունեությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում

  Նիկոլ Փաշինյան. Անհրաժեշտ է ապահովել ազատ առևտրի ռեժիմի անխափան գործունեությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում

  10.04.2020| 23:03
  Պետք է պատրաստ լինենք օգտվել հետճգնաժամային շրջանում ի հայտ եկող տնտեսական հնարավորություններից՝ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին, որն անցկացվել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով:
 • Ում հավատալ

  Ում հավատալ

  10.04.2020| 19:33
  Մեր իշխանություններից հնարավոր չէ գլուխ հանել։ Վարակվածների թվի առաջին քիչ տվյալից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ազդարարեց, եթե այսպես շարունակվի մի քանի օր, հնարավոր է շուտով անցնենք բնականոն կյանքին։
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  10.04.2020| 14:01
  Ոչ ոք ցայ­սօր տե­ղյակ չէ, թե իր նվա­ճած եր­կր­նե­րի հարս­տու­թյու­նը Տիգ­րա­նը ու՞ր է խց­կել: ՈՒ­զում եմ նվա­ճո­ղա­կան այդ ժա­մա­նակ­նե­րի վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­նե­րի հան­րա­գու­մա­րը ներ­կա­յաց­նել և բա­ցա­հայ­տել, որ Տիգ­րան Մե­ծի ժա­մա­նակ բնակ­չու­թյան ա­ճը ա­պա­հով­վել է ոչ թե ներ­քին ծնե­լու­թյան, այլ իր տի­րա­պե­տու­թյան տակ ան­ցած պե­տու­թյուն­նե­րի բնակ­չու­թյան բռ­նի տե­ղա­հան­ման և ներ­գաղ­թի ար­դյուն­քում, որ նվա­զա­գույն զամ­բյու­ղի մեջ ոչ օ­ճառ ու ա­տա­մի մա­ծուկ կար, ոչ էլ, նե­րե­ցեք, զու­գա­րա­նի թուղթ, չէին հաշ­վարկ­ված գույ­քա­հար­կը, կո­մու­նալ վճա­րում­նե­րը, կա­հույ­քի ձեռք­բե­րու­մը, հան­գս­տի ի­րա­վուն­քը և այլն:
 • ՈՒմ բախ­տը չի ժպ­տա

  ՈՒմ բախ­տը չի ժպ­տա

  10.04.2020| 13:47
  Որ­քան իշ­խա­նու­թյան գլ­խին մեծ խն­դիր­ներ են կու­տակ­վում, այն­քան նոր թի­րախ­նե­րի կա­րիք է լի­նում։ Այ­սօր դեռ բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյու­նը սևեռ­ված է վի­րու­սի հաղ­թա­հար­ման վրա, բայց երբ ո­լոր­տա­յին խն­դիր­նե­րը սկ­սե­ցին ի­րենց զգաց­նել, նոր «հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» բա­ցա­հայ­տու­մը շատ չի ու­շա­նա։ Օ­րերս, երբ քա­ղա­վիա­ցիա­յի շուրջ աղ­մուկ բարձ­րա­ցավ, դրա­նում մե­ղա­վոր ճա­նաչ­վեց քա­ղա­վիա­ցիա­յի գծով վար­չա­պե­տի խոր­հր­դա­կան Հա­կոբ Ճա­ղա­րյա­նը։
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին աշ­խար­հա­փո­փո­խու­թ­յուն

  Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին աշ­խար­հա­փո­փո­խու­թ­յուն

  10.04.2020| 13:15
  Բնա­կան է, որ ռու­սաս­տա­նյան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի քն­նար­կում­նե­րի գե­րա­դաս թե­ման ևս կո­րո­նա­վի­րուսն է ու նրա ա­ռա­ջաց­րած բա­զում հրա­տապ խն­դիր­նե­րը: Ան­շուշտ ան­չափ դժ­վար է հա­մա­ճա­րա­կը վե­րահս­կել Ռու­սաս­տա­նի նման հի­րա­վի ան­ծայ­րա­ծիր երկ­րում:
 • Անկու­մը միշտ էլ անս­պա­սե­լի է վրա հաս­նում, շատ էլ ցա­վոտ է լի­նում

  Անկու­մը միշտ էլ անս­պա­սե­լի է վրա հաս­նում, շատ էլ ցա­վոտ է լի­նում

  10.04.2020| 13:14
  Մեր ի­րա­րա­մերժ ի­րա­կա­նու­թյան մեջ դի­լե­մա­յի հաս­նող և դրա շուրջ ըն­թա­ցող «սու­սե­րա­խո­ցում­նե­րի» մր­ցա­վազ­քը քա­ղա­քա­կան դաշ­տում նո­րու­թյուն չէ։ Ե­թե ոչ վաղ ան­ցյա­լում դա մո­դա­յիկ էր, ինք­նադրսևոր­ման ձևե­րից մե­կը, ա­պա այ­սօր սո­վո­րա­կան է դար­ձել, կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին։
 • Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  Բա Փա­շի­ն­յա­նի ա­սածն ու ա­րածն ազ­գա­դա­վու­թ­յուն չէ, ի՞նչ է

  10.04.2020| 13:11
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան գե­րա­գույն գլ­խա­վոր մա­նի­պու­լյա­տոր, հայտ­նի ստա­խոս ու բան­սար­կու, ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ապ­րի­լի 6-ին իր ֆեյս­բու­քյան լայ­վի ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նեց նաև ՀՀ քա­ղա­քա­ցիա­կան ա­վիա­ցիա­յի կո­մի­տեի վե­րա­բե­րյալ հար­ցին:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  10.04.2020| 13:04
  Աշ­խար­հում ա­ճում են աղ­մուկն ու խու­ճա­պը։ Կար­ծում ենք` ի­րա­վի­ճա­կը հեշ­տաց­րել են բազ­մա­թիվ խնդ­րա­հա­րույց հար­ցեր, ո­րոնք ան­խախ­տե­լիո­րեն ծա­ռա­ցած էին ինչ­պես աշ­խար­հի գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի կա­ռա­վա­րու­թյուն­նե­րի, այն­պես էլ զա­նա­զան «հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի» և «Է­մի­րու­թյուն­նե­րի» մանր իշ­խա­նիկ­նե­րի աչ­քե­րի առջև։
 • Առա­ջին նա­խա­գա­հի մի­ջո­ցով ո­րո­շա­կի սա­կար­կու­թ­յուն­ներ են սկս­վում

  Առա­ջին նա­խա­գա­հի մի­ջո­ցով ո­րո­շա­կի սա­կար­կու­թ­յուն­ներ են սկս­վում

  10.04.2020| 12:59
  Երբ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ­նե­րը հան­դես են գա­լիս որևէ հայ­տա­րա­րու­թյամբ, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, շատ լուրջ գոր­ծըն­թաց­ներ են ստի­պում նրանց դուրս գալ լռու­թյան ռե­ժի­մից և ներ­կա­յաց­նել սե­փա­կան տե­սա­կե­տը։ Մա­նա­վանդ երբ այդ նա­խա­գահ­նե­րին ի­րենց բնա­վո­րու­թյամբ, գոր­ծե­լաո­ճով կա­րե­լի է դա­սել ուր­բա­թա­խոս ղե­կա­վար­նե­րի թվին։
 • «Այս պա­հին կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը պետք է ո­րոշ խո­շոր ձեռ­նար­կու­թ­յուն­նե­րի ազ­գայ­նաց­ման ծրա­գիր պատ­րաս­տի»

  «Այս պա­հին կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը պետք է ո­րոշ խո­շոր ձեռ­նար­կու­թ­յուն­նե­րի ազ­գայ­նաց­ման ծրա­գիր պատ­րաս­տի»

  10.04.2020| 12:52
  Այն, ինչ այս օ­րե­րին կա­տար­վում է Ար­ցա­խում, բա­վա­կան խնդ­րա­հա­րույց է։ Քաո­սա­յին ի­րա­վի­ճակն ա­նըն­դու­նե­լի է շա­տե­րի հա­մար։ ՀԴԿ նա­խա­գահ Ա­ՐԱՄ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆՆ էլ ան­թույ­լատ­րե­լի է հա­մա­րում խժդ­ժու­թյուն­ներն Ար­ցա­խում, քա­նի որ դրանք հղի են վտան­գա­վոր հետևանք­նե­րով, և դրա­նից հաս­տա­տա­պես օգտ­վե­լու է հա­կա­ռա­կոր­դը։