Էստոնիան օգոստոսի 18-ից արգելել է ՌԴ քաղաքացիների մուտքը երկիր և վիզաների տրամադրումը: Արևմտյան իրավաբանների խումբը ցանկանում է հասնել 1 տրիլիոն դոլարի ռուսական ակտիվների բռնագրավմանը:               
 

Ասում են...

Ասում են...
13.11.2020 | 00:26

...թե չնա­յած ընդ­դի­մու­թյան ջան­քե­րին, Փա­շի­նյա­նի ստո­րագ­րու­թյամբ դա­վա­ճա­նու­թյան ակ­տը հա­զիվ թե հնա­րա­վոր լի­նի ինչ-որ ա­ռու­մով փո­խել։ Ա­սում են, ե­թե շատ ու­զե­նա էլ, չի կա­րո­ղա­նա թռ­նել իր ստո­րագ­րու­թյան տա­կից և մինչև վերջ պետք է ի­րա­գոր­ծի հայ­րե­նազ­րկ­ման ծրա­գի­րը։ Ռու­սա­կան կող­մը Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կու­թյու­նը չէ, ո­րին հա­մա­ձայ­նու­թյուն տա և ստո­րագ­րի թուղթ, հե­տո նրանց «քցի», դրա­նից թռ­նի։

Նրան կպար­տադ­րեն լա­փել իր «ե­փած ճա­շը»։ Ա­սում են, ռու­սա­կան կող­մը մտա­դիր չէ որևէ ձևով սր­բագ­րե­լու ար­դեն ստո­րագր­ված փաս­տա­թուղ­թը։ Ռու­սաս­տա­նը 2,5 տա­րի իր հան­դեպ այս կա­ռա­վա­րու­թյան ոչ մի բառ, ոչ մի քայլ չի մո­ռա­ցել ու շատ լավ գի­տի, թե ում հետ գործ ու­նի։

Դիտվել է՝ 344847

Մեկնաբանություններ