• Պուտինը երկրորդ ուղերձով դիմեց ժողովրդին, Սինձո Աբեն կորոնավիրուսի դեմ առաջարկում է «Ավիգանը»

  Պուտինը երկրորդ ուղերձով դիմեց ժողովրդին, Սինձո Աբեն կորոնավիրուսի դեմ առաջարկում է «Ավիգանը»

  03.04.2020| 11:09
  ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հեռուստաուղերձով դիմելով ժողովրդին՝ հայտարարեց, որ ամբողջ ապրիլը Ռուսաստանում կլինի ոչ աշխատանքային՝ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով:
 • Կարանտինը սպանում է բիզնեսն ու տնտեսությունը՝ իրո՞ք

  Կարանտինը սպանում է բիզնեսն ու տնտեսությունը՝ իրո՞ք

  03.04.2020| 11:06
  Երկրների մեծ մասը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ կարանտինով՝ չնայած տնտեսության վիթխարի վնասին: Մյուսները չեն շտապում բիզնեսն արհեստական կոմայի մեջ մտցնել՝ վախենում են, որ դեղը հիվանդությունից վտանգավոր կլինի:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  03.04.2020| 01:41
  Տիկ­նայք և պա­րո­նայք, հար­գե­լի երդ­վյալ ա­տե­նա­կալ­ներ, մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հան­դեպ մար­դա­սի­րա­կան դրսևո­րում­նե­րից, բա­րու­թյան և հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյան մղում­նե­րից դրդ­ված, դա­տա­վա­րու­թյուն­նե­րը շա­րու­նակ­վե­լու են, մենք դեռ շատ ցն­ցող ա­նակն­կալ­ներ ենք մա­տու­ցե­լու մեր հան­րու­թյա­նը...
 • Իշխա­նու­թ­յան ի­րա­կա­նաց­ման տրա­մա­բա­նու­թ­յան փո­փո­խու­թ­յուն տե­ղի չի ու­նե­նա

  Իշխա­նու­թ­յան ի­րա­կա­նաց­ման տրա­մա­բա­նու­թ­յան փո­փո­խու­թ­յուն տե­ղի չի ու­նե­նա

  03.04.2020| 01:37
  «Ինձ հա­մար մեծ հար­ցա­կան է‚ թե ինչ­պես է հնա­րա­վոր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում սահ­մա­նել ար­տա­կարգ դրու­թյուն‚ սա­կայն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում անց­կաց­նել ընտ­րու­թյուն­ներ։ Հատ­կա­պես այն դեպ­քում‚ երբ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը Ար­ցա­խի անվ­տան­գու­թյան ե­րաշ­խա­վորն է»‚- Ար­ցա­խի հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին նվիր­ված զրույ­ցը մեզ հետ այս­պես սկ­սեց քա­ղա­քա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԸ։
 • Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  03.04.2020| 01:04
  Հաշ­վի առ­նե­լով մեր երկ­րում և աշ­խար­հում ստեղծ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ճգ­նա­ժա­մը, կոչ եմ ա­նում միա­նալ մեր նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը, դուրս գալ պա­սիվ, սպա­սո­ղա­կան դրու­թյու­նից ու ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պայ­ման­նե­րում սկ­սել աշ­խա­տել, աշ­խա­տել միա­սին, միա­վո­րել մեր ու­ժե­րը, մեր մաս­նա­գի­տա­կան ու նյու­թա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, որ­պես­զի դուրս գանք այս կո­լապ­սից:
 • «Մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թ­յուն­նե­րի մասնակցություն չունենալը չի կա­րող ստ­վեր գցել Ար­ցա­խի ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի վրա»

  «Մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թ­յուն­նե­րի մասնակցություն չունենալը չի կա­րող ստ­վեր գցել Ար­ցա­խի ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի վրա»

  03.04.2020| 00:57
  Հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱՆՆ Ար­ցա­խում անց­կաց­ված նա­խա­գա­հա­կան ու խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը մր­ցակ­ցա­յին ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան է հա­մա­րում: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նա նշեց, որ միայն այն փաս­տը, որ ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցում էր նա­խա­գա­հի 14 թեկ­նա­ծու, ևս մեկ ան­գամ ա­պա­ցու­ցում է՝ Ար­ցա­խը բռ­նել է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան ու­ղին: Նա թե՛ նա­խընտ­րա­կան, թե՛ հե­տընտ­րա­կան, թե՛ ընտ­րա­կան բուն ըն­թաց­քը դրա­կան է գնա­հա­տում, իսկ ինչ վե­րա­բե­րում է ի­րա­վա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ու հա­սա­րա­կա­կան կա­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ար­ձա­նագ­րած խախտ­ւմ­նե­րին, ա­պա, ըստ մեր զրու­ցակ­ցի, դրանք այն­պի­սի ա­ղա­ղա­կող խախ­տում­ներ չեն ե­ղել, որ ազ­դեն ար­դյունք­նե­րի վրա:
 • Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում՝ հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում՝ հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  03.04.2020| 00:51
  Չա­րա­բաս­տիկ կո­րո­նա­վի­րու­սը կտ­րուկ կեր­պով ու­ժե­ղաց­րել է ճգ­նա­ժամն «ան­կախ» ՈՒկ­րաի­նա­յում. բա­նը հաս­նում է ա­մե­նա­տար­բեր մա­կար­դա­կի պաշ­տո­նյա­նե­րի կող­մից բա­ցա­հայտ սկան­դա­լա­յին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի։
 • Ադր­բե­ջա­նը եր­բեք չի փոխ­վել, մնում է «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը» հաս­կա­նան

  Ադր­բե­ջա­նը եր­բեք չի փոխ­վել, մնում է «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը» հաս­կա­նան

  03.04.2020| 00:48
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը բո­լոր խն­դիր­նե­րը երկ­րոր­դա­կան պլան է մղել, ան­գամ կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող։ Ե­րեկ ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի չոր­րորդ տա­րին լրա­ցավ։ Հեր­թա­կան ան­գամ մեր տղա­նե­րի ա­րյան գնով պաշտ­պան­վե­ցին մեր հո­ղե­րը։ ՈՒ հեր­թա­կան ան­գամ ա­պա­ցու­ցե­ցին, որ ա­րյամբ գծ­ված սահ­ման­ներն անհ­նար է խախ­տել։
 • Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  03.04.2020| 00:46
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հա­մաշ­խար­հա­յին փսի­խո­զը, ո­րը, ըստ էու­թյան, աս­տի­ճա­նա­բար կլա­նում է աշ­խար­հի տար­բեր ան­կյուն­ներ, ստ­վե­րում է բո­լոր այլ ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ոչ միայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թյան, այլև երկ­րոր­դա­կան և եր­րոր­դա­կան պլան է մղում ներ­քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րը։ Շա­տե­րին նույ­նիսկ թվում է, թե այն, ինչ ըն­դա­մե­նը մեկ-եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ շատ ար­դիա­կան էր, այլևս որևէ ակ­տուա­լու­թյուն չի ու­նե­նա­լու, և այժմ բո­լո­րը հետևում են կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հեր­թա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյա­նը, ա­ճող կամ նվա­զող թվե­րին։
 • «Կո­րո­նա­վի­րուսն ի­րեն «հար­մա­րա­վետ» է զգում հատ­կա­պես այն երկր­նե­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թ­յան ղե­կին պո­պու­լիստ­ներն են»

  «Կո­րո­նա­վի­րուսն ի­րեն «հար­մա­րա­վետ» է զգում հատ­կա­պես այն երկր­նե­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թ­յան ղե­կին պո­պու­լիստ­ներն են»

  03.04.2020| 00:39
  Ար­ցա­խում ա­վարտ­վե­ցին ընտ­րու­թյուն­նե­րը։ Ձևա­վոր­վեց խոր­հր­դա­րան, բայց նա­խա­գա­հի ա­թո­ռի եր­կու հա­վակ­նորդ­նե­րը դեռ երկ­րորդ փուլ պի­տի գնան։ Բա­վա­կան հե­տաքր­քիր պատ­կեր է ստեղծ­վել. ա­մե­նա­շատ քվե ստա­ցած թեկ­նա­ծու Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հետ երկ­րորդ փու­լում է մի թեկ­նա­ծու՝ Մա­սիս Մա­յի­լյա­նը, ո­րին դե­ֆակ­տո պաշտ­պա­նող կու­սակ­ցու­թյու­նը խոր­հր­դա­րան չան­ցավ։ Այ­սինքն, նա չու­նի քա­ղա­քա­կան հե­նա­րան։ Ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րի, հա­յաս­տա­նյան ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ զրու­ցել ենք «Դե­մոկ­րա­տա­կան այ­լընտ­րանք» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի ղե­կա­վար, քա­ղա­քա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍՈՒ­ՐԵ­ՆՅԱՆ­ՑԻ հետ։