• «Նկարն էլ իր կյանքն ու­նի, չես կա­րող փա­կել ար­վես­տա­նո­ցում, միայն ինքդ տես­նել»

  «Նկարն էլ իր կյանքն ու­նի, չես կա­րող փա­կել ար­վես­տա­նո­ցում, միայն ինքդ տես­նել»

  21.02.2020| 01:57
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը գե­ղան­կա­րիչ ԿԱՄ­ՍԱՐՆ է (ԿԱ­ՄՈ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱՆ): Զրույ­ցի ա­ռանց­քում նկար­չի ար­վես­տա­նոցն է, դր­սի ու ներ­սի աշ­խար­հը, ար­վես­տի ուժն ու մեզ շր­ջա­պա­տող աշ­խար­հը:
 • «Ար­վես­տա­գե­տը պետք է ընդ­դի­մա­դիր կեց­վածք ու­նե­նա»

  «Ար­վես­տա­գե­տը պետք է ընդ­դի­մա­դիր կեց­վածք ու­նե­նա»

  21.02.2020| 01:53
  2009-ին իմ «Օ­թյա­կում» հյու­րըն­կա­լե­ցի ճա­նաչ­ված դե­րա­սան, ռե­ժի­սոր, մեծ հայ­րե­նա­սեր և սկզ­բուն­քա­յին քա­ղա­քա­ցի ԵՐ­ՎԱՆԴ ՄԱ­ՆԱ­ՐՅԱ­ՆԻՆ։ Այ­սօր՝ տա­րի­նե­րի հեռ­վից, ըն­թեր­ցո­ղին եմ ներ­կա­յաց­նում այդ զրույ­ցը։
 • Հայ­կա­կան վրձ­նի ֆրան­սիա­կան հե­տա­գի­ծը

  Հայ­կա­կան վրձ­նի ֆրան­սիա­կան հե­տա­գի­ծը

  21.02.2020| 01:35
  1867-ին 18-ա­մյա մի խո­հուն պա­տա­նի իր ծնն­դա­վայր Կ. Պոլ­սից ճա­նա­պարհ ըն­կավ ու­ղիղ դե­պի «աշ­խար­հի մայ­րա­քա­ղաք» Փա­րիզ։
 • «Խո­րե­նա­ցիա­կան հո­գե­կա­ռուց­ված­քով ընդ­դի­մա­դի­րը եր­բեմն ա­վե­լի մեծ դեր է կա­տա­րում երկ­րի ճա­կա­տագ­րում, քան նույ­նիսկ թա­գա­վո­րը»
 • Անի­մաստ, ան­բո­վան­դակ փա­ռա­տո­նե­րից Հա­յաս­տանն աչք չի բա­ցում

  Անի­մաստ, ան­բո­վան­դակ փա­ռա­տո­նե­րից Հա­յաս­տանն աչք չի բա­ցում

  21.02.2020| 00:54
  Չգի­տեմ՝ փա­ռա­տո­նա­մո­լու­թյունն ով է բե­րել ու մեր վզին փա­թա­թել, բայց որ ա­ռանձ­նա­կի ան­տա­ղանդ ենք իս­կա­պես նոր­մալ փա­ռա­տոն ու­նե­նա­լու ու այն կազ­մա­կեր­պե­լու հար­ցում, ան­քն­նար­կե­լի է:
 • Ճաշ­կե­րույթ՝ Ար­գիշ­տի թա­գա­վո­րի հետ

  Ճաշ­կե­րույթ՝ Ար­գիշ­տի թա­գա­վո­րի հետ

  21.02.2020| 00:47
  Այս տար­վա հուն­վա­րին Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Լճա­շեն հա­մայն­քում Եվ­րա­միու­թյան ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյամբ մեկ­նար­կել է «Պատ­մու­թյան դար­պաս­ներ» գի­տա­ժա­ման­ցա­յին ծրա­գի­րը, որն ի­րա­կա­նաց­նում է «Տա­րած­քա­յին զար­գաց­ման և հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի կենտ­րոն» ՀԿ-ն Լճա­շե­նի հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նի հետ գոր­ծըն­կե­րու­թյամբ:
 • Փրկ­ված մա­սունք­ներ

  Փրկ­ված մա­սունք­ներ

  21.02.2020| 00:45
  Հայ մշա­կույ­թի նշա­նա­կա­լի երևույթ­նե­րից են հա­յե­րեն ա­մե­նա­մեծ մա­գա­ղա­թյա ձե­ռա­գի­րը՝ 1200-1202 թվե­րին Եր­զն­կա­յի Ա­վագ վան­քում գր­ված ու ծաղկ­ված «Մշո ճա­ռըն­տիր»-ը և Մշո Ա­ռա­քե­լոց վան­քի 1134 թվին հո­րին­ված փայ­տե փո­րա­գիր դու­ռը: Ա­ռա­ջի­նը մշ­տա­պես ցու­ցադր­վում է Մաշ­տո­ցի ան­վան հին ձե­ռագ­րե­րի մա­տե­նա­դա­րա­նում, երկ­րոր­դը՝ Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թյան թան­գա­րա­նում:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  21.02.2020| 00:38
  Այս ան­գամ կփոր­ձենք քն­նար­կել հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրագ­րի փորձ­նա­կան կի­րա­ռու­թյան հե­ռան­կա­րը՝ Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մե­կա­կան բնա­կա­վայ­րե­րում: Ժա­մա­նա­կին աշ­խար­հի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրա­գի­րը ո­րո­շել էինք սկ­սել Շի­րա­կի մար­զի Սառ­նաղ­բյուր գյու­ղից՝ ստա­նա­լով հայ­րե­նի­քի նվի­րյալ գյու­ղա­պետ Հրաչ Ա­ճե­մյա­նի հա­մա­ձայ­նու­թյու­նը:
 • Մոնա Լիզայի «ճաքերը» պաշտպանում են կտավը

  Մոնա Լիզայի «ճաքերը» պաշտպանում են կտավը

  20.02.2020| 22:10
  Եվրոպացի և ամերիկացի քիմիկոսները պարզել են, որ իտալացի վարպետների շատ նկարներ կարողացել են մինչ այսօր պահպանվել՝ դրանց վրա «ճաքեր» հիշեցնող նախշերի շնորհիվ: Գիտնականների եզրակացությունները հրապարակվել են Heritage Science ամսագրում:
 • Բեթհովենի երաժշտությունը մարդկանց ավելի լավն է դարձնում

  Բեթհովենի երաժշտությունը մարդկանց ավելի լավն է դարձնում

  20.02.2020| 19:56
  Այս տարի ամբողջ աշխարհը տոնում է Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 250-ամյա հոբելյանը: Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը 2020-ի համերգաշրջանը կբացի բեթհովենյան շնչով: Նվագախումբը կիրականացնի նաև «Ուխտագնացություն դեպի Բեթհովեն» փառատոնը: