• Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  18.09.2020| 01:27
  Նշա­նա­վոր բե­մադ­րիչ Ա­լեք­սանդր Թաի­րո­վը նրա մա­սին գրել է այս­պես. «Յա­կու­լո­վը շր­ջա­պատ­ված էր թշ­նա­մա­կան օ­ղա­կով։ Յա­կու­լո­վը մար­տիկ-մե­նա­կյաց էր։ Ա­ռաս­պե­լա­կան աս­պե­տի նման նա հաղ­թա­հա­րում էր ար­գել­քը, ու միևնույն պա­հին այդ նույն տե­ղում հայ­տն­վում էին հա­րյու­րա­վոր ու­րիշ ար­գելք­ներ»։
 • Շո­շի Ա­գոն

  Շո­շի Ա­գոն

  18.09.2020| 00:14
  Ար­գամ Սեր­գե­յի Հա­րու­թյու­նյա­նը հետ­մա­հու պարգևատր­վել է ԼՂՀ «Մար­տա­կան խաչ» 1-ին աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նով, «Շու­շիի ա­զա­տագր­ման հա­մար» մե­դա­լով։
 • Մանրաքանդակներ

  Մանրաքանդակներ

  18.09.2020| 00:03
  Կար­նո նա­հան­գի Ար­ծա­թի գյու­ղից գաղ­թե­լիս պա­պիս պապն այն­տեղ թո­ղած օ­ջա­խից կա­րո­ղա­ցել էր ըն­դա­մե­նը մի բահ վերց­նել հե­տը և այդ բա­հը բե­րել-հասց­րել էր Ջա­վախք աշ­խարհ։
 • Մա­թե­մա­տի­կա­կան ման­կա­վար­ժու­թ­յան ե­րախ­տա­վո­րը

  Մա­թե­մա­տի­կա­կան ման­կա­վար­ժու­թ­յան ե­րախ­տա­վո­րը

  15.09.2020| 00:13
  Լրա­ցավ հան­րա­ճա­նաչ ման­կա­վարժ, ՀՍՍՀ վաս­տա­կա­վոր ու­սու­ցիչ ՀՈՒ­ՍԻԿ ՄԵ­ԼԻՔ- Ա­ԴԱ­ՄՅԱ­ՆԻ 100-ա­մյա­կը:
 • Պնդա­ճա­կատ ան­հե­թե­թու­թ­յուն

  Պնդա­ճա­կատ ան­հե­թե­թու­թ­յուն

  11.09.2020| 01:51
  Նա­խորդ քա­ղա­քա­պե­տի օ­րոք մայ­րա­քա­ղա­քում ի հայտ ե­կան հայ մշա­կույ­թի և պատ­մու­թյան երևե­լի­նե­րի պատ­կե­րագ­րե­րը, նրանց դի­ման­կար­նե­րով և ամ­փոփ վա­վե­րագր­մամբ։ Միան­գա­մայն տե­ղին և ար­դիա­կան էր նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը։
 • Կո­րու­ս­յալ պե­տա­կա­նու­թ­յան հու­շա­ս­յու­նը

  Կո­րու­ս­յալ պե­տա­կա­նու­թ­յան հու­շա­ս­յու­նը

  11.09.2020| 01:48
  «Բնու­թյան շնոր­հած և կու­սակ­ցու­թյան թույ­լատ­րած մտա­վոր ու­ժով օժտ­ված հան­րա­պե­տու­թյան ղե­կա­վար­նե­րը լո­յալ էին վե­րա­բեր­վում ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան փնտր­տուք­նե­րին, և փառք նրանց, քա­նի որ մեզ չվի­ճակ­վեց փրկ­վել կա­տա­ղած բուլ­դո­զեր­նե­րից և ար­վես­տը ընդ­հա­տա­կում թաքց­նե­լուց, նախ և ա­ռաջ, շնոր­հիվ Հեն­րիկ Ի­գի­թյա­նի և Շա­հեն Խա­չատ­րյա­նի, ո­րոնք ղե­կա­վար գլուխ­նե­րի մեջ խց­կում էին ճշ­մար­տու­թյու­նը աջ և ձախ ար­վես­տի մա­սին»։ Կա­րեն ՄԻ­ՔԱ­ՅԵ­ԼՅԱՆ Ար­վես­տա­բան, հրա­պա­րա­կա­գիր
 • Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  11.09.2020| 01:43
  Քայ­լում եմ ու հա­յաց­քով ե­կե­ղե­ցի փնտ­րում. բնա­կա­նա­բար՝ ոչ մե­կը գո­յու­թյուն չու­նի, թուր­քե­րը բո­լո­րը քան­դել-ա­վե­րել են: Ա­վե­րել կամ բռ­նա­զավ­թել են նաև դրանց կից դպ­րոց­նե­րը, ո­րոնք լա­վա­գույնն էին որ­պես շի­նու­թյուն:
 • Երկու տուփ ծխա­խոտ, մի շիշ ա­րաղ` ու...կբարձ­րաց­նենք Ծա­տու­ր­յա­նի հի­շա­տա­կի օ­ղոր­մա­թա­սը

  Երկու տուփ ծխա­խոտ, մի շիշ ա­րաղ` ու...կբարձ­րաց­նենք Ծա­տու­ր­յա­նի հի­շա­տա­կի օ­ղոր­մա­թա­սը

  11.09.2020| 01:32
  Ըն­թեր­ցող ջան, այդ­պես` «հայ գրա­կա­նու­թյան ձա­խոր­դը», ան­վա­նում եմ բա­նաս­տեղծ ԱԼԵՔ­ՍԱՆԴՐ ԾԱ­ՏՈՒ­ՐՅԱ­ՆԻՆ (1865, Զա­քա­թա­լա-1917, Թիֆ­լիս) և գի­տե՞ս ին­չու: Ինքդ դա­տիր:
 • Մի ողջ սերն­դի ա­ր­յու­նոտ­ված ճա­կա­տա­գիր (ըն­թեր­ցե­լով Սի­րուն Բաղ­դա­սա­ր­յա­նի «Մկր­տիչ Սարգ­ս­յա­նի վի­պագ­րու­թ­յու­նը» ու­սում­նա­սի­րու­թ­յու­նը)

  Մի ողջ սերն­դի ա­ր­յու­նոտ­ված ճա­կա­տա­գիր (ըն­թեր­ցե­լով Սի­րուն Բաղ­դա­սա­ր­յա­նի «Մկր­տիչ Սարգ­ս­յա­նի վի­պագ­րու­թ­յու­նը» ու­սում­նա­սի­րու­թ­յու­նը)

  11.09.2020| 00:07
  Մոտ կես դար բա­նա­սի­րու­թյան դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր ԿԻՄ Ա­ՂԱ­ԲԵ­ԿՅԱ­ՆԸ նվի­րյա­լի ջեր­մե­ռան­դու­թյամբ և ազն­վո­րեն ծա­ռա­յեց հայ գրա­կա­նու­թյա­նը։ ԵՊՀ բա­նա­սի­րա­կա­նի մի քա­նի սե­րունդ հի­շում է նրա ան­բռ­նազ­բոս, փո­թոր­կուն, հա­րուստ գի­տե­լիք­նե­րով ամ­փոփ դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րը, ո­րոն­ցով կրթ­վել են ի­րենք և ի­րենց հեր­թին կր­թել դպ­րո­ցա­հա­սակ նո­րա­հաս­նե­րին, իսկ գրա­կա­նա­գե­տի մե­նագ­րու­թյուն­նե­րը, ո­րոնց թե­մա­տիկ ընդ­գր­կու­մը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թյան զար­գաց­ման մի­տում­ներն են և Հ. Օ­շա­կա­նի, Գ. Մա­հա­րու, Մ. Սարգ­սյա­նի, Բ. Հով­սե­փյա­նի, Հ. Մաթևո­սյա­նի և այ­լոց գրա­կան դի­ման­կար­նե­րի ստեղ­ծու­մը, ընդ­միշտ կու­ղեկ­ցեն ու­սում­նա­կան­նե­րին որ­պես դա­սագր­քեր և կյան­քի դա­սեր։
 • Քենեդիի պարտությունը Մասաչուսետսում նշանավորում է կլանի վախճանը

  Քենեդիի պարտությունը Մասաչուսետսում նշանավորում է կլանի վախճանը

  08.09.2020| 10:31
  Քենեդիի պարտությունը Մասաչուսետս նահանգի ընտրություններում հաստատել է ամերիկյան քաղաքականության մեջ կատարվող խոր փոփոխությունները: 39-ամյա Ջոն Քենեդի III, Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն Սենատում, Ջոն Ֆիցջերալդ Քենեդիի եղբորորդին և Ռոբերտ Քենեդիի որդին պարտվեց գործող սենատոր Էդ Մարկիից այն նահանգում, որ իր ընտանիքի քաղաքական օրրանն է՝ գրում է Ադրիան Ժոլմեսը Le Figaro-ում: