• Դեմքն ու­րիշ բան է, դի­մա­կը՝ ու­րիշ

  Դեմքն ու­րիշ բան է, դի­մա­կը՝ ու­րիշ

  31.03.2020| 01:55
  «Թեև Հա­յաս­տա­նում ար­տա­կարգ դրու­թ­յուն է հայ­տա­րար­ված, և մար­դիկ մտա­հոգ­ված են, թե ինչ­պես պետք է հաղ­թա­հար­վի կո­րո­նա­վի­րու­սը մեր երկ­րում, կի­նո­գոր­ծիչ­նե­րի մի փոքր խումբ «պայ­քա­րում» է Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նի դեմ, կա­ռույ­ցի վե­րա­բե­ր­յալ մե­ղադ­րագ­րեր ու­ղար­կում տար­բեր պաշ­տո­ն­յա­նե­րի ու գրա­ռում­ներ ա­նում այդ մա­սին ֆեյս­բու­քում». սա Հա­յաս­տա­նի կի­նո­միու­թ­յան ու մաս­նա­վո­րա­պես «Ոս­կե ծի­րան» կի­նո­փա­ռա­տո­նի հետ սեր­տո­րեն գոր­ծակ­ցող, լրագ­րող Գո­հար Հա­կո­բ­յա­նի նյու­թից է։
 • Պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կրա­կի հետ են խա­ղում

  Պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կրա­կի հետ են խա­ղում

  31.03.2020| 01:48
  Ար­տերկ­րից Հա­յաս­տան ե­կած և, ընդ­հան­րա­պես, նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (COVID-19) վա­րակ­ված լի­նե­լու ա­ռու­մով կաս­կած­վող բազ­մա­թիվ ան­ձինք COVID-19-ի ա­րագ ախ­տո­րոշ­ման հա­մար «Ռա­պիդ» թես­տով (էք­սպ­րես թեստ) ստուգ­վե­լուց և բա­ցա­սա­կան ար­դյուն­քի ստա­ցու­մից (իբրև վա­րակ­ված չեն) հե­տո բաց են թողն­վել:
 • «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  31.03.2020| 01:46
  Ֆեյս­բու­քի տա­րեգր­քում նկա­տե­ցի ՍԱ­ՄՈՒԵԼ ՈՍ­ԿԱ­ՆՅԱ­ՆԻ լու­սան­կար­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: Ո­ճը, լու­սան­կար­ներն ար­դեն ծա­նոթ էին, հե­ղի­նա­կը՝ ան­ծա­նոթ: Գրե­ցի նրան, ա­ռա­ջար­կե­ցի զրու­ցել լու­սան­կար­չու­թյան մա­սին: Մինչ նյու­թը հրա­պա­րակ­ման էի պատ­րաս­տում՝ Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի բռն­կու­մը ի­րա­վի­ճակ փո­խեց: Փակ­վե­ցինք տա­նը: Բո­լոր զրույց­նե­րը հա­մա­վա­րա­կի մա­սին էին:
 • Բաց եր­կին­քը ճաք տվեց

  Բաց եր­կին­քը ճաք տվեց

  31.03.2020| 01:39
  Թեև Հա­յաս­տանն օ­դա­յին տա­րածքն իր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար չի փա­կել, այ­նու­հան­դերձ, այն փակ է։ Օ­րերս ԱԳՆ-ն պաշ­տո­նա­կան հա­ղոր­դագ­րու­թյուն տա­րա­ծեց, թե «տար­բեր եր­կր­ներ սա­հա­մա­նա­փա­կել են և շա­րու­նա­կում են սահ­մա­նա­փա­կել ի­րենց օ­դա­յին տա­րած­քի մուտ­քը և օ­դա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թյու­նը, ին­չի ար­դյուն­քում էա­պես բար­դա­ցել է մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի Հա­յաս­տան վե­րա­դար­ձի կազ­մա­կեր­պու­մը։ Այդ առն­չու­թյամբ կոչ ենք ա­նում մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին նա­խա­պես ստու­գել տա­րան­ցիկ թռիչք­նե­րի ա­ռա­կա­յու­թյու­նը»։
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա»

  31.03.2020| 01:38
  1896-ին տե­ղի ու­նե­ցավ մի ճա­կա­տագ­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն, որն ահ­ռե­լի նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցավ ոչ միայն Կո­մի­տա­սի, այլև բո­վան­դակ հայ ժո­ղովր­դի կյան­քում:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  31.03.2020| 01:32
  Ներ­քին ձայնս վեր­ջին շր­ջա­նում խիստ ակ­տի­վա­ցել է, ա­սես ինչ-որ բան է կան­խազ­գում կամ թե վա­խից դաշն է կազ­մել սա­տա­նա­յի հետ և նրա դու­դու­կի տակ պա­րե­լով՝ խու­ճա­պա­հար ինք­նա­պա­հով­ման ու նա­հան­ջի փոր­ձեր է կա­տա­րում մեր որ­դեգ­րած ու­ղուց: «Չդի­մա­նա՛ք,- նա նյար­դա­յին բղա­վում է ա­կան­ջիս մեջ,- չհա­վա­տա՛ք, չտո­կա՛ք, չհան­դուր­ժե՛ք…»:
 • Խո­հա­նո­ցով զար­մա­ցած կա­նայք ու նար­դի խա­ղա­ցող տղա­մար­դիկ

  Խո­հա­նո­ցով զար­մա­ցած կա­նայք ու նար­դի խա­ղա­ցող տղա­մար­դիկ

  31.03.2020| 01:29
  Չգի­տեմ՝ Հա­յաս­տա­նում ի­րա­կա­նում քա­նի մարդ է ան­սա­ցել իշ­խա­նու­թյան կամ պա­րե­տի կոչ-հոր­դո­րին ու մնա­ցել տա­նը, բայց որ հա­սա­րա­կու­թյան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը լուրջ չի վե­րա­բեր­վում «կա­րան­տին» կոչ­վող երևույ­թին, ան­վի­ճե­լի փաստ է:
 • «Գոր­ծա­դի­րը պետք է պատ­րաստ լի­նի տն­տե­սու­թ­յուն շատ փող նե­րար­կե­լուն՝ հաս­կա­նա­լով, որ դա ոչ թե վարկ է, այլ ա­ջակ­ցու­թ­յուն»

  «Գոր­ծա­դի­րը պետք է պատ­րաստ լի­նի տն­տե­սու­թ­յուն շատ փող նե­րար­կե­լուն՝ հաս­կա­նա­լով, որ դա ոչ թե վարկ է, այլ ա­ջակ­ցու­թ­յուն»

  31.03.2020| 01:28
  Ֆի­նան­սա­վար­կա­յին և բյու­ջե­տա­յին հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ, «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ԱՐ­ՏԱԿ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԸ վս­տահ է՝ կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո տն­տե­սու­թյու­նը բո­լո­րո­վին նոր ի­րո­ղու­թյուն­ներ է թե­լադ­րե­լու:
 • Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­ջակ­ցում է Պո­լի­տեխ­նի­կի կող­մից ստեղծ­ված հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կին

  Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­ջակ­ցում է Պո­լի­տեխ­նի­կի կող­մից ստեղծ­ված հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կին

  31.03.2020| 01:19
  Մար­տի 23-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նում գոր­ծարկ­վել է Հայ­կա­կան ա­ռա­ջին հա­մալ­սա­րա­նա­կան առ­ցանց կր­թա­կան հար­թա­կը։ Ինչ­պես հա­ղոր­դում է պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի պրո­ռեկ­տոր, աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Գոռ Վար­դա­նյա­նը, դեռևս մար­տի 13-ին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը, ի դեմս ռեկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Ոս­տա­նիկ Մա­րու­խյա­նի, ո­րո­շում է կա­յաց­րել ա­րա­գաց­նել առ­ցանց ու­սուց­ման գոր­ծիք­նե­րի ստեղծ­ման և ներ­դր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։
 • «Արհ­միու­թ­յուն-գոր­ծա­տու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թ­յու­նից կշա­հեն թե՛ աշ­խա­տո­ղը, թե՛ գոր­ծա­տուն ու իր բիզ­նե­սը»

  «Արհ­միու­թ­յուն-գոր­ծա­տու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թ­յու­նից կշա­հեն թե՛ աշ­խա­տո­ղը, թե՛ գոր­ծա­տուն ու իր բիզ­նե­սը»

  31.03.2020| 01:15
  Պաշ­տո­նա­կան տվյալ­նե­րի հա­մա­ձայն Հա­յաս­տա­նում 2019 թ. դեկ­տեմ­բե­րին հարկ­ման բա­զա ա­պա­հո­ված աշ­խա­տող­նե­րը կազ­մել են շուրջ 629 հա­զար, ին­չը 2018 թ. նույն ամս­վա հա­մե­մատ ա­վե­լի է շուրջ 7 տո­կո­սով կամ 41 հա­զա­րով: Աշ­խա­տող­նե­րի թվի աճն ա­պա­հով­վել է հիմ­նա­կա­նում ման­րա­ծախ առևտրի (18 տո­կոս), հան­րա­յին սնն­դի կազ­մա­կերպ­ման (13 տո­կոս), մե­ծա­ծախ առևտրի (8 տո­կոս), սնն­դամ­թեր­քի ար­տադ­րու­թյան (7 տո­կոս) և ծա­ռա­յու­թյան մա­տուց­ման ո­լորտ­նե­րում (5 տո­կոս):