• «Չի­րա­կա­նաց­րած ծրագ­րե­րի մեղ­քը կգ­ցեն կո­րո­նա­վի­րու­սի վրա»

  «Չի­րա­կա­նաց­րած ծրագ­րե­րի մեղ­քը կգ­ցեն կո­րո­նա­վի­րու­սի վրա»

  24.03.2020| 00:47
  «Այդ օ­րենքն ի­րա­կա­նու­թյան մեջ չի աշ­խա­տե­լու»,- անդ­րա­դառ­նա­լով ԱԺ ըն­դու­նած այն օ­րեն­քին, ո­րով պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն է սահ­ման­վում նաև ար­գել­ված տե­ղե­կատ­վու­թյան հրա­պա­րակ­ման և տա­րած­ման հա­մար, մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ԲԱ­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԸ։
 • «Մեր հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը տրա­մադ­րում են խա­ղա­ղու­թ­յան, իսկ Ադր­բե­ջա­նի հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը 100 մլն դո­լա­րի ռազ­մա­կան օգ­նու­թ­յուն են ցու­ցա­բե­րում»

  «Մեր հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը տրա­մադ­րում են խա­ղա­ղու­թ­յան, իսկ Ադր­բե­ջա­նի հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը 100 մլն դո­լա­րի ռազ­մա­կան օգ­նու­թ­յուն են ցու­ցա­բե­րում»

  24.03.2020| 00:45
  Օ­րերս հայտ­նի դար­ձավ, որ ԱՄՆ-ը դա­դա­րեց­նում է Ար­ցա­խին ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լու ծրա­գի­րը, ո­րի շր­ջա­նա­կում ի­րա­կա­նաց­վում էին ա­կա­նա­զերծ­ման աշ­խա­տանք­ներ։ Այս մա­սին տևա­կան ժա­մա­նակ վեր­լու­ծա­բան­նե­րը նա­խազ­գու­շաց­նում էին, սա­կայն Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­ներն այդ ա­ռու­մով քայ­լեր այդ­պես էլ չձեռ­նար­կե­ցին։ Փո­խա­րե­նը ԱՄՆ-ը ո­րո­շել է Ար­ցա­խում բա­վա­կան ու­շագ­րավ մեկ այլ ծրագ­րի ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րել. բնակ­չու­թյա­նը խա­ղա­ղու­թյան նա­խա­պատ­րաստ­ման» հա­մար ֆի­նան­սա­կան օգ­նու­թյուն կտ­րա­մադր­վի Ար­ցա­խին։ Այս առն­չու­թյամբ քա­ղա­քա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻՆ մի քա­նի հարց ուղ­ղե­ցինք։
 • Որ չխան­գա­րես, հաս­տատ չես օգ­նի

  Որ չխան­գա­րես, հաս­տատ չես օգ­նի

  24.03.2020| 00:36
  Ե­րեկ ա­ռանց դի­մա­կի ու ա­ռանց ձեռ­նո­ցի Ան­նա Հա­կո­բյա­նը դի­մակ ու ձեռ­նոց կրե­լու վե­րա­բե­րյալ բուկ­լետ­ներ է բա­ժա­նել քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, դրա հետ մեկ­տեղ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին հա­վա­քել է ու իր այս «աշ­խար­հա­ցունց» կա­մա­վո­րա­կան աշ­խա­տան­քի մա­սին հայտ­նել:
 • Արա­րատ Միր­զո­յան, Ձեր հրա­ժա­րու­մը փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է

  Արա­րատ Միր­զո­յան, Ձեր հրա­ժա­րու­մը փա­րի­սե­ցիու­թ­յուն է

  24.03.2020| 00:17
  Ես բնավ չեմ փոր­ձում հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան դիրք ըն­դու­նել և այս­պես կոչ­ված հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րին նոր կա­ռա­վա­րու­թյանն ու ԱԺ-ին քն­նա­դա­տե­լու նյութ տալ:
 • Սյուր­վի­վա­լիստ­նե­րի օ­րա­գիր՝ 2020

  Սյուր­վի­վա­լիստ­նե­րի օ­րա­գիր՝ 2020

  24.03.2020| 00:15
  Մե­կու­սաց­ված­նե­րի ու ինք­նա­մե­կու­սա­ցած­նե­րի մա­սին այ­սօր խո­սում ու մտա­ծում են զուտ ա­ռող­ջա­կան տե­սա­կե­տից: Ամ­բողջ աշ­խար­հում: Քչերն են ա­սում, որ մարդ­կու­թյան հա­մար սկս­վել է ԿԱ­ՏԱՐ­ՍԻՍ, ա­վե­լի քչե­րը գի­տակ­ցում են: Հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին սքան­չե­լի նա­խա­ձեռ­նու­թյուն է սկ­սել՝ ա­մեն օր, ժա­մը 11-ին, դա­տարկ ե­կե­ղե­ցում առ Աստ­ված ա­ռող­ջու­թյան ու փր­կու­թյան ա­ղոթք է հն­չում: ՈՒ՝ քա­րոզ:
 • «Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ղար­կած «մե­սի­ջը» հս­տակ է՝ հե­ռու մնալ գրաքն­նու­թյու­նից»

  «Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ղար­կած «մե­սի­ջը» հս­տակ է՝ հե­ռու մնալ գրաքն­նու­թյու­նից»

  23.03.2020| 18:28
  Խոր­հր­դա­րա­նը ե­րեկ՝ մար­տի 23-ին, միա­ձայն՝ 117 կողմ ձայ­նով, ըն­դու­նեց մե­կու­սաց­ման կամ ինք­նա­մե­կու­սաց­ման ռե­ժի­մը խախ­տե­լու դեպ­քում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ ի­րա­վա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն սահ­մա­նե­լու նա­խա­գի­ծը:
 • Կորոնաբիզնես՝ պանդեմիայի ամենաանսպասելի հետևանքները

  Կորոնաբիզնես՝ պանդեմիայի ամենաանսպասելի հետևանքները

  23.03.2020| 10:51
  Կորոնավիրուսի պանդեմիան դարձել է ամենալուրջ հարվածը համաշխարհային տնտեսությանը: Տարբեր երկրների փորձագետներ հաշվում են ընկերությունների կորուստները և փորձում կանխատեսել սպասվելիք կորուստները:
 • Ճապոնիան քննարկում է օլիմպիադա 2020-ի հետաձգման տարբերակները

  Ճապոնիան քննարկում է օլիմպիադա 2020-ի հետաձգման տարբերակները

  23.03.2020| 10:47
  Տոկիոյում օլիմպիադա 2020-ի կազմկոմիտեն քննարկում է խաղերի անցկացման այլընտրանքները, չնայած Ճապոնիայի կառավարության հավաստիացումներին, որ մրցումների հետաձգումը չի քննարկվում:
 • Կորոնավիրուսը Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը բարձրացրեց

  Կորոնավիրուսը Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը բարձրացրեց

  22.03.2020| 10:44
  Կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին վստահությունը գերազանցել է 50%-ը՝ առաջին անգամ երկու տարում՝ հաղորդել է France-Presse-ը:
 • Բորիս Ջոնսոն. 12 շաբաթում իրավիճակ կփոխենք

  Բորիս Ջոնսոն. 12 շաբաթում իրավիճակ կփոխենք

  22.03.2020| 10:41
  Բրիտանիան կարող է կորոնավիրուսի իրավիճակը փոխել 12 շաբաթում՝ հայտարարել է վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը իր ամենօրյա մամլո ասուլիսում: Նա վստահ է, որ հունիսի վերջին համաճարակը անկում կապրի, եթե մարդիկ հետևեն իշխանության հորդորներին: Բորիս Ջոնսոնը հաղորդեց, ու նոր դեղամիջոցի տեստավորում է անցնում կորոնավիրուսով հիվանդ բրիտանացին: