• Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­վե­լաց­րել է բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թ­յա­նը հատ­կաց­վող ներդ­րու­մը

  Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­վե­լաց­րել է բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թ­յա­նը հատ­կաց­վող ներդ­րու­մը

  25.09.2020| 00:33
  Բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյան ծրագ­րից օգտ­վող ըն­տա­նիք­նե­րի թի­վը փոխ­վել է: Վի­վա-ՄՏՍ-ը հնա­րա­վո­րինս ա­վե­լաց­րել է իր ներ­դր­ման չա­փը՝ «Հա­յաս­տա­նի Ֆու­լեր տնա­շի­նա­կան կենտ­րո­նի» հետ ա­ռա­վե­լա­գույն ա­ջակ­ցու­թյուն տրա­մադ­րե­լու և տան խնդ­րի առջև կանգ­նած ըն­տա­նիք­նե­րին սա­տա­րե­լու հա­մար:
 • «Կան­թեղն ան­տա­ռում՝ Հա­ղար­ծին»

  «Կան­թեղն ան­տա­ռում՝ Հա­ղար­ծին»

  25.09.2020| 00:31
  Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան հետ եր­կար տա­րի­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը հայ մշա­կույ­թի նվի­րյալ, հրա­պա­րա­կա­գիր ՎՐԵԺ Ա­ՌԱ­ՔԵ­ԼՅԱ­ՆԻՆ ժա­մա­նա­կին բե­րեց գե­ղար­վես­տի հան­դես հիմ­նե­լու գա­ղա­փա­րին։ Չար­չա­րան­քին ա­պաշ­խա­րանք ե­ղավ «Կեր­պար­վեստ կենտ­րո­նը», սա­կայն խն­դի­րը միայն ամ­սա­գի­րը երկ­նե­լը չէր։
 • «Ա­լիևը խոս­տո­վա­նեց՝ Դու­շան­բեում Նի­կոլ Փա­շի­ն­յանն ի­րեն խնդ­րել է չկ­րա­կել, որ նախ­կին­նե­րը չվե­րա­դառ­նան»

  «Ա­լիևը խոս­տո­վա­նեց՝ Դու­շան­բեում Նի­կոլ Փա­շի­ն­յանն ի­րեն խնդ­րել է չկ­րա­կել, որ նախ­կին­նե­րը չվե­րա­դառ­նան»

  25.09.2020| 00:30
  «Ադր­բե­ջա­նի բռ­նա­պետ նա­խա­գա­հը խո­սել է դի­վան­գի­տա­կան բա­ռա­պա­շա­րին ոչ հա­րիր, ներ­քին լսա­րա­նին ուղղ­ված ձևա­կեր­պում­նե­րով»-, «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում, անդ­րա­դառ­նա­լով Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիևի սեպ­տեմ­բե­րի 19-ի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րին, թե Ար­ցա­խի հար­ցով բա­նակ­ցու­թյուն­ներ չկան, և դրա մե­ղա­վո­րը Հա­յաս­տանն է, նշեց «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՏԱԹԵՎԻԿ ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԸ:
 • Ձայն բար­բա­ռո հա­նա­պա­տի

  Ձայն բար­բա­ռո հա­նա­պա­տի

  25.09.2020| 00:28
  Ան­ցած տա­րե­վեր­ջին ե­թեր տր­վեց «Գի­տու­թյան ու­ժը» հա­ղոր­դա­շա­րի (հե­ղի­նակ՝ Նա­զե­նի Հով­հան­նի­սյան) 7-րդ թո­ղար­կու­մը, ո­րը նվիր­ված էր ՀՀ ԳԱԱ ռա­դիո­ֆի­զի­կա­յի և է­լեկտ­րո­նի­կա­յի ինս­տի­տու­տի հիմ­նադր­մա­նը, զար­գաց­մա­նը, ներ­կա վի­ճա­կին և ա­պա­գա­յին նվիր­ված հար­ցե­րին:
 • Խմում են 2050-ի տես­լա­կա­նի կե­նա­ցը
 • «Մաեստ­րո Քո­չար» պու­րա­կը Ա­լեք­սանդր Թա­մա­ն­յա­նի թի­կուն­քում

  «Մաեստ­րո Քո­չար» պու­րա­կը Ա­լեք­սանդր Թա­մա­ն­յա­նի թի­կուն­քում

  25.09.2020| 00:26
  Պատ­վար­ժան ըն­թեր­ցող, ներ­քոն­շյալ ա­ռա­ջարկ­ներս խնդ­րում եմ դի­տար­կել հայ ա­վան­դա­կան ու ար­դիա­կան կեր­պար­վես­տի վե­րած­նն­դի, այլ կերպ ա­սած` «Դարձ դե­պի եր­կիր» ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում։
 • Երբ սխա­լը ճիշտ է, ճիշ­տը՝ սխալ

  Երբ սխա­լը ճիշտ է, ճիշ­տը՝ սխալ

  25.09.2020| 00:24
  ՀՀ-29-ը հե­տաքր­քիր էր: Մի կողմ թող­նենք կազ­մա­կեր­պա­կան-տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, անդ­րա­դառ­նանք բո­վան­դա­կա­յին կող­մին: Իսկ բո­վան­դա­կա­յի­նի սկիզ­բը ՔՊ-ի նիս­տում վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ե­լույթն էր, որ հե­տո շա­րադր­վեց Ֆեյս­բու­քում՝ ներ­կա­յաց­նե­լով, թե ինչն է ճիշտ ու ինչն է սխալ ե­ղել Հա­յաս­տա­նում 2018-ից ա­ռաջ ու հե­տո՝ իր գնա­հատ­մամբ:
 • Ինչու են Սնա­ցա­կա­ն­յա­նին կան­չել ԱՄՆ

  Ինչու են Սնա­ցա­կա­ն­յա­նին կան­չել ԱՄՆ

  25.09.2020| 00:19
  Դի­մա­կի «մա­սին» իր սր­բա­զան զբաղ­մուն­քը Նի­կո­լը կր­կին կփո­խա­րի­նի 100 «ձեռք­բե­րում­նե­րի» մա­սին տրակ­տա­տով. նա այլ ա­նե­լիք չու­նի:
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  25.09.2020| 00:19
  Հի­մա կշա­րադ­րեմ այն գլու­խը, ո­րի հա­մար առ­հա­սա­րակ նա­խա­ձեռ­նե­ցի Տ. Քե­լե­կյա­նի մա­սին գրել: Խոս­քը ազ­գա­յին հոգ­սի, կա­րի­քի և ան­հա­տի հարս­տու­թյան փոխ­կա­պակ­ցու­թյանն է վե­րա­բե­րում:
 • «Մենք աշ­խար­հի մեջ ենք, ու աշ­խարհն է մեր մեջ. պար­զա­պես, որ­պես գաղտ­նի զենք, ու­նենք Ո­գին, որ մեզ պա­հել ու պա­հե­լու է»

  «Մենք աշ­խար­հի մեջ ենք, ու աշ­խարհն է մեր մեջ. պար­զա­պես, որ­պես գաղտ­նի զենք, ու­նենք Ո­գին, որ մեզ պա­հել ու պա­հե­լու է»

  25.09.2020| 00:14
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ար­ձա­կա­գիր, դրա­մա­տուրգ, «Գրա­կան թեր­թի» գլ­խա­վոր խմ­բա­գիր ԿԱ­ՐԻ­ՆԵ ԽՈ­ԴԻ­ԿՅԱՆՆ է: