• Տուտ­բե­րի­ձեի սա­ներն ան­գե­րա­զան­ցե­լի են

  Տուտ­բե­րի­ձեի սա­ներն ան­գե­րա­զան­ցե­լի են

  10.12.2019| 02:53
  Թու­րի­նում ա­վարտ­ված գե­ղա­սահ­քի Գրան պրիի եզ­րա­փա­կիչ փու­լում ապ­շե­ցու­ցիչ մր­ցե­լույթ են ու­նե­ցել Ռու­սաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ զբա­ղեց­նե­լով ա­ռա­ջին ե­րեք հո­րի­զո­նա­կան­նե­րը: Հե­տաք­րք­րա­կան է, որ նրանք բո­լորն էլ Է­թե­րի Տուտ­բե­րի­ձեի սա­ներն են:
 • Երկու մե­դալ

  Երկու մե­դալ

  10.12.2019| 02:51
  Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տեի պաշ­տո­նա­կան կայ­քի տե­ղե­կաց­մամբ՝ Լատ­վիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Ռի­գա­յում տե­ղի ու­նե­ցած սամ­բո­յի Եվ­րո­պա­յի պա­տա­նե­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նում մեր երկ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նվա­ճել են 2 մե­դալ:
 • Կմաս­նակ­ցեն աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թ­յա­նը

  Կմաս­նակ­ցեն աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թ­յա­նը

  10.12.2019| 02:50
  Հուն­գա­րիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Բու­դա­պեշ­տում ա­վարտ­ված Santa Claus Cup գե­ղա­սահ­քի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շա­րում Թի­նա Կա­րա­պե­տյան-Սի­մոն Սե­նե­կալ պա­րա­յին զույ­գը զբա­ղեց­րել է երկ­րորդ տե­ղը:
 • «Լի­վեր­պու­լը» շա­րու­նա­կում է մնալ ան­կա­սե­լի

  «Լի­վեր­պու­լը» շա­րու­նա­կում է մնալ ան­կա­սե­լի

  10.12.2019| 02:49
  Չա­փա­զանց մեծ է ռիս­կի գոր­ծոնն ա­սե­լու հա­մար, որ պրե­միեր լի­գա­յում չեմ­պիո­նու­թյան հա­մար պայ­քարն ա­վարտ­ված է, բայց դրա մա­սին ակ­նարկ չա­նելն էլ մի այլ կար­գի ա­նա­մո­թու­թյուն կլի­նի։
 • Էրիկ Յան Զյուր­խե­րի «Թուր­քիա. ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թ­յու­նը»՝ հա­յե­րեն

  Էրիկ Յան Զյուր­խե­րի «Թուր­քիա. ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թ­յու­նը»՝ հա­յե­րեն

  10.12.2019| 02:46
  ԵՊՀ-ի արևե­լա­գի­տու­թյան ֆա­կուլ­տե­տի թյուր­քա­գի­տու­թյան ամ­բիո­նը կազ­մա­կեր­պել էր հո­լան­դա­ցի թուր­քա­գետ Է­րիկ Յան Զյուր­խե­րի «Թուր­քիա. ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թյու­նը» գր­քի «Մա­տե­նա­գի­տա­կան ակ­նարկ» է­լեկտ­րո­նա­յին հա­վել­վա­ծի հա­յե­րեն թարգ­մա­նու­թյան շնոր­հան­դե­սը: Նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը ի­րա­կա­նաց­րել են թյուր­քա­գի­տու­թյան ամ­բիո­նի ու­սա­նող­ներ Հով­հա­նա Թո­րո­սյա­նը և Է­լյա Հա­րու­թյու­նյա­նը։
 • «Վա­նա­ձոր­ցի հան­դի­սա­տե­սի հա­մար ա­վե­լի հե­տաքր­քիր կլի­նեն նոր քա­ղա­քը, նոր տե­սա­րան­նե­րը»

  «Վա­նա­ձոր­ցի հան­դի­սա­տե­սի հա­մար ա­վե­լի հե­տաքր­քիր կլի­նեն նոր քա­ղա­քը, նոր տե­սա­րան­նե­րը»

  10.12.2019| 02:45
  Վա­նա­ձո­րում կի­նոար­տադ­րու­թյու­նը զար­գաց­նե­լու նպա­տա­կով ե­րի­տա­սարդ ար­վես­տա­գետ­նե­րի խում­բը նոր և ու­շագ­րավ նա­խա­ձեռ­նու­թյուն է սկ­սում:
 • Մեր պոե­զիան և ար­ձա­կը նո­րից լսե­լի դար­ձան Գեր­մա­նիա­յում

  Մեր պոե­զիան և ար­ձա­կը նո­րից լսե­լի դար­ձան Գեր­մա­նիա­յում

  10.12.2019| 02:43
  Բա­նաս­տեղծ ԲԵ­ՆԻԿ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՅԱ­ՆԸ օ­րերս է վե­րա­դար­ձել գեր­մա­նա­կան Մագ­դե­բուրգ քա­ղա­քում կա­յա­ցած գրա­կան փա­ռա­տո­նից: Բա­նաս­տեղ­ծը պատ­մեց իր տպա­վո­րու­թյուն­նե­րի մա­սին, նաև պա­տաս­խա­նեց մեր մի շարք հար­ցե­րին:
 • Ազգը վտանգ­ված է, ո­րով­հետև վտանգ­ված են ՀՀ պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րը

  Ազգը վտանգ­ված է, ո­րով­հետև վտանգ­ված են ՀՀ պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րը

  10.12.2019| 02:41
  Աշ­խար­հում քրիս­տո­նեու­թյունն ա­ռա­ջի­նը որ­պես պե­տա­կան կրոն ըն­դու­նած Հա­յաս­տանն օ­րերս միա­ցավ Ըն­տա­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին շարժ­մա­նը։
 • Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  10.12.2019| 02:39
  Ա­սու­նը բա­նա­կան ա­րա­րածն է, մար­դը, այս պա­րա­գա­յում՝ ՀՀ քա­ղա­քա­ցին։ Ա­նա­սու­նը կեն­դա­նի­ներն են՝ բո­րե­նին և այ­ծյա­մը, վագրն ու թու­թա­կը, կե­տերն ու դել­ֆին­նե­րը... անա­սուն են, չնա­յած բա­րո­յա­կա­նու­թյամբ հա­ճախ գե­րա­զան­ցում են ո­րոշ ա­սուն­նե­րին։
 • «Ո՞վ ենք մենք, որ­տե­ղի՞ց ենք գա­լիս և ու՞ր ենք գնում»

  «Ո՞վ ենք մենք, որ­տե­ղի՞ց ենք գա­լիս և ու՞ր ենք գնում»

  10.12.2019| 02:35
  ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյու­նը մշա­կում է նոր նա­խա­գիծ, ո­րով «հա­յոց լե­զու», «հայ գրա­կա­նու­թյուն» և «հա­յոց պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կա­նե­րի դա­սա­վան­դու­մը բու­հե­րում դա­դա­րում է պար­տա­դիր լի­նե­լուց: