• Ծառուկյանը՝ Կուտոյանի հոգեհանգստյան արարողությանը չմասնակցելու մասին

  Ծառուկյանը՝ Կուտոյանի հոգեհանգստյան արարողությանը չմասնակցելու մասին

  20.01.2020| 13:51
  ԱԱԾ նախկին տնօրեն Գերորգի Կուտոյանին անձամբ չեմ ճանաչել, բայց ԲՀԿ խմբակցության անդամները երեկ մասնակցել են նրա հոգեհանգստին՝ ԱԺ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը՝ պատասխանելով հարցին՝ ինչու՞ երեկ այնտեղ չի եղել։
 • Մարությանը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպման մասին

  Մարությանը՝ Փաշինյանի հետ հանդիպման մասին

  17.01.2020| 15:09
  Արձանագրեցինք, որ այն խնդիրները, որոնք հրատապ լուծում էին պահանջում, քաղաքային իշխանություններն արդեն լուծել են՝ լրագրողների հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը՝ անդրադառնալով իր ևՀՀ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանի հետ անցկացրած հանդիպմանը։
 • Վար­չա­պե­տին այլևս չի հա­ջող­վում սոսն­ձել իշ­խա­նա­կան թի­մի տար­բեր բե­կոր­նե­րը

  Վար­չա­պե­տին այլևս չի հա­ջող­վում սոսն­ձել իշ­խա­նա­կան թի­մի տար­բեր բե­կոր­նե­րը

  17.01.2020| 00:54
  Նա­խորդ հոդ­վա­ծում 2020 թվա­կա­նի հնա­րա­վոր զար­գա­ցում­նե­րը վեր­լու­ծե­լիս անդ­րա­դար­ձանք հա­սա­րա­կու­թյանն ա­մե­նից շատ հե­տաք­րք­րող հար­ցին՝ ի՞նչ մի­տում­ներ կա­րող են նկատ­վել ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում։ Ըստ էու­թյան‚ ըն­թա­ցիկ տա­րում ընդ­դի­մա­դիր թևում սպաս­վում է ֆոր­մա­տա­վո­րում։ Սա­կայն հե­տաքր­քիր է նաև‚ թե ինչ զար­գա­ցում­ներ կա­րող են զար­գա­նալ իշ­խա­նա­կան հատ­վա­ծում։
 • Նյար­դայ­նաց­նում է

  Նյար­դայ­նաց­նում է

  17.01.2020| 00:46
  Սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րի հան­դեպ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ան­վս­տա­հու­թյու­նը գնա­լով խո­րա­նում է։ Ա­մենևին պա­տա­հա­կան չէ, որ նա «պա­տաս­խա­նա­տու» գոր­ծե­րը վս­տա­հում է միայն սե­փա­կան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, Փա­շի­նյա­նին ա­մե­նից շատ մտա­հո­գում է այն, որ իր թի­մի ո­րոշ ան­դամ­ներ սկ­սել են այլ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի, ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ «խա­ղեր» տալ և հար­մար պա­հի կա­րող են դաշ­տը փո­խել ու մե­նակ կթող­նել ի­րեն։
 • Փո­ղը՝ ի­րենց, հոգ­սը՝ բնակ­չին

  Փո­ղը՝ ի­րենց, հոգ­սը՝ բնակ­չին

  17.01.2020| 00:41
  Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թյան զգա­լի հատ­վա­ծը մա­յրա­քա­ղա­քում է ապ­րում, Երևա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նին գրե­թե հա­վա­սար իշ­խա­նու­թյուն ու­նի։ Պարզ­վում է՝ այս իշ­խա­նու­թյունն էլ իր բա­ցա­ռիկ դե­րա­կա­տար­ներն ու­նի, ճիշտ է, ոչ կո­կոր­դի­լո­սա­սեր, բայց դրան ձգ­տող։
 • Կրակն են ըն­կել

  Կրակն են ըն­կել

  17.01.2020| 00:39
  Մինչ Փա­շի­նյա­նը ֆեյս­բու­քյան է­ջում շտա­պում է չճշտ­ված տե­ղե­կու­թյուն­ներ հա­ղոր­դել, հե­տո սր­բագ­րում ու խմ­բագ­րում է՝ հի­շե­լով նախ­կին աշ­խա­տան­քը, գե­րա­տես­չու­թյուն­ներն ի­րենց պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րով ու­զում են ար­դեն «կախ­վել»։
 • Արսեն Թորոսյանը և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական թիմն անհամատեղելի են

  Արսեն Թորոսյանը և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարական թիմն անհամատեղելի են

  16.01.2020| 14:26
  «Ժողովուրդը» գրում է. «ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հրամանը՝ մարզային մի շարք բուժկենտրոնների պետական ֆինանսավորումը դադարեցնելու, հետևաբար ծննդատների փաստացի փակելու ծրագրի մասին, ՀՀ կառավարության հավանությանը չի արժանացրել:
 • Վարչապետի ասուլիսը՝ Սյունիքում

  Վարչապետի ասուլիսը՝ Սյունիքում

  16.01.2020| 14:23
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ասուլիսը տեղի կունենա հունվարի 25-ին, ժամը 11.00-ին, Կապանի «S'UNIQUE» կինոթատրոնի շենքում:
 • Ինչու է լռում Ար­մեն Սարգ­ս­յա­նը

  Ինչու է լռում Ար­մեն Սարգ­ս­յա­նը

  14.01.2020| 03:34
  Իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից ան­մի­ջա­պես հե­տո նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նի հաս­ցեին քն­նա­դա­տու­թյու­նը չի դա­դա­րում, սա­կայն այդ ա­մե­նի առն­չու­թյամբ նա հա­մա­ռո­րեն լռում է, չի հա­կա­դար­ձում, չի պար­զա­բա­նում իր դիր­քո­րո­շու­մը։
 • Հայ­հո­յե­լու նոր սե­զո­նը մեկ­նար­կել է

  Հայ­հո­յե­լու նոր սե­զո­նը մեկ­նար­կել է

  14.01.2020| 03:25
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի մա­մու­լի խոս­նակ Վլա­դի­միր Կա­րա­պե­տյա­նի հրա­ժա­րա­կանն էլ ա­վե­լի է սրել կա­ռա­վա­րու­թյան կու­լիս­նե­րում տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը: Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, բո­լո­րին հրա­հանգ­վել է կազմ-պատ­րաստ լի­նել ու սո­ցիա­լա­կան հար­թա­կում չխ­նա­յել ոչ մե­կին, լր­ջո­րեն զբաղ­վել վար­չա­պե­տի օր օ­րի նվա­զող վար­կա­նի­շի պահ­պան­ման հար­ցով: Այ­լա­պես դա կար­ժե­նա ան­գամ աշ­խա­տան­քից հե­ռա­ցում: