Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովն ասել է, որ Ղազախստանի Digital Almaty համաժաղովին իր ելույթի մի մասը գրել է արհեստական ինտելեկտը։ «Այն, ինչ տասը տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր դարձել է իրականության մաս»,-հավելել է նա:               
 

Ասում են...

Ասում են...
20.11.2020 | 00:01

…թե պա­տե­րազ­մից հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ Գյում­րիում տե­ղա­կայ­ված «Հյու­սի­սա­յին Կով­կա­սի ռազ­մա­կան օկ­րու­գի առևտրի վար­չու­թյուն» դաշ­նա­յին պե­տա­կան հիմ­նար­կու­թյան օ­բյեկտ­նե­րից մե­կի վրա ՀՀ ՊԵԿ-ը, բնա­կա­նա­բար ոչ ա­ռանց «գե­րա­գույ­նի» գի­տու­թյան ու հրա­հան­գի, տար­վա ըն­թաց­քում թվով 4-րդ ՀԴՄ ակտն է գրում: Ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, լուց­կու կամ ծա­մո­նի ՀԴՄ կտ­րո­նը չտա­լու հա­մար:


Ի դեպ, ա­սում են նաև, որ հար­կա­յին հա­մա­կար­գի շուրջ 30-ա­մյա պատ­մու­թյան մեջ տար­վա ըն­թաց­քում 4 ան­գամ ՀԴՄ տու­գան­քի ակտ գրե­թե չի գր­վել, ին­չը հիմք է տա­լիս մտա­ծե­լու` հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը նաև ռազ­մա­կան ո­լոր­տում փչաց­նե­լու նպա­տա­կին է միտ­ված այս քայ­լը: Հե­տաքր­քիր է, իսկ Ա­լիևին դու ինքդ ՀԴՄ կտ­րոն տվե­ցի՞ր Ար­ցա­խը ծա­խե­լիս:

Դիտվել է՝ 350193

Մեկնաբանություններ