• Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  25.09.2020| 00:53
  Բայց Ի­րա­նը լր­ջո­րեն «աշ­խա­տում» է նաև սահ­մա­նա­կից տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րում՝ Մեր­ձա­վոր Արևել­քում և Աֆ­ղանս­տա­նում։ Նրա թշ­նա­մի­նե­րի հա­մար էլ Սի­րիան ու Լի­բա­նա­նը (այ­սինքն՝ Մեր­ձա­վոր Արևել­քը) հա­կաի­րա­նա­կան քայ­լե­րի հա­մար ա­ռայժմ ա­վե­լի գե­րա­դա­սե­լի տա­րա­ծաշր­ջան են։ Իս­րա­յե­լը, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, շատ է ձգ­տում պա­տե­րազ­մի։
 • Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  25.09.2020| 00:50
  Հան­րա­հա­վա­քը, ո­րի մա­սին շուրջ մեկ ա­միս խո­սում էր ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­նա­վո­րա­պես, «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյու­նը, վեր­ջա­պես կկա­յա­նա. նշա­նակ­վեց կոնկ­րետ օր, և սկս­վեց հետ­հաշ­վար­կը։ Հան­րա­հա­վա­քի օ­րը, ինչ­պես փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տերն են բնո­րո­շում, կլի­նի քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ աշ­նան մի­ջան­կյալ վերջ­նա­կե­տե­րից մե­կը։
 • Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  25.09.2020| 00:48
  Կա­ռա­վա­րա­կան կա­բի­նե­տում ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի նման հա­տուկ ձիրք ու տա­ղանդ ու­նե­ցող դժ­վար թե գտն­վի: Ի­րար հետևից այն­պի­սի ո­րո­շում­ներ է ըն­դու­նում, ո­րոնք հե­տո ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է ստիպ­ված լի­նում խմ­բագ­րել: Զար­մա­նա­լին այն է, որ Փա­շի­նյա­նը նա­խա­րա­րի ո­րո­շում­նե­րի հե­տո­ղոր­մյան ա­նում է ան­տր­տունջ, անխ­ռով:
 • «Խո­սել 2050-ի Հա­յաս­տա­նի մա­սին, երբ պարզ չէ, թե 2025-ին Հա­յաս­տան լի­նե­լու է, թե ոչ, ուղ­ղա­կի ան­հե­թե­թու­թ­յուն է»

  «Խո­սել 2050-ի Հա­յաս­տա­նի մա­սին, երբ պարզ չէ, թե 2025-ին Հա­յաս­տան լի­նե­լու է, թե ոչ, ուղ­ղա­կի ան­հե­թե­թու­թ­յուն է»

  25.09.2020| 00:44
  Աշ­խար­հում այ­սօր մեծ փո­փո­խու­թյուն­ներ են տե­ղի ու­նե­նում, գեր­տե­րու­թյուն­նե­րը մի­մյանց հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­ներն են ճշգր­տում, իսկ փոքր Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը, որ մեկ ամս­վա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ծրա­գիր էլ չու­նի, 2050-ի ռազ­մա­վա­րու­թյուն է ներ­կա­յաց­նում։ Բնա­կա­նա­բար այդ ժա­մա­նակ ոչ ին­քը կլի­նի իշ­խա­նու­թյան, ոչ էլ որևէ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն կկ­րի ա­սած­նե­րի հա­մար։ Դրա հա­մար նույ­նիսկ կա­րիք էլ չկա այդ փաս­տա­թուղ­թը քն­նու­թյան հարց դարձ­նե­լու։ Քա­ղա­քա­գետ ՍՏԵ­ՓԱՆ ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱ­ՆԸ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց, որ չի կար­դա­ցել այն և դրա անհ­րա­ժեշ­տու­թյունն էլ չի տես­նում։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  25.09.2020| 00:43
  Պե­տա­կան հա­մա­կարգ գո­յու­թյուն չու­նի, վար­չա­պե­տը բո­լո­րին հա­մո­զել է, որ կա ըն­դա­մե­նը մի մե­թոդ՝ աղ­մուկ և փո­ղո­ցա­յին պայ­քար: Կա խու­ժա­նա­պե­տու­թյուն, ո­րում հաղ­թում են գո­մի օ­րենք­նե­րը՝ ով բարձր է բա­ռա­չում, նա էլ հաղ­թում է:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  25.09.2020| 00:42
  …թե ՀԱԿ-ա­կան­նե­րի դժ­գո­հու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նից շատ է մե­ծա­ցել և մաս­նա­վո­րա­պես այն մարդ­կանց, ո­րոնք այս իշ­խա­նու­թյան մեջ են սո­ղոս­կել, բայց պոր­տա­լա­րով ընդ­միշտ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հետ են։
 • Կդի­մա­նա՞ «Բա­վա­րիա­յի» ա­հար­կու ճնշ­մա­նը

  Կդի­մա­նա՞ «Բա­վա­րիա­յի» ա­հար­կու ճնշ­մա­նը

  25.09.2020| 00:40
  Սեպ­տեմ­բե­րի 22-ից ու 23-ից շա­րու­նակ­վել են ֆուտ­բո­լի Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խա­ղար­կու­թյան ո­րա­կա­վոր­ման եր­րորդ փու­լի խա­ղե­րը։ Այդ զտ­ման ար­դյուն­քում կու­նե­նանք ար­դեն թի­մե­րի խմ­բա­յին բա­ժա­նում­նե­րը, և մնա­ցա­ծը կլի­նի մնա­ցա­ծի պես՝ պարգևե­լով մե­կը մե­կից գե­ղե­ցիկ մր­ցակ­ցու­թյուն, փա­ռա­վո­րե­լով ֆուտ­բո­լա­սե­րի հո­գին։
 • ՈՒմն է լի­նե­լու վեր­ջին խոս­քի ի­րա­վուն­քը

  ՈՒմն է լի­նե­լու վեր­ջին խոս­քի ի­րա­վուն­քը

  25.09.2020| 00:39
  «Բար­սե­լո­նը» վեր­ջին տա­րի­նե­րի իր կենտ­րո­նա­կան հար­ձակ­վող Լուիս Սուա­րե­սի հնա­րա­վոր փո­խա­րի­նո­ղի մա­սին սկ­սեց մտա­ծել դեռևս ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նի նա­խա­շե­մին։ Խն­դի­րը ոչ միայն ֆուտ­բո­լիս­տի ա­ռա­ջա­ցող տա­րիքն ու վնաս­վածք­ներն էին, այլև թի­մը հիմ­նա­վո­րա­պես վե­րա­կա­ռու­ցե­լու հրա­մա­յա­կա­նը։
 • Իշխա­նու­թ­յու­նը վա­խե­նա­լու շատ պատ­ճառներ ու­նի

  Իշխա­նու­թ­յու­նը վա­խե­նա­լու շատ պատ­ճառներ ու­նի

  25.09.2020| 00:37
  ԲՀԿ, ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րը հոկ­տեմ­բե­րի 8-ին հա­մա­պե­տա­կան հան­րա­հա­վաք են ­նա­խա­ձեռ­նել։ Իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հայ­տա­րա­րում են, թե վտանգ չեն տես­նում, քա­նի որ հան­րու­թյու­նը չի վս­տա­հում այդ ու­ժե­րին, ա­վե­լին, ըմ­բոս­տու­թյան ա­ռիթ էլ չկա։
 • «Չգ­նալ, չմ­նալ, չհարս­տաց­նել ու­րիշ երկ­րի մշա­կույ­թը, երբ կա­րող ես քո ու­նե­ցած փոր­ձը բե­րել հայ­րե­նիք»

  «Չգ­նալ, չմ­նալ, չհարս­տաց­նել ու­րիշ երկ­րի մշա­կույ­թը, երբ կա­րող ես քո ու­նե­ցած փոր­ձը բե­րել հայ­րե­նիք»

  25.09.2020| 00:36
  Երևա­նի պե­տա­կան կա­մե­րա­յին երգ­չախմ­բի մե­նա­կա­տար, մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի դափ­նե­կիր ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ՄԱԼ­ԽԱ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք ե­րաժշ­տա­կան ար­վես­տում առ­կա նո­րու­թյուն­նե­րի, ինչ­պես նաև իր՝ երգ­չի ան­ցած ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ճա­նա­պար­հի մա­սին։