«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թ­յու­նը Փա­շի­ն­յա­նի ե­թե ոչ հանձ­նա­րա­րու­թ­յամբ, ա­պա գի­տու­թ­յամբ ու հա­մա­ձայ­նութ­յամբ գոր­ծում է ընդ­դեմ հա­յի ինք­նու­թ­յան, ընդ­դեմ հա­յի

  ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թ­յու­նը Փա­շի­ն­յա­նի ե­թե ոչ հանձ­նա­րա­րու­թ­յամբ, ա­պա գի­տու­թ­յամբ ու հա­մա­ձայ­նութ­յամբ գոր­ծում է ընդ­դեմ հա­յի ինք­նու­թ­յան, ընդ­դեմ հա­յի

  31.07.2020| 01:31
  Թերևս միայն թշ­նա­մի պե­տու­թյան կր­թա­կան գե­րա­տես­չու­թյու­նը կա­րող էր նա­խա­տե­սել այն, ինչ նա­խա­տե­սել է Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի ղե­կա­վա­րած նա­խա­րա­րու­թյու­նը` մեր հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րից վե­րաց­նել «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան, Հան­րակր­թու­թյան պե­տա­կան ա­ռար­կա­յա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի և օ­րի­նա­կե­լի ծրագ­րե­րի նա­խագ­ծով (Գրա­կա­նու­թյուն) «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» ա­ռար­կա­յի ան­վա­նու­մից «հայ» բա­ռը հա­նել, ծրագ­րից դուրս մղել Մես­րոպ Մաշ­տո­ցին, Կո­րյու­նին, Դա­վիթ Ան­հաղ­թին, Ֆրի­կին, Կոս­տան­դին Եր­զն­կա­ցուն, ՈՒռ­հա­յե­ցուն և այ­լոց:
 • Խորհր­դա­յին նկա­րա­հա­վա­քի ա­զատ և ան­կախ նա­վար­կու­թ­յու­նը

  Խորհր­դա­յին նկա­րա­հա­վա­քի ա­զատ և ան­կախ նա­վար­կու­թ­յու­նը

  31.07.2020| 01:28
  Ստորև կներ­կա­յաց­նեմ տիար Շա­հե­նի փա­ռա­պանծ, եր­բեմն, ի­հար­կե, ար­կա­ծախ­նդ­րա­կան, սա­կայն վերջ­նար­դյուն­քում նվի­րա­կան նկա­րա­հա­վաք­չու­թյան դր­վագ­նե­րը։
 • «Այն մեկ ա­մի­սը, որ Պետ­րոս­ը կռ­վեց իմ կող­քին, հա­վա­սար էր տաս­ն­յակ կյան­քե­րի սխ­րան­քի»

  «Այն մեկ ա­մի­սը, որ Պետ­րոս­ը կռ­վեց իմ կող­քին, հա­վա­սար էր տաս­ն­յակ կյան­քե­րի սխ­րան­քի»

  31.07.2020| 01:25
  Նրա սխ­րան­քը խոր­հր­դան­շող հու­շա­կո­թո­ղը կանգ­նեց­ված է Ա­խալ­քա­լա­քի շր­ջա­նի Վարևան գյուղ տա­նող ճա­նա­պար­հի ա­ջա­կող­մում ՝ մայ­րա­մա­խո­տի, խա­տու­տի­կի և ուր­ցի բույ­րե­րով պա­րուր­ված բարձ­րա­դիր վայ­րում։
 • «Կտ­րա­կա­նա­պես ա­նըն­դու­նե­լի եմ հա­մա­րում գե­նե­տի­կո­րեն ըն­դու­նակ հայ ե­րե­խա­յին ի­ջեց­նել Ավստ­րա­լիա­յի ա­բո­րի­գեն­նե­րի ու Ա­մա­զո­նի թեր­զար­գա­ցած ցե­ղե­րի մա­կար­դա­կին»

  «Կտ­րա­կա­նա­պես ա­նըն­դու­նե­լի եմ հա­մա­րում գե­նե­տի­կո­րեն ըն­դու­նակ հայ ե­րե­խա­յին ի­ջեց­նել Ավստ­րա­լիա­յի ա­բո­րի­գեն­նե­րի ու Ա­մա­զո­նի թեր­զար­գա­ցած ցե­ղե­րի մա­կար­դա­կին»

  31.07.2020| 01:19
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ­թա­կից ան­դամ, Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հայ հին և միջ­նա­գա­րյան գրա­կա­նու­թյան և նրա դա­սա­վանդ­ման մե­թո­դի­կա­յի ամ­բիո­նի վա­րիչ ԱԵԼԻ­ՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱ­ՆՅԱՆՆ է: Մեր զրույ­ցը վե­րա­բե­րում է «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» ա­ռար­կա­յի դա­սա­վանդ­ման ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի ա­ռա­ջար­կած նոր ծրագ­րի շուրջ բարձ­րա­ցած աղ­մու­կին և նպա­տակ ու­նի հան­րու­թյա­նը լսե­լի դարձ­նե­լու վաս­տա­կա­շատ գիտ­նա­կա­նի տե­սա­կե­տը:
 • Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  31.07.2020| 01:15
  Հար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, բնակ­վե­լով Գեր­մա­նիա­յի Դաշ­նու­թյան Հես­սե­նի երկ­րա­մա­սում, ու­շա­դիր հետևում ենք Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յիս ի­րա­վի­ճա­կին` կապ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի տա­րած­ման ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րի հա­մար չա­փա­զանց մտա­հոգ­ված ենք։
 • Ինչու՞ է աղմ­կում սադ­րիչ խա­նու­մը

  Ինչու՞ է աղմ­կում սադ­րիչ խա­նու­մը

  31.07.2020| 01:10
  Հայտ­նի է, որ Ադր­բե­ջա­նի բարձ­րա­գույն իշ­խա­նու­թյունն ի­րա­կա­նաց­վում է ըն­տա­նե­կան կա­պա­լի ե­ղա­նա­կով: Հան­րա­պե­տու­թյան տղա­մարդ նա­խա­գա­հը կող­քին ու­նի ա­ռա­ջին փոխ­նա­խա­գահ կին, որն իր տի­կինն է՝ Մեհ­րի­բան խա­նու­մը: Նա, երևի, ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի հա­մար կաթ­նա­տու և խրա­տա­տու մայր է կարգ­ված:
 • Ինչ­պե՞ս տա­պա­լել Պու­տի­նին և նրա իշ­խա­նու­թ­յու­նը, ծն­կի բե­րել Ռու­սաս­տա­նը

  Ինչ­պե՞ս տա­պա­լել Պու­տի­նին և նրա իշ­խա­նու­թ­յու­նը, ծն­կի բե­րել Ռու­սաս­տա­նը

  31.07.2020| 01:05
  Ռու­սաս­տա­նում Սո­րո­սի, սո­րո­սա­կան­նե­րի ու մյուս գլո­բա­լիս­տա­կան ու­ժե­րի գոր­ծե­րը, ո­րոնք մինչ սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներն էլ վատ էին ՌԴ Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի ըն­դու­նու­մից հե­տո ա­վե­լի վա­տա­ցան` հաշ­վի առ­նե­լով մոտ ա­պա­գա­յում այդ փո­փո­խու­թյուն­նե­րից բխող և ի­րենց պլան­նե­րը տա­պա­լող հետևանք­նե­րը:Ռու­սաս­տա­նում Սո­րո­սի, սո­րո­սա­կան­նե­րի ու մյուս գլո­բա­լիս­տա­կան ու­ժե­րի գոր­ծե­րը, ո­րոնք մինչ սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներն էլ վատ էին ՌԴ Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի ըն­դու­նու­մից հե­տո ա­վե­լի վա­տա­ցան` հաշ­վի առ­նե­լով մոտ ա­պա­գա­յում այդ փո­փո­խու­թյուն­նե­րից բխող և ի­րենց պլան­նե­րը տա­պա­լող հետևանք­նե­րը:
 • Սի­նա­ն­յա­նի ղե­կա­վա­րած կա­ռույ­ցի աշ­խա­տան­քից դժգոհ են

  Սի­նա­ն­յա­նի ղե­կա­վա­րած կա­ռույ­ցի աշ­խա­տան­քից դժգոհ են

  31.07.2020| 01:01
  Սփյուռ­քի գոր­ծե­րով հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի 10 պաշ­տո­նյա միան­գա­մից ա­զատ­վել է աշ­խա­տան­քից: Ո­րո­շու­մը ե­րեկ ստո­րագ­րել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը: Պատ­ճա­ռը, ըստ «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, Սփյուռ­քի հայ­կա­կան հա­մայ­նք­նե­րում ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի հետ գրանց­ված մի­ջա­դե­պերն են, մաս­նա­վո­րա­պես՝ հա­կա­ծի­րա­նա­յին «օ­պե­րա­ցիան»:
 • Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ

  Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ

  31.07.2020| 00:58
  Փոր­ձե­ցի այս­տե­ղից-այն­տե­ղից ի մի բե­րել մինչև հի­մա covid-19-ի դեմ պայ­քա­րի հա­մար մեզ հատ­կաց­ված տա­րա­տե­սակ օգ­նու­թյուն­նե­րը` բժշ­կա­կան սար­քերն ու գոր­ծիք­նե­րը, դե­ղո­րայքն ու դի­մակ­նե­րը և, ան­շուշտ, փո­խանց­ված ֆի­նան­սա­կան հոս­քե­րը։ Բան դուրս չե­կավ։
 • Դի­վա­նա­գի­տա­կան ստա­խո­սու­թ­յուն

  Դի­վա­նա­գի­տա­կան ստա­խո­սու­թ­յուն

  31.07.2020| 00:55
  Ե­թե պա­հանջ­վում է ստա­խոս, պա­տե­պատ մեկ ըն­կեք, ա­ռանց այլևայ­լու­թյան զան­գա­հա­րեք «Էֆ նեթ» ՍՊԸ-ի 57-16-16, 011-57-16-16, 065-16-16 հե­ռա­խո­սա­հա­մար­նե­րով և լսեք օ­ձը բնից հա­նող ա­նու­շա­լե­զու աղջ­նակ­նե­րի։ Նրանց հա­ճե­լի ձայ­նի տեմբ­րը, կիրթ-գրա­գետ խո­սե­լաոճը, ան­գամ կռահ­վող հա­յե­ցի պահ­ված­քը...