• Էդմոն Մարուքյան. Չի կարելի միայն Հրայր Թովմասյանի պատճառով բոլորին նույն արշինով չափել

  Էդմոն Մարուքյան. Չի կարելի միայն Հրայր Թովմասյանի պատճառով բոլորին նույն արշինով չափել

  14.02.2020| 14:43
  ԱԺ ԼՀԿ խմբակցության անդամներն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ անդրադարձան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ Գերմանիայում արած հայտարարությանը, թե կուսակցականացված Սահամանդրական դատարանը խոչընդոտում ու կասկածի տակ է դնում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների համակարգը Հայաստանում:
 • Իշխա­նա­մետ կամ ընդ­դի­մա­դիր կա­րող ես և չլի­նել, մարդ լի­նել պար­տա­վոր ես

  Իշխա­նա­մետ կամ ընդ­դի­մա­դիր կա­րող ես և չլի­նել, մարդ լի­նել պար­տա­վոր ես

  14.02.2020| 02:57
  «Ե­թե անձ­նա­կան նա­մա­կագ­րու­թյու­նը հրա­պա­րա­կեմ, խայ­տա­ռակ կլի­նեն»,- վեր­ջերս ա­սաց ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը։ Նա ան­հաս­կա­նա­լի հա­մա­րեց ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի փաս­տարկ­ված ու մաս­նա­գի­տա­կան ե­լույթ­նե­րին հա­կա­դար­ձե­լու «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ո­րոշ ան­դամ­նե­րի պահ­ված­քը, ո­րոնք քն­նա­դա­տում ու վի­րա­վո­րում են ընդ­դի­մա­դիր­նե­րին, բայց ԱԺ դահ­լի­ճից դուրս կտ­րուկ վե­րա­փոխ­վում են, նույ­նիսկ «մե­ղա­յա­կան» հա­ղոր­դագ­րու­թյուն գրում և նե­րո­ղու­թյուն խնդ­րում՝ ար­դա­րա­նա­լով, թե ստիպ­ված էին։ Ե­թե այս­պես պետք է ա­ռողջ միտքն ու քն­նա­դա­տու­թյու­նը ի­րեն­ցից վա­նեն, հաս­տատ ճիշտ ճա­նա­պար­հի վրա չեն։ Սա նաև մարդ­կա­յին նկա­րագ­րի աղ­ճատ­ման մա­սին է խո­սում։
 • Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  14.02.2020| 02:04
  Աս­ված է շատ հս­տակ` Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյան ծա­ռա­յու­թյունն ի­րա­կա­նաց­նում է նաև Հա­յաս­տա­նում չորս ա­մե­նա­բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյու­նը, մինչ­դեռ այդ չորսն էլ, ըստ էու­թյան, աշ­խա­տում են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան դեմ:
 • Կաս­կա­ծե­լի է, որ ա­ռանց կեղ­ծի­քի ու վար­չա­կան ռե­սուր­սի հնա­րա­վոր կլի­նի ա­պա­հո­վել հան­րաք­վեի Ա­ՅՈ-ն

  Կաս­կա­ծե­լի է, որ ա­ռանց կեղ­ծի­քի ու վար­չա­կան ռե­սուր­սի հնա­րա­վոր կլի­նի ա­պա­հո­վել հան­րաք­վեի Ա­ՅՈ-ն

  14.02.2020| 01:33
  Ապ­րի­լի 5-ին կա­յա­նա­լիք սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեն‚ բազ­միցս քն­նարկ­ված քա­ղա­քա­կան և ի­րա­վա­կան աս­պեկտ­նե­րից‚ առ­կա սխե­մա­նե­րի շուրջ վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րից‚ կողմ և դեմ բո­լոր հնա­րա­վոր սցե­նար­նե­րից բա­ցի‚ ու­նի բա­վա­կա­նին կարևոր մի կողմ ևս‚ ո­րի վրա այն­քան էլ ու­շադ­րու­թյուն չեն դարձ­նում։
 • Նոր Հա­յաս­տան, նոր ազգ

  Նոր Հա­յաս­տան, նոր ազգ

  14.02.2020| 00:31
  Գլո­բա­լիս­տա­կան այս նկր­տու­մը, որ­քան էլ նրա դեմ ըն­դվ­զու­մը բա­վա­կա­նին խոր է, որ­քան էլ պն­դում կա, որ կան կո­դեր` հա­վատք, ըն­տա­նիք, ցե­ղաս­պա­նու­թյուն, Նա­րե­կա­ցի, որ կա­րող են վայր­կյան­նե­րի ըն­թաց­քում ազ­գի են­թա­կո­դե­րը բա­ցել, քով քո­վի բե­րել, դարձ­նել մեկ մար­մին, այ­սօր շատ հմուտ մի ձեռք, ո­րը քան­դում է ողջ աշ­խար­հը, մա­տը դրել մեր այդ բջ­ջի վրա, քայ­քա­յում է այն:
 • Ինչ բեռի տակ են մտցնում քաղաքացուն

  Ինչ բեռի տակ են մտցնում քաղաքացուն

  13.02.2020| 12:13
  Եվրոպական կառույցներն ու իրենց ղեկավարները «կոտորվեցին» հայտարարելով, որ ՍԴ-ի շուրջ կատարվող գործընթացները խնդրհարույց են։ Քիչ էր մնում աղաչեն իշխանություններին, որ դիմեն Վենետիկի հանձնաժողով։ Ոչ, մեր իշխանություններն անդրդվելի են։
 • Կառավարություն ու ԱԺ ինչու՞ ենք պահում

  Կառավարություն ու ԱԺ ինչու՞ ենք պահում

  12.02.2020| 12:50
  Նիկոլ Փաշինյանը չի թողնում, որ հանրային օրակարգը կես վայրկյան անգամ դատարկ մնա։ Նա մշտապես մարդկանց զբաղեցնելու, քննարկելու մի անկարևոր ու անհեթեթ բան մտածում է։ Ինչպես ասում են՝ բոլոր երգերը երգել էինք, մնացել էր սարի սմբուլը։
 • ԼՀԿ-ն չի դիմի ՍԴ հանրաքվեի որոշումը բողոքարկելու համար

  ԼՀԿ-ն չի դիմի ՍԴ հանրաքվեի որոշումը բողոքարկելու համար

  11.02.2020| 16:15
  ԼՀԿ խմբակցությունը չի դիմի ՍԴ՝ հանրաքվեի որոշումը բողոքարկելու համար համապատասխան թվով ստորագրություններ չունենալու պատճառով՝ ասուլիսում ասաց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը:
 • Գագիկ Ծառուկյան. Ոչ թե պետք է լինի 9, այլ՝ 100 բալ

  Գագիկ Ծառուկյան. Ոչ թե պետք է լինի 9, այլ՝ 100 բալ

  11.02.2020| 16:12
  Մենք դեմ ենք բալային համակարգին, որովհետև նախ դրա համար պետք է կարողանան լիարժեք պայմաններ ստեղծել, ճանապարհները լայնացնեն, կանգառներ լինեն, լրագրողների հետ զրույցում ասաց ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
 • Բազ­մա­կար­ծու­թյան մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն այժմ ծա­փա­հա­րում են դրա ոտ­նա­հար­մա­նը

  Բազ­մա­կար­ծու­թյան մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն այժմ ծա­փա­հա­րում են դրա ոտ­նա­հար­մա­նը

  11.02.2020| 12:20
  Ապ­րես, հինգ ու խաչ. մո­տա­վո­րա­պես այս­պի­սին էր վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գնա­հա­տա­կա­նը պատ­գա­մա­վոր­նե­րի՝ ՍԴ թե­մա­յով օ­րերս ու­նե­ցած ե­լույթ­նե­րին: