Ասում են...

Ասում են...
21.01.2020 | 00:30
...թե իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ա­մենևին չեն ու­զում, որ մար­տի 1-ի գոր­ծը բա­ցա­հայտ­վի։ Չեն ու­զում, ո­րով­հետև հի­շ­յալ «գործ»-ում բա­վա­կա­նին «մութ է­ջեր կան» նաև ի­րենց վե­րա­բե­րող։ Եվ բա­ցա­ռա­պես դրա­նով է պայ­մա­նա­վոր­ված, որ նախ­կին գլ­խա­վոր դա­տա­խազ, բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում «գորշ կար­դի­նա­լի» հա­մա­րում ու­նե­ցող Աղ­վան Հով­սե­փ­յա­նին իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը մա­տով ան­գամ չեն կպ­չում։
Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը, ո­րը բո­լո­րին «պառ­կըց­նում» է աս­ֆալ­տին, երբևէ որևէ բառ չի ար­տա­բե­րել Աղ­վան Գառ­նի­կի­չի մա­սին։ Այն Գառ­նի­կի­չի, ո­րը սո­վե­տի ժա­մա­նակ ե­ղել է «Ղա­րա­բաղ կո­մի­տեին» դա­տող դա­տա­խա­զը, ա­պա ԼՂ ԳԽ ա­ռա­ջին նա­խա­գահ Ար­թուր Մկրտ­չ­յա­նի գոր­ծը վա­րող քն­նի­չը, 27-ը նրա «ան­հուն» սի­լուե­տի ներ­քո է ան­ցել, ու ա­սում են, ոչ միայն «ար­ժե­քա­վոր» ին­ֆոր­մա­ցիոն փո­խա­նա­կում­ներ է ա­նում իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի հետ, այլև նույն­քան «ար­ժե­քա­վոր» նյու­թեր ու­նի այն ժա­մա­նակ­վա ընդ­դի­մու­թ­յան մա­սով` մար­տի 1-ին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րի հետ կապ­ված: Ի դեպ, շա­տերն են նկա­տել, որ վեր­ջերս ՀՀԿ-ա­կան Վահ­րամ Բաղ­դա­սա­ր­յա­նի հա­րա­զատ­նե­րից մե­կի հո­գե­հանգս­տին մաս­նակ­ցող Սերժ Սարգ­ս­յանն ու Աղ­վան Հով­սե­փ­յա­նը մի­մ­յանց չեն բարևել:
Դիտվել է՝ 16238

Մեկնաբանություններ