Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովն ասել է, որ Ղազախստանի Digital Almaty համաժաղովին իր ելույթի մի մասը գրել է արհեստական ինտելեկտը։ «Այն, ինչ տասը տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր դարձել է իրականության մաս»,-հավելել է նա:               
 

Ասում են...

Ասում են...
01.12.2020 | 00:41

...թե պա­տե­րազ­մի թեժ օ­րե­րին Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի վի­րա­վոր­վե­լու հան­գա­ման­քը բազ­մա­թիվ հար­ցեր ու կաս­կած­ներ է ա­ռա­ջաց­րել։ Շա­տե­րը պն­դում են, թե դա թշ­նա­մու ձեռ­քի գոր­ծը չէ։

Ա­վե­լին, ա­սում են, այդ օ­րե­րին պատ­ճառ էր պետք, որ հրա­մա­նա­տա­րա­կան բուն­կե­րից Հա­րու­թյու­նյա­նին հե­ռաց­նեին։ Թե ինչ ծրագ­րե­րի ի­րա­գործ­ման և ում է խան­գա­րել Հա­րու­թյու­նյա­նը, ինչ հրաշ­քով է կեն­դա­նի մնա­ցել, կա­րող է ա­սել միայն նա, ո­րը, փա՜ռք Աստ­ծո, ա­պա­քին­վել է ու շու­տով հի­վան­դա­նո­ցից դուրս է գր­վե­լու։ Այս պա­տե­րազ­մում ընդ­հան­րա­պես ներ­սից ա­վե­լի դա­ժան ու ա­հա­վոր բա­ներ են կա­տար­վել, այն­պի­սի բա­ներ, որ ան­գամ թուր­քա­կան բայ­րաք­թար­նե­րը չէին կա­րող ա­նել։

Դիտվել է՝ 344194

Մեկնաբանություններ