«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Հունաստանում հռոմեական կառույցներ են հայտնաբերվել

  Հունաստանում հռոմեական կառույցներ են հայտնաբերվել

  25.10.2019| 14:27
  Հունաստանի Տենեա հնագույն քաղաքում հնագետները հին հռոմեական բաղնիքի ավերակներ են հայտնաբերել՝ հաղորդում է Հունաստանի մշակույթի նախարարությանը:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  25.10.2019| 01:29
  Հա­յաս­տա­նում ար­դյու­նա­բե­րու­թյան գի­տա­տար ճյու­ղե­րի զար­գաց­ման գոր­ծում մեծ ա­վանդ է ու­նե­ցել ա­կա­դե­մի­կոս Իո­սի­ֆյա­նը՝ իր ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թյամբ: Նրա շնոր­հիվ էր, որ Հա­յաս­տա­նում զար­գա­ցան ոչ միայն է­լեկտ­րո­նա­յին, այլև է­լեկտ­րա­տեխ­նի­կա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն ու հաշ­վո­ղա­կան տեխ­նի­կան:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  25.10.2019| 01:00
  Ո­րոշ վայ­րե­րում չհա­ջող­վեց խու­սա­փել բա­խում­նե­րից: 1989 թ. ապ­րի­լի 9-ին Թբի­լի­սիում սո­վե­տա­կան զոր­քե­րը, տան­կե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ, ցրե­ցին հա­կա­սո­վե­տա­կան հան­րա­հա­վա­քը:
 • «Հրե­տա­նին պա­տե­րազ­մի աստ­վածն է»

  «Հրե­տա­նին պա­տե­րազ­մի աստ­վածն է»

  25.10.2019| 00:08
  Կան վճ­ռա­կան պա­հեր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ու պե­տու­թյուն­նե­րի կյան­քում, երբ պի­տի ի հայտ գան վճ­ռա­կան գա­ղա­փար­ներ և այդ գա­ղա­փար­ներն ի­րա­գոր­ծող մար­դիկ, որ կկա­րո­ղա­նան ժո­ղովր­դին ի­րենց հետևից տա­նել: Հազ­վա­գյուտ բա­րե­բախ­տու­թյուն է, երբ ժա­մա­նա­կը, ժո­ղո­վուր­դը և ա­ռաջ­նորդ­նե­րը գտ­նում են ի­րար: 1988 թ. այս­պես էր: Շատ կարճ տևեց:
 • Ռուսաստանում Իվան Ահեղի ժամանակների նավ է հայտնաբերվել

  Ռուսաստանում Իվան Ահեղի ժամանակների նավ է հայտնաբերվել

  23.10.2019| 00:17
  Վոլգա գետի հատակին միջին դարերի նավ է հայտնաբերվել: Այս մասին տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  22.10.2019| 00:52
  Սո­վե­տա­կան Միու­թյան կո­մու­նիս­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տեի վեր­ջին գլ­խա­վոր քար­տու­ղար Մ. Ս. Գոր­բա­չո­վի հռ­չա­կած «հրա­պա­րա­կայ­նու­թյան» և «վե­րա­կա­ռուց­ման» ա­ռի­թով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հայ բնակ­չու­թյու­նը հեր­թա­կան ան­գամ բարձ­րա­ձայ­նեց Ադր­բե­ջա­նա­կան ՍՍՀ-ի կազ­մից ինք­նա­վար մար­զի դուրս­բեր­ման հար­ցը:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  18.10.2019| 01:51
  ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 1965 թվա­կա­նին, ո­րը եր­կու տաս­նա­մյա­կից ա­վե­լի, մինչև 1985 թ., գլ­խա­վո­րեց Ա­լեք­սանդր Ի­վա­նո­վիչ Շո­կի­նը:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  18.10.2019| 01:26
  Փաս­տերն ամ­բող­ջու­թյան մեջ ցույց են տա­լիս, որ հա­յե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թյան շա­րու­նա­կու­մը կա­նո­նա­կար­գել են իմ­պե­րիա­լիս­տա­կան եր­կր­նե­րը` բո­լոր մի­ջոց­նե­րով և հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րով: Իսկ այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան գլ­խա­վոր նպա­տա­կը Անգ­լիա­յի նա­խագ­ծած «Իս­լա­մա­կան պե­տու­թյան» ստեղ­ծումն էր` պա­նիս­լա­միզ­մի և պան­թուր­քիզ­մի հիմ­քի վրա` այդ գոր­ծո­նը Ռու­սաս­տա­նի դեմ օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  08.10.2019| 00:17
  Մ. Պավ­լո­վիչն իր «Հե­ղա­փո­խա­կան Թուր­քիա» գր­քում գրում է. «Փոքր Ա­սիա­յում գո­յու­թյուն չու­նեն փամ­փուշ­տի ար­կեր և թն­դա­նո­թի գոր­ծա­րան­ներ: Դա ազ­գա­յին բա­նա­կի ռազ­մա­կան կա­ռույ­ցի ա­քիլ­լե­սյան գար­շա­պարն է, ո­րը մեծ կա­րիք ու­նի ոչ միայն հրե­տա­նու, այլև նույ­նիսկ հրա­ցան­նե­րի, գն­դա­ցիր­նե­րի և դրանց ար­կե­րի:
 • Ես` որ­պես ՀՀ քա­ղա­քա­ցի, հայ­տա­րա­րութ­յուն եմ տա­լիս ժա­մա­նա­կին հորդ կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յան մա­սին

  Ես` որ­պես ՀՀ քա­ղա­քա­ցի, հայ­տա­րա­րութ­յուն եմ տա­լիս ժա­մա­նա­կին հորդ կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յան մա­սին

  08.10.2019| 00:15
  ՀՀՇ-ն, ի դեմս իր հայտնի խմ­բա­կի, Հա­յաս­տա­նը ղե­կա­վա­րեց 1990 թվա­կա­նի օ­գոս­տո­սից մինչև 1998 թվա­կա­նի փետր­վա­րյան հայտ­նի դեպ­քե­րը, երբ Հա­յաս­տա­նում Վազ­գեն Սարգ­սյան, Ռո­բերտ Քո­չա­րյան, Սերժ Սարգ­սյան ե­ռյա­կը խայ­տա­ռակ ձևով իշ­խա­նազր­կեց ՀՀՇ-ի զոռ­բա­նե­րին, մեզ ա­զա­տեց հան­ցա­վոր այդ խմ­բա­կի ութ տար­վա ող­բա­լի կա­ռա­վա­րու­մից, ո­րը եր­կի­րը հասց­րել էր կա­տաստ­րո­ֆիկ վի­ճա­կի: