• Ճաշ­կե­րույթ՝ Ար­գիշ­տի թա­գա­վո­րի հետ

  Ճաշ­կե­րույթ՝ Ար­գիշ­տի թա­գա­վո­րի հետ

  21.02.2020| 00:47
  Այս տար­վա հուն­վա­րին Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Լճա­շեն հա­մայն­քում Եվ­րա­միու­թյան ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյամբ մեկ­նար­կել է «Պատ­մու­թյան դար­պաս­ներ» գի­տա­ժա­ման­ցա­յին ծրա­գի­րը, որն ի­րա­կա­նաց­նում է «Տա­րած­քա­յին զար­գաց­ման և հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի կենտ­րոն» ՀԿ-ն Լճա­շե­նի հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նի հետ գոր­ծըն­կե­րու­թյամբ:
 • Փրկ­ված մա­սունք­ներ

  Փրկ­ված մա­սունք­ներ

  21.02.2020| 00:45
  Հայ մշա­կույ­թի նշա­նա­կա­լի երևույթ­նե­րից են հա­յե­րեն ա­մե­նա­մեծ մա­գա­ղա­թյա ձե­ռա­գի­րը՝ 1200-1202 թվե­րին Եր­զն­կա­յի Ա­վագ վան­քում գր­ված ու ծաղկ­ված «Մշո ճա­ռըն­տիր»-ը և Մշո Ա­ռա­քե­լոց վան­քի 1134 թվին հո­րին­ված փայ­տե փո­րա­գիր դու­ռը: Ա­ռա­ջի­նը մշ­տա­պես ցու­ցադր­վում է Մաշ­տո­ցի ան­վան հին ձե­ռագ­րե­րի մա­տե­նա­դա­րա­նում, երկ­րոր­դը՝ Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թյան թան­գա­րա­նում:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  21.02.2020| 00:38
  Այս ան­գամ կփոր­ձենք քն­նար­կել հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրագ­րի փորձ­նա­կան կի­րա­ռու­թյան հե­ռան­կա­րը՝ Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մե­կա­կան բնա­կա­վայ­րե­րում: Ժա­մա­նա­կին աշ­խար­հի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրա­գի­րը ո­րո­շել էինք սկ­սել Շի­րա­կի մար­զի Սառ­նաղ­բյուր գյու­ղից՝ ստա­նա­լով հայ­րե­նի­քի նվի­րյալ գյու­ղա­պետ Հրաչ Ա­ճե­մյա­նի հա­մա­ձայ­նու­թյու­նը:
 • Պատմական դեմքեր, որ բանտում կլինեին, եթե ապրեին Նոր Հայաստանում

  Պատմական դեմքեր, որ բանտում կլինեին, եթե ապրեին Նոր Հայաստանում

  20.02.2020| 12:55
  Այս օրերի Հայաստանը դասական անտիուտոպիա է։ Ինչ կլիներ պատմական հայտնի որոշ գործիչների հետ, եթե նրանք ապրեին այսօրվա Հայաստանում: Միանշանակ, նրանցից շատերը կկալանավորվեին, ոմանք ստիպված կլինեին երկրից չբացակայելու ստորագրություն տալ, իսկ որոշներն էլ ստիպված կլինեին Ազգային ժողովի հատուկ հանձնաժողովում պատասխանել լուլուների տարատեսակ հարցերին:
 • Մա­հա­փորձ ընդ­դեմ նա­խա­գա­հի

  Մա­հա­փորձ ընդ­դեմ նա­խա­գա­հի

  18.02.2020| 12:21
  Հուն­վա­րի 26-ն էր, չո­րեք­շաբ­թի, ժա­մը 11-ը: Փա­րի­զում ձյուն չկար, բայց տհաճ, ծա­կող ցուրտ էր: Ա­վե­նյու Մար­սո­յում Ա­լեք­սանդր Տեր-Զա­քա­րյա­նը բարձ­րաց­րեց հնա­մաշ վե­րար­կուի օ­ձի­քը, կե­պին ուղ­ղեց և քայ­լերն ա­րա­գաց­րեց:
 • Դա­մաս­կո­սը ա­րա­բա­կան աշ­խար­հում երկ­րոր­դը ճա­նա­չեց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թ­յու­նը

  Դա­մաս­կո­սը ա­րա­բա­կան աշ­խար­հում երկ­րոր­դը ճա­նա­չեց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թ­յու­նը

  14.02.2020| 00:55
  Ե­րեկ Սի­րիա­յի խոր­հր­դա­րա­նը ճա­նա­չել է Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը՝ հաս­տա­տե­լով, որ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյունն ի­րա­գործ­վել է Օս­մա­նյան կայս­րու­թյան կող­մից Սի­րիա­յի և Արևմտյան Հա­յաս­տա­նի տա­րածք­նե­րում: Ե­րեկ նաև մա­մու­լի ա­սու­լիս է տվել Հա­յաս­տա­նում Սի­րիա­յի դես­պան Մո­հա­մեդ Հաջ Իբ­րա­հի­մին:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  11.02.2020| 03:46
  Մենք ար­դեն քն­նար­կել ենք կո­ռուպ­ցիա­յի երևույ­թը՝ նշե­լով դրա վնա­սա­կար ազ­դե­ցու­թյու­նը եր­կր­նե­րի տն­տե­սա­կան, մշա­կու­թա­յին, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, սո­ցիա­լա­կան ու մնա­ցած բո­լոր կարևոր բնա­գա­վառ­նե­րի վրա:
 • Ավելի լավ է Մալթան, քան՝ Յալթան

  Ավելի լավ է Մալթան, քան՝ Յալթան

  06.02.2020| 10:15
  1945-ին դաշնակիցները աշխարհը կարգավորեցին «վերևից»: 1989-ին հաղթեց ինքնորոշումը: Այսօր այդ հաջողությունը վտանգի տակ է՝ գրում է Քրիստոֆ ֆոն Մարշալը Der Tagesspiegel-ում:
 • Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը, և՝ ոչ միայն

  24.01.2020| 09:32
  Հունվարի 23-ին Իսրայելում աշխատանքները սկսեց Հոլոքոստի հիշատակի համաշխարհային համաժողովը: «Սա պատմական հավաք է ոչ միայն Իսրայելի ու եվրոպացիների համար, այլև՝ ամբողջ մարդկության»՝ նախօրեին հայտարարել է Իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  24.01.2020| 05:03
  Փոր­ձենք ըն­դար­ձա­կել մեր քն­նար­կում­նե­րի թե­մա­ներն ու անց­նենք ա­մե­նա­կարևո­րին՝ կա­շա­ռա­կե­րու­թյան և կո­ռուպ­ցիա­յի հիմ­նախն­դիր­նե­րի պար­զա­բան­մա­նը, և ին­ժե­նե­րա­կան լեզ­վով մարդ­կանց բա­ցատ­րենք, թե ին­չու են հի­շյալ երևույթ­ներն այդ­քան վտան­գա­վոր ու դա­տա­պար­տե­լի հա­մար­վում, ի՞նչ դե­րա­կա­տա­րում են դրանք ու­նե­ցել ԽՍՀՄ տն­տե­սու­թյան քայ­քայ­ման և երկ­րի վերջ­նա­կան փլուզ­ման հար­ցե­րում, ի՞նչ ճա­կա­տա­գիր է սպա­սում կո­ռուպ­ցիա­յի մեջ թաղ­ված Հա­յաս­տան երկ­րին՝ հա­յե­րիս հայ­րե­նի­քին: