Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովն ասել է, որ Ղազախստանի Digital Almaty համաժաղովին իր ելույթի մի մասը գրել է արհեստական ինտելեկտը։ «Այն, ինչ տասը տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր դարձել է իրականության մաս»,-հավելել է նա:               
 

Ասում են...

Ասում են...
08.12.2020 | 00:26

...թե կլա­սիկ պատ­գա­մա­վոր Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նը, որ միշտ եր­րորդ ճա­նա­պարհն է ընտ­րում, որ­պես­զի ով էլ լի­նի, ջրի ե­րե­սին մնա, հի­մա էլ ո­րո­շել է չպաշտ­պա­նել ընդ­դի­մու­թյան միաս­նա­կան թեկ­նա­ծուին և ինքն ի­րեն ա­ռա­ջադ­րել վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու։

Գի­տակ­ցե­լով, որ վար­չա­պե­տի ընտ­րու­թյան հար­ցում շատ էա­կան է ՌԴ դիր­քո­րո­շու­մը, նա­խօ­րեին նա պե­ղել էր մի նա­մակ ուղղ­ված Փա­շի­նյա­նին, ո­րով նրան հոր­դո­րում էր դի­մել ՌԴ-ին։ Այս պա­հին նման նա­մակ ոչ մե­կին այլևս հե­տաքր­քիր չէ, պար­զա­պես Մա­րու­քյա­նը փոր­ձում է ռու­սա­կան շր­ջա­նակ­նե­րին ցույց տալ, որ ինքն էլ կա­րող է նրանց հա­վակ­նորդ­նե­րի թվում լի­նել։ Ե­րեկ­վա թունդ արևմտա­մետն այ­սօր, ա­սում են, ռու­սա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի հետ լե­զու գտ­նե­լու, հան­դի­պե­լու տար­բեր փոր­ձեր է ա­նում։ Սա­կայն ռուս­նե­րը նրա մեր­կու­թյու­նը վա­ղուց են տե­սել, նրանց Նի­կոլ-2 պետք չէ։

Դիտվել է՝ 342695

Մեկնաբանություններ