• Հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վար­ման ըն­դու­նա­կու­թ­յան ստու­գա­տես ի­րա­կան ֆորս մա­ժոր­նե­րից ա­ռաջ

  Հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վար­ման ըն­դու­նա­կու­թ­յան ստու­գա­տես ի­րա­կան ֆորս մա­ժոր­նե­րից ա­ռաջ

  20.03.2020| 02:23
  Ար­տա­կարգ դրու­թյուն մտց­նե­լու մա­սին կա­ռա­վա­րու­թյու­նում տե­ղի ու­նե­ցած քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ շատ հե­տաքր­քիր և ա­ռա­ջին հա­յաց­քից ոչ լուրջ երկ­խո­սու­թյուն տե­ղի ու­նե­ցավ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի և փոխ­վար­չա­պետ‚ այժմ ար­դեն ՀՀ պա­րետ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նի միջև։
 • Արցախն աշ­խար­հից կտր­ված չէ, բայց ընտ­րու­թ­յուն­նե­րը չեն չե­ղարկ­վել

  Արցախն աշ­խար­հից կտր­ված չէ, բայց ընտ­րու­թ­յուն­նե­րը չեն չե­ղարկ­վել

  20.03.2020| 02:12
  Կո­րո­նա­վի­րուսն այս պա­հի դրու­թյամբ պատ­ճառ չէ, որ մար­տի 31-ին հե­տաձգ­վեն Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ու խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում Ար­ցա­խի կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ՍՐ­ԲՈՒ­ՀԻ ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆՅԱ­ՆԸ վս­տա­հեց­րեց՝ աշ­խար­հից, բնա­կա­նա­բար, կտր­ված չեն, ընտ­րու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ ան­պայ­ման կան­խար­գե­լիչ մի­ջո­ցա­ռում­ներ ի­րա­կա­նաց­վե­լու են:
 • Դու մե­նակ չես՝ փո­ղերդ բեր

  Դու մե­նակ չես՝ փո­ղերդ բեր

  20.03.2020| 02:09
  Իշ­խա­նու­թյան սի­րե­լի կար­գա­խո­սը՝ «Մե­նակ չես»-ը, նաև կո­րո­նա­վի­րու­սի օ­րե­րին է ակ­տուալ: Բնավ նկա­տի չու­նեմ, թե եր­կիրն ան­թե­րիին մոտ կա­ռա­վա­րե­լու խոս­տում տված­նե­րը ՀՀ ա­մեն մի քա­ղա­քա­ցու յու­րա­հա­տուկ ձևով են սի­րում, գուր­գու­րում, փա­ղաք­շում ու վս­տա­հեց­նում՝ խն­դի­րը բո­լո­րինս է, ցա­վը՝ մե­կը:
 • «Հի­մա իշ­խա­նու­թ­յու­նը պի­տի խել­քը գլու­խը հա­վա­քի, լր­ջա­նա»

  «Հի­մա իշ­խա­նու­թ­յու­նը պի­տի խել­քը գլու­խը հա­վա­քի, լր­ջա­նա»

  20.03.2020| 02:05
  Այս օ­րե­րին իշ­խա­նու­թյան ընդ­դի­մա­խոս­նե­րը գե­րա­դա­սում են զուսպ լի­նել ի­րենց քն­նա­դա­տու­թյուն­նե­րի մեջ, մինչև կո­րո­նա­վի­րու­սով պայ­մա­նա­վոր­ված ճգ­նա­ժա­մա­յին օ­րերն ա­վարտ­վեն։ Հան­րու­թյան ա­ռող­ջու­թյունն ա­ռաջ­նա­յին հա­մա­րե­լով` ա­զա­տա­մար­տիկ, հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԸ ևս մեզ հետ զրույ­ցում փոր­ձեց հնա­րա­վո­րինս մեղմ ար­տա­հայտ­վել օր­վա իշ­խա­նու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի առն­չու­թյամբ։
 • Բա որ հա­սավ բա­նա­կի պա­հուս­տին

  Բա որ հա­սավ բա­նա­կի պա­հուս­տին

  20.03.2020| 01:54
  Երբ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տում մեկ-մեկ թվար­կում է Հա­յաս­տա­նի ու­նե­ցած սնն­դի պա­շար­ներն ու ինչ­քան ժա­մա­նակ այն կբա­վա­րա­րի, ու­զում ես հաս­կա­նալ` այս երկ­րում ընդ­հան­րա­պես անվ­տան­գու­թյան ա­ռու­մով մտա­հոգ պաշ­տո­նյա մնա­ցե՞լ է։
 • Ժո­ղովր­դա­կան բա­նա­հ­յու­սութ­յու­նը նոր էջ է բա­ցում

  Ժո­ղովր­դա­կան բա­նա­հ­յու­սութ­յու­նը նոր էջ է բա­ցում

  20.03.2020| 01:51
  Պա­րե­տա­տունն ու պա­րե­տը պետք է զբաղ­վեն Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի տա­րա­ծած խու­ճա­պը վե­րաց­նե­լով, հա­տուկ մար­դիկ ու­ղար­կեն նրա հետևից՝ զգու­շա­ցում­ներ ա­նե­լու հա­մար։ Այդ­պես են, չէ՞ վար­վում, ըստ ի­րենց, խու­ճապ ա­ռա­ջաց­նող լու­րե­րի առն­չու­թյամբ։
 • Խռո­վա­հույզ այս ժա­մա­նակ­նե­րում

  Խռո­վա­հույզ այս ժա­մա­նակ­նե­րում

  20.03.2020| 01:36
  Հենց այն­պես ա­սեմ՝ Հա­յաս­տա­նում 3 ան­գամ հայ­տա­րար­վել է ար­տա­կարգ դրու­թյուն։ 1996-ին, 2008-ին, 2020-ին՝ 12 տա­րին մեկ, ե­րեքն էլ Առ­նե­տի տա­րում, ու՝ նա­հանջ տա­րում։ Եր­րորդ ար­տա­կար­գը մի քիչ էլ ար­տա­ռոց է՝ ա­ռա­ջին ան­գամ կապ չու­նի քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հետ և պա­հանջ­ված է: Ո­րոշ գնա­հա­տա­կան­նե­րով՝ ու­շա­ցած:
 • Ֆրանսիայի կառավարությունը բիզնեսին 45 միլիարդ եվրո է հատկացրել

  Ֆրանսիայի կառավարությունը բիզնեսին 45 միլիարդ եվրո է հատկացրել

  19.03.2020| 13:07
  Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարար Բրյունո Լե Մերը RTL ռադիոկայանի եթերում մարտի 17-ին հայտարարել է, որ կառավարությունն անհապաղ բիզնեսին ու ձեռնարկությունների աշխատակիցներին աջակցելու համար 45 միլիարդ եվրո է հատկացնում:
 • Ճգնաժամի տարբեր դեմքերը

  Ճգնաժամի տարբեր դեմքերը

  19.03.2020| 13:04
  Standard&Poor's վարկանիշային ընկերությունը կանխատեսում է, որ 2020-ին համաշխարհային տնտեսությունը ռեցեսիայի մեջ է հայտնվելու: Խնայբանկի կանխատեսումով՝ ճգնաժամի զարգացման վատագույն տարբերակում նավթի գինը կընկնի մինչև բարելի դիմաց 20 դոլար, իսկ դոլարի կուրսը Ռուսաստանում կհասնի 100 ռուբլու:
 • Ռուսաստանն ինքնամեկուսանում է՝ հույս ունենալով խուսափել կորոնավիրուսի համաճարակից

  Ռուսաստանն ինքնամեկուսանում է՝ հույս ունենալով խուսափել կորոնավիրուսի համաճարակից

  18.03.2020| 07:56
  Ռուսաստանը փակել է սահմանները հարևանների մեծ մասի հետ, և բավականաչափ վաղ է ձեռնարկել կոշտ միջոցներ երկրների նկատմամբ, որտեղ կորոնավիրուսը տարածված է, մարտի կեսին արդեն հիվանդացածության շատ քիչ դեպքեր են գրանցվել, թեպետ կասկածներ են ծագում տեստերի ու նոր դեպքերի բացահայտման հուսալիության առնչությամբ՝ գրում է Օլիվիե Թալեսը La Croix-ում: