• Ծա­փա­հա­րող­նե­րի խորհր­դա­րան

  Ծա­փա­հա­րող­նե­րի խորհր­դա­րան

  22.11.2019| 00:22
  7-րդ գու­մար­ման Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին պատ­մու­թյու­նը մի քա­նի ա­նուն կա­րող է տալ՝ ե­րի­տա­սար­դա­կան, քայ­լած­նե­րի, մեր­ժող­նե­րի կամ էլ ծա­փա­հա­րող­նե­րի: Այն­պես չէ, թե նախ­կի­նում խոր­հր­դա­րա­նը չի ծա­փա­հա­րել, բայց իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից հե­տո օ­րենս­դիր մար­մին ե­կած­ներն ա­մեն մի «հու­զիչ» ե­լույ­թից հե­տո ծափ տա­լուց չեն կաշ­կանդ­վում:
 • «Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման ֆոն ստեղ­ծե­լով, իշ­խա­նու­թ­յու­նը հանձ­նեց Փա­շի­ն­յա­նին»

  «Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման ֆոն ստեղ­ծե­լով, իշ­խա­նու­թ­յու­նը հանձ­նեց Փա­շի­ն­յա­նին»

  22.11.2019| 00:20
  Ըստ ՔՊ նախ­կին ան­դամ, Գյում­րու պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խոս ԱՐ­ԹՈՒՐ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ՝ Սերժ Սարգ­սյա­նի և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի միջև իշ­խա­նու­թյան փո­խանց­ման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն է ե­ղել։ 1,5 տար­վա կա­ռա­վար­ման, իր նախ­կին թի­մի և իշ­խա­նա­փո­խու­թյան մա­սին զրույ­ցը՝ ստորև։
 • ՈՒմ ինչ էր ու­զում հաս­կաց­նել

  ՈՒմ ինչ էր ու­զում հաս­կաց­նել

  22.11.2019| 00:12
  Գյում­րու նախ­կին քա­ղա­քա­պետ, ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Վար­դան Ղու­կա­սյա­նը վեր­ջին օ­րե­րին մա­մու­լի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում է։ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ան­գամ նրան սպառ­նաց պա­տե­րին ծե­փել, «պառ­կը­ցը­նել» աս­ֆալ­տին, սա­կայն բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյու­նից վրի­պեց Ղու­կա­սյա­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նից մի հե­տաքր­քիր դր­վագ։ Միա­սե­ռա­կա­նու­թյան դեմ խո­սող Ղու­կա­սյանն այս ան­գամ ա­սաց. «Իսկ Դուք գի­տե՞ք, որ Պապ թա­գա­վո­րը գեյ է ե­ղել»։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  22.11.2019| 00:12
  Մել Դա­լու­զյանն իմ անձ­նա­կան պաշտ­պա­նու­թյան ներ­քո է։ Նի­կոլ ՓԱ­ՇԻ­ՆՅԱՆ
 • Փնտր­վում է ի­րա­կան ընդ­դի­մու­թ­յուն

  Փնտր­վում է ի­րա­կան ընդ­դի­մու­թ­յուն

  22.11.2019| 00:11
  Այ­սօր քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի պա­հանջ է դար­ձել ընդ­դի­մա­դիր լուրջ բևե­ռի ստեղ­ծու­մը։ Քա­նի դեռ իշ­խա­նու­թյա­նը հա­կընդ­դեմ ուժ չի ձևա­վոր­վել, ո­րը հա­կակ­շիռ կդառ­նա, կա­րող ենք մո­ռա­նալ երկ­րի զար­գաց­ման մա­սին։
 • «Քրիս­տո­սի» հետևոր­դը

  «Քրիս­տո­սի» հետևոր­դը

  22.11.2019| 00:09
  Ե­րե­կոն բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր ստաց­վեց. նախ` «սևերն» ու «սպի­տակ­նե­րը» ա­ռա­ջին ան­գամ դեմ դի­մաց կանգ­նե­ցին, ա­պա փո­խա­տեղ­վե­ցին: Նշա­նա­յին հա­մա­կարգն ու սիմ­վո­լիզմն այն­քան ա­հեղ էին, որ մի կյան­քը չի բա­վա­կա­նաց­նի ամ­բող­ջը վեր­ծա­նե­լու հա­մար:
 • Երբ ցե­ցը ներ­սից է
 • Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  Գայ­թակ­ղութ­յան ծա­ռը (ճա­նա­չո­ղու­թ­յան օգ­տա­կար մի բա­նա­լի` «Գաղտ­նիք­նե­րի գր­քից»)

  22.11.2019| 00:07
  «Տէր Աս­տուած ա­սաց օ­ձին. «Քա­նի որ այդ բանն ա­րե­ցիր, ա­նի­ծեալ լի­նես երկ­րի բո­լոր ա­նա­սուն­նե­րի ու գա­զան­նե­րի մէջ: Քո լան­ջի ու ո­րո­վայ­նի վրայ սո­ղաս, ողջ կեան­քումդ հող ու­տես:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.11.2019| 00:06
  Դուք, որ ճա­նա­չում եք ի­րա­վուն­քը, և դու, իմ ժո­ղո­վու՛րդ, որ սր­տիդ մեջ իմ օ­րենքն ես կրում, լսե­ցե՛ք ինձ. մի՛ վա­խե­ցեք մարդ­կանց նա­խա­տին­քից, և նրանց բամ­բա­սան­քը թող ձեզ ա­մո­թանք չպատ­ճա­ռի, քան­զի ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում դրանք պի­տի մաշ­վեն ինչ­պես ձոր­ձեր և ինչ­պես բուրդ, ո­րն ու­տում է ցե­ցը, բայց իմ ար­դա­րու­թյու­նը պի­տի մնա հա­վի­տյան, և իմ փր­կու­թյու­նը` սերն­դից սե­րունդ։
 • Լռում են, որ հար­վա­ծի տակ չդ­նեն

  Լռում են, որ հար­վա­ծի տակ չդ­նեն

  22.11.2019| 00:06
  Որ­քան մո­տե­նում են ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րը, այն­քան իշ­խա­նա­կան հո­վա­նա­վո­րու­թյու­նը վա­յե­լող թեկ­նա­ծուի շուրջ ինտ­րի­գը մե­ծա­նում է։