«Սուրմալու» առևտրի կենտրոնի երեկվա պայթյունից հետո, նախնական տվյալներով, զոհվել է 5, վիրավորվորվել 61 անձ, 25 հոգու մասին տեղեկություններ չկան. որոնողական աշխատանքները շարունակվել են ողջ գիշեր:               
 

Ասում են...

Ասում են...
03.12.2020 | 23:41

...թե վար­չա­պե­տի անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով խոր­հր­դա­կա­նի պաշ­տո­նից ՊՆ նա­խա­րար նշա­նակ­ված Վա­ղար­շակ Հա­րու­թյու­նյա­նը ոչ միայն նա­խա­րա­րու­թյու­նում չի ըն­դուն­վում, այլև օ­տար մարդ է դի­տարկ­վում զին­վո­րա­կան­նե­րի շր­ջա­նում։

Ա­վե­լին, նա դեռ չի կա­րո­ղա­նում մտ­նել բուն գոր­ծա­ռույթ­նե­րի մեջ, քա­նի որ խն­դիր­նե­րի թն­ջուկն այն­քան մեծ է ու բարդ, որ առն­վազն պետք է դրանց թե­լը գտ­նել ու ա­ռաջ գնալ։ Սա­կայն, ա­սում են, սա չի խան­գա­րում, որ նո­րան­շա­նակ նա­խա­րա­րը պաշտ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չու­թյու­նում կադ­րե­րին յու­րա­յին ու օ­տար հա­մա­րի, փա­շի­նյա­նա­կան սև ու սպի­տա­կի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը ներ­մու­ծի պաշտ­պա­նա­կան ո­լորտ։

Դիտվել է՝ 347715

Մեկնաբանություններ